Назад

Столична община обявява конкурс за длъжността главен юрисконсулт в направление „Обществено строителство”

Публикувано на 28.07.2020 г.

 

С П И С Ъ К
 

На допуснати и недопуснати кандидати

 

за длъжността главен юрисконсулт – 1 работно място, към направление „Обществено строителство“ при Столична община


I. Допускат се до конкурс – провеждане на тест и интервю следните кандидати с входящи номера на заявленията, както следва:

1. А. Георгиева – Вх. № СОА20-ГР94-3466/10.07.2020 г.
2. Н. Цветкова – Вх. № СОА20-ГР94-3489/13.07.2020 г.
3. И. Стоименова – Вх. № СОА20-ГР94-3529/14.07.2020 г.
4. М. Иванова – Вх. № СОА20-ГР94-3594/17.07.2020 г.
5. С. Димитрова – Вх. № СОА20-ГР94-3621/20.07.2020 г.
6. Св. Чушков – Вх. № СОА20-ГР94-3646/21.07.2020 г.

II. Не се допускат до конкурс кандидатите със следните входящи номера на заявленията:

1. Я. Колева – Вх. № СОА20-ГР94-3647/21.07.2020 г.  – представените копия от документи не удостоверяват изискващия се професионален опит съгласно обявата.

Посочените кандидати следва да се явят на 10.08.2020 г. от 10:00 ч. в Столична община,  ул. “Московска” № 33, ет. 2, зала 1, за провеждане на тест и интервю (при успешно преминаване на теста).

 

                         

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА: .................п.................

                                                                    /Цветан Божинов/

 


На основание чл. 10а, ал. 1 от Закона за държавния служител във връзка с чл. 13, ал. 1 и чл. 14, ал. 1, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № СОА20-РД09-2101/03.07.2020 г. на кмета на Столична община

 

                                                                                 ОБЯВЯВА КОНКУРС

 

за длъжността главен юрисконсулт в направление „Обществено строителство” при Столична община.

Длъжностно ниво – 8, съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията    

Наименование на длъжностното ниво: ЕН 4

Минимални изисквания за  длъжността:

- образование – висше;

- минимална образователна степен – магистър;

- професионален опит – 3 години или придобит минимален ранг IV младши;

- удостоверение за юридическа правоспособност.

Допълнителни изисквания и квалификации:

- професионална област – Право ;

- добра компютърна грамотност.

Конкурсът ще се проведе чрез:

- тест;

- провеждане на интервю.

Необходими документи за кандидатстване:

- заявление за участие в конкурса – Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл;

- декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1от НПКПМДСл;

- копия на документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и провоспособност, които се изискват за длъжността; ако дипломата на кандидата за придобитото в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване наНационалния център за информация и документация, в заявлението се посочва номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;

- копия на документи, удостоверяващи продължителността на стажа и професионалния опит (трудова/служебна/осигурителна книжка по утвърден образец, както и документи, удостоверяващи извършване на  дейност в чужбина) или придобит ранг.

Кратко описание на длъжността: Обезпечаване на правно-нормативната дейност на направление „Обