Назад

Столична община обявява конкурс за длъжността "началник-отдел" „Международна дейност и протокол“, направление „Европейски политики, международна дейност и туризъм“ при Столична община

Публикувано на 15.08.2022 г.

 

СПИСЪК 

НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ

 

до провеждане на конкурс за длъжността "началник-отдел" „Международна дейност и протокол“ към направление „Европейски политики, международна дейност и туризъм“ при Столична община.

  

I. Допускат се до конкурс – решаване на тест за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията, следните кандидати:

1. Цв. Куртева – вх. № СОА22-ГР94-4090/27.07.2022;

2. М. Маркова – вх. № СОА22-ГР94-4109/01.08.2022;

3. Вл. Сарнацки – вх. № СОА22-ГР94-4211/08.08.2022.           

         

II. Не се допускат до конкурс следните кандидати:

Няма такива.

 

Допуснатите кандидати следва да се явят на 30.08.2022 г. от 10:00 ч. в сградата на Столична община,  ул. “Московска” 33, етаж 2, зала 1, за провеждане на теста и интервю (при успешно преминаване на теста).

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА: ...........
/п/.........................

                                                                   ИРИНА САВИНА

 


Публикувано на 15.08.2022 г.

 

КРИТЕРИИ И ИЗИСКВАНИЯ

 

ЗА ОЦЕНЯВАНЕ  НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ДЛЪЖНОСТТА НАЧАЛНИК-ОТДЕЛ „МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ  И ПРОТОКОЛ“ КЪМ НАПРАВЛЕНИЕ „ЕВРОПЕЙСКИ ПОЛИТИКИ, МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ И ТУРИЗЪМ“ ПРИ СТОЛИЧНА ОБЩИНА

                                               

 

Комисията изясни начина за провеждане и прие критерии за оценяване на резултатите от теста за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията и интервюто и подготви въпроси за интервюто.

Комисията реши да бъдат подготвени 3 варианта на тест, с 30 въпроса от затворен тип, с по 1 верен отговор и определи изискващ се минимален резултат 24 верни отговора от теста за допускане до интервю. Времето за решаване на теста е определено на 60 минути.

Комисията прие минимална средноаритметична  оценка „4“ за успешно издържане на интервюто по критериите от формуляра за оценка, приложение № 6 към чл. 42, ал. 4 от НПКПМДС. При интервюто оценяването ще се извърши по 5-степенната скала.

Комисията определи коефициент „4“ при изчисляване на крайния резултат, по който се умножава резултата от теста и коефициент „5“, по който се умножава средноаритметичната оценка от интервюто.

 

І. Критерии за оценяване на интервюто:
1. Управленска компетентност.
2. Ориентация към резултати.
3. Работа в екип.
4. Комуникативна компетентност.
5. Фокус към клиента (външен/вътрешен).
6. Професионална компетентност.
7. Дигитална компетентност.

 

ІІ. Оценяване на интервюто:
5 – напълно отговаря на изискванията на длъжността;
4 – в голяма степен отговаря на изискванията на длъжността;
3 – в средна степен отговаря на изискванията на длъжността;
2 – в малка степен отговаря на изискванията на длъжността;
1 – не отговаря на изискванията.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА: ............/п/........................

                                                                   ИРИНА САВИНА

 


СТОЛИЧНА ОБЩИНА
ГР. СОФИЯ, 1000, УЛ. „МОСКОВСКА” № 33

 

На основание чл. 10а, ал. 1 и 2 от Закона за държавния служител във връзка с чл. 13, ал. 1 и  чл. 14, ал. 1, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед № СОА22-РД09-1226/21.07.2022 г. на кмета на Столична община

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС

 

за длъжността "началник-отдел" „Международна дейност и протокол“, направление „Европейски политики, международна дейност и туризъм“ при Столична община,

Длъжностно ниво – 7, съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията,

Наименование на длъжностното ниво: РН 7А.

 

1. Минимални и специфични изисквания за длъжността:

- образование – висше;

- образователна степен – "бакалавър";

- професионален опит / минимален ранг за заемане на длъжността – 4 години професионален опит или придобит III младши ранг.

