Назад

Столична община обявява конкурс за длъжността началник-отдел „Планиране, стратегически проучвания и анализ“, дирекция „Инвестиционно планиране, проучване и възлагане“ към направление „Обществено строителство“ при Столична община

На основание чл. 10а, ал. 1 от Закона за държавния служител във връзка с чл. 13, ал. 1 и чл. 14, ал. 1, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбор при мобилност на държавни служители и Заповед № СОА21-РД09-73/08.01.2021 г. на кмета на Столична община

 

ОБЯВЯВАМ КОНКУРС

 

за длъжността началник на отдел „Планиране, стратегически проучвания и анализ“, дирекция „Инвестиционно планиране, проучване и възлагане“ към направление „Обществено строителство“ при Столична община.
Длъжностно ниво – 7, съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията.
Наименование на длъжностното ниво:
PН 7A

1. Минимални и специфични изисквания за длъжността:
- образователна степен – бакалавър;
- професионален опит – минимум 4 години професионален опит или придобит минимален ранг III младши.

2. Допълнителни изисквания и квалификация:
- професионална област – Технически науки;
- компютърна грамотност.

3.  Конкурсът ще се проведе чрез:
- решаване на тест;
- провеждане на интервю.

4. Необходими документи за кандидатстване:
- заявление за участие в конкурса – Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл;
- декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл;
- копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността; ако  дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;
- копия от документи, удостоверяващи продължителността на стажа и професионалния опит (трудова/служебна/осигурителна книжка по утвърден образец, както и документи, удостоверяващи извършване на дейност в чужбина) или придобит ранг.

5. Кратко описание на длъжността: Организира и ръководи цялостната дейност на отдела, свързана с анализ, планиране, възлагане на предпроектни проучвания, проектиране, изграждане, реконструкция, основен ремонт и рехабилитация на транспортната инфраструктура на територията на Столична община. Участва в подготовката и реализацията на стратегии и програми за изграждане, реконструкция, основен ремонт и рехабилитация на пътната инфраструктура; Участва в експертен технически съвет за разглеждане на проекти и комисии по Закона за обществени поръчки и Закона за устройство на територията.

6. Основна работна заплата за длъжността: не по-малко от 1 050,00 лева.
Документите ще се приемат в 14-дневен (четиринадесетдневен) срок от публикуване на обявлението за конкурса в деловодството на Столична община, ул. “Московска“ 33, партер, всеки работен ден от 07:30 часа до 19:30 часа. Документите може да се подават и по електронен път на адрес: https://svc.sofia.bg/e-document или https://edelivery.egov.bg/Account/Login, като заявлението по чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл и декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл задължително се подписват от кандидатите с електронен подпис. При електронно представяне на документите в относно да се посочва длъжността, за която се кандидатства. При подаване на документите лично или чрез пълномощник на кандидатите ще се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност и пречки за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл. При подаване на документите по електронен път кандидатите ще получат длъжностната характеристика и информацията за пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл, на предоставения от тях e-mail.

Списъците и всички съобщения, свързани с конкурса, ще бъдат обявени в сградата на Столична община, на информационното табло, както и на електронната страница на СО с адрес: http//www.sofia.bg.

За информация: телефон 02/9377-310 – дирекция „Човешки ресурси“ при Столична община.

 

   

                                                                                       

 


Електронно подаване

 

Съгласно чл. 17, ал. 6 от НПКПМДС кандидатите за заемане на длъжности за държавни служители могат да подават заявление за участие в конкурс и по електронен път.

  • чрез Система за сигурно електронно връчване, в случаите когато кандидатът е регистриран потребител на системата:
    https://edelivery.egov.bg/Account/Login
  • чрез Формата за подаване на електронни документи на Електронния портал на Столична община след еднократна регистрация:
    https://svc.sofia.bg/e-document