Назад

Столична община обявява конкурс за длъжността "старши експерт" – 1 работно място, в отдел „Климат и енергия“ към дирекция „Климат, енергия и въздух“, направление „Зелена система, екология и земеползване“

                                  

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
ГР. СОФИЯ, 1000, УЛ. „МОСКОВСКА” № 33

 

На основание чл. 89 и чл. 91 от Кодекса на труда и Заповед № СОА22-РД09-1189/11.07.2022 г. на кмета на Столична община

 

ОБЯВЯВА  КОНКУРС

 

за длъжността „старши експерт“ – 1 работно място, в отдел „Климат и енергия“ към дирекция „Климат, енергия и въздух“, направление „Зелена система, екология и земеползване“ при Столична община
Длъжностно ниво – 10, съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията
Наименование на длъжностното ниво: ЕН6
Вид правоотношение: трудово (по Кодекса на труда)

1. Минимални изисквания за длъжността:

- образование – висше;

- образователна степен – „бакалавър“;

- професионален опит – 1 година.

2. Допълнителни изисквания и квалификации:

- професионална област: Технически науки; Социални, стопански и правни науки; Природни науки, математика и информатика; Науки за земята;

- владеене на английски език;

- работа с MS Office, Internet;

- познаване на действащото законодателство, имащо пряка връзка с дейността на отдел „Климат и енергия“; познаване на следните нормативни актове: Закон за енергийната ефективност (ЗЕЕ); Закон за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ); Закон за ограничаване изменението на климата.

3. Конкурсът ще се проведе чрез:

- решаване на тест за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията;

- провеждане на интервю за преценка на професионалните и деловите качества на кандидатите.

4. Необходими документи за кандидатстване:

- заявление за участие в конкурса (свободен текст);

- професионална автобиография;

- копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен; документи за степен на образование или професионална квалификация, издадени от други държави, се представят след преминала процедура по държавно признаване на образованието съгласно Закона за висшето образование и допълнителна квалификация;

- копия от документи, удостоверяващи продължителността на стажа и професионалния опит (трудова/служебна/осигурителна книжка по утвърден образец, както и документи, удостоверяващи извършване на дейност в чужбина).

5. Описание на длъжността, формиране на заплатата, информация за администрацията:

- участва в подготовката, изпълнението, актуализацията и мониторинга на Планове, Програми и Стратегии на Столична община, насочени към енергийното планиране и ефективност, както и към ограничаване, справяне с последиците от и адаптация към климатичните изменения;

- индивидуалният размер на заплатата ще бъде определен при назначаването съгласно чл. 107а, ал. 11 от Кодекса на труда, чл. 8 и чл. 9 от Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация и чл. 8 и чл. 9, ал. 1 от Вътрешните правила за заплатите и допълнителните възнаграждения на служителите в Столична община в рамките на разходите за персонал, определени в бюджета на Столична община за 2022 г. при спазване на основните нормативни изисквания;

- Столична община е административно-териториална единица, която има и статут на област. В нея се съчетава самоуправлението на нейното население с провеждането на държавната политика за развитието на столицата.

6. Минимален размер на основната заплата за длъжността: 710 лева.

7. Адрес и електронна поща за подаване на документи:

- документите ще се приемат в едномесечен срок от публикуване на обявата за конкурса в деловодството на Столична община, ул. „Московска“ № 33, партер, всеки работен ден от 07:30 часа до 19:30 часа. При подаване на документите кандидатите ще получат длъжностна характеристика на основание чл. 91, ал. 3 от Кодекса на труда.

- документите може да се подават и по електронен път на адрес: https://svc.sofia.bg/e-document или https://edelivery.egov.bg/Account/Login, като в заявлението се посочва длъжността, за която се кандидатства, и задължително се подписва от кандидатите с електронен подпис. При подаване на документите по електронен път кандидатите ще получат длъжностната характеристика на посочения от тях e-mail.

8. Списъците и всички съобщения, свързани с конкурса, ще бъдат обявени на електронната страница на СО с адрес: http//www.sofia.bg.

За информация: телефон 9377 496 – дирекция „Човешки ресурси“ при Столична община.

 

 

 

 


Електронно подаване

 

Съгласно чл. 17, ал. 6 от НПКПМДС кандидатите за заемане на длъжности за държавни служители могат да подават заявление за участие в конкурс и по електронен път.

  • чрез Система за сигурно електронно връчване, в случаите когато кандидатът е регистриран потребител на системата:
    https://edelivery.egov.bg/Account/Login
  • чрез Формата за подаване на електронни документи на Електронния портал на Столична община след еднократна регистрация:
    https://svc.sofia.bg/e-document