 

2. Допълнителни изисквания и квалификация:

- професионална област – Хуманитарни науки; Социални, стопански и правни науки;

- компютърна грамотност – познаване на основните софтуерни продукти Word, Excel, Internet;

- владеене на чужд език – писмено и говоримо на английски език. Владеенето на втори език е предимство (немски, френски, испански и/или руски);

- познаване на следните нормативни актове: Закон за държавния служител; Устройствен правилник на Столична община; Закон за държавния протокол; Наредба за служебните командировки и специализации в чужбина; Наредба за символиката и отличията на Столична община; Информация за историята на град София, налична на сайта на Столична община; Информация за Столичен общински съвет и комисиите към него, налични на сайта на СОС.

- на основание чл. 14, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавните служители българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.

 

3. Конкурсът ще се проведе чрез:

- тест за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията;

- провеждане на интервю.

 

4. Необходими документи за кандидатстване:

- заявление за участие в конкурса – Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл;

- декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл;

- копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността; ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;

- копия от документи, удостоверяващи продължителността на стажа и професионалния опит (трудова, служебна/ осигурителна книжка по утвърден образец, както и документи, удостоверяващи извършване на дейност в чужбина) или придобит ранг.

 

5. Описание на длъжността, формиране на заплатата, информация за администрацията:       

- Организира и участва в провеждането на политиката на Столична община съгласно дейността и функциите на отдела, свързани с международната и протоколна дейност. Организира протоколната дейност на ръководството на СО. Разработва приоритетните направления в политиката на сътрудничество и организира международната дейност на Столична община. Осигурява връзките на Столична община с Министерство на външните работи, с чуждестранните дипломатически и търговски представителства в Република България, с международни институции и организации и др. Осъществява ръководство и контрол на дейността на служителите в отдела.

- Индивидуалният размер на заплатата ще бъде определен при назначаването съгласно чл. 67, ал. 4 от Закона за държавния служител, чл. 8 и чл. 9 от Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация и чл. 8 и чл. 9, ал. 1 от Вътрешните правила за заплатите и допълнителните възнаграждения на служителите в Столична община в рамките на разходите за персонал, определени в бюджета на Столична община за 2022 г. при спазване на основните нормативни изисквания;

- Столична община е административно-териториална единица, която има и статут на област. В нея се съчетава самоуправлението на нейното население с провеждането на държавната политика за развитието на столицата.

 

6. Минимален размер на основната заплата за длъжността: 1 350 лева.

 

7. Адрес и електронна поща за подаване на документи:

Документите ще се приемат в 14-дневен (четиринадесетдневен) срок от публикуване на обявата за конкурса в деловодството на Столична община , ул. „Московска“ № 33, партер, всеки работен ден от 07:30 часа до 19:30 часа.

Документите може да се подават и по електронен път на адрес: https://svc.sofia.bg/e-document или https://edelivery.egov.bg/Account/Login, като заявлението по чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл и декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл задължително се подписват от кандидатите с електронен подпис. При електронно представяне на документите в относно да се посочва длъжността, за която се кандидатства.

При подаване на документите лично или чрез пълномощник на кандидатите ще се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност и пречки за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл. При подаване на документите по електронен път кандидатите ще получат длъжностната характеристика и информацията за пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл, на посочения от тях e-mail.

 

8. Списъците и всички съобщения, свързани с конкурса, ще бъдат обявени на електронната страница на СО, с адрес: http//www.sofia.bg.

 

9. За информация: телефон 02/9377-259 – дирекция „Човешки ресурси“ при Столична община.

 


Електронно подаване

 

Съгласно чл. 17, ал. 6 от НПКПМДС кандидатите за заемане на длъжности за държавни служители могат да подават заявление за участие в конкурс и по електронен път.

  • чрез Система за сигурно електронно връчване, в случаите когато кандидатът е регистриран потребител на системата:
    https://edelivery.egov.bg/Account/Login
  • чрез Формата за подаване на електронни документи на Електронния портал на Столична община след еднократна регистрация:
    https://svc.sofia.bg/e-document