Назад

Столична община обявява конкурс за длъжността "началник-отдел" – 1 работно място, за отдел „ОП – Надежда/Връбница“ към дирекция „Общински приходи”

 

СТОЛИЧНА ОБЩИНА

ГР. СОФИЯ, 1000, УЛ. „МОСКОВСКА” № 33

 

На основание чл. 10а, ал. 1 от Закона за държавния служител във връзка с чл. 13, ал. 1 и чл. 14, ал. 1, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбор при мобилност на държавни служители и Заповед № СОА22-РД09-1027/08.06.2022 г. на кмета на Столична община

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС

 

за длъжността началник-отдел – 1 работно място, за отдел „ОП – Надежда/Връбница“ към дирекция „Общински приходи”, направление „Финанси и здравеопазване” при Столична община.

Длъжностно ниво 7, съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията    

Наименование на длъжностното ниво: РН 7А

Минимални изисквания за  длъжността:

 • образование – висше;
 • минимална образователна степен – "бакалавър";
 • професионален опит – 4 години или придобит минимален ранг III младши.

Допълнителни изисквания и квалификации:

 • професионална област – Икономика, Право, Администрация и управление;
 • добра компютърна грамотност – Windows, Word, Excel, Internet;
 • Познаване на действащото законодателство в областта на: Закон за местните данъци и такси (ЗМДТ); Данъчно-осигурителен процесуален кодекс (ДОПК); Закон за административните нарушения и наказания (ЗАНН); Административно-процесуален кодекс (АПК); Закон за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА); Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община; Наредба за определяне на местните данъци на Столичен общински съвет; Устройствен правилник за организацията и дейността на Столичната общинска администрация;
 • Български граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.

Конкурсът ще се проведе чрез:

 • тест за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията;
 • провеждане на интервю;

Необходими документи за кандидатстване:

 • заявление за участие в конкурса – Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл;
 • декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1  от НПКПМДСл;
 • копия на документи  за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и провоспособност, които се изискват за длъжността; ако дипломата на кандидата за придобитото в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочва номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;
 • копия на документи, удостоверяващи продължителността на стажа и професионалния опит (трудова/служебна/осигурителна книжка по утвърден образец, както и документи, удостоверяващи извършване на  дейност в чужбина) или придобит ранг;

Описание на длъжността, формиране на заплатата, информация за администрацията:

 • Управление и контрол по прилагане на действащото законодателство. Обезпечаване приходите по бюджета на Столична община.
 • Индивидуалният размер на заплатата ще бъде определен при назначаването съгласно чл. 67, ал. 4 от Закона за държавния служител, чл. 8 и чл. 9 от Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация и чл. 8 и чл. 9, ал. 1 от Вътрешните правила за заплатите и допълнителните възнаграждения на служителите в Столична община в рамките на разходите за персонал, определени в бюджета на Столична община за 2022 г. при спазване на основните нормативни изисквания.
 • Столичната община е административно-териториална единица, която има и статут на област. В нея се съчетава самоуправлението на нейното население с провеждането на държавната политика за развитието на столицата.

Основна работна заплата за длъжността: не по-малко от 1350 лева.

Адрес и електронна поща за подаване на документи:

 • Документите ще се приемат в 14-дневен (четиринадесетдневен) срок от публикуване на обявата за конкурса в деловодството на Столична община, ул. „Московска“ № 33, партер, всеки работен ден от 07:30 часа до 19:30 часа.
 • Документите може да се подават и по електронен път на адрес https://svc.sofiа.bg/e-document  или  https://edelivery.egov.bg/Account/Login, като заявлението по чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл и декларацията по чл. 17, ал. 3 от НПКПМДСл. задължително се подписват от кандидатите с електронен подпис. При електронно представяне на документите в относно да се посочва длъжността, за която се кандидатства. При подаване на документите лично или чрез пълномощник на кандидатите на място ще бъде предоставена длъжностна характеристика и пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл. При подаване на документите по електронен път кандидатите ще получат длъжностна характеристика и информация за пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл. на посочения в тях e-mail.

Списъците и всички съобщения, свързани с конкурса, ще бъдат обявени на електронната страница на СО с адрес: http//www.sofia.bg

За информация: телефон: 02/9377253 – дирекция „Човешки ресурси” при Столична община.


Електронно подаване

 

Съгласно чл. 17, ал. 6 от НПКПМДС кандидатите за заемане на длъжности за държавни служители могат да подават заявление за участие в конкурс и по електронен път.

 • чрез Система за сигурно електронно връчване, в случаите когато кандидатът е регистриран потребител на системата:
  https://edelivery.egov.bg/Account/Login
 • чрез Формата за подаване на електронни документи на Електронния портал на Столична община след еднократна регистрация:
  https://svc.sofia.bg/e-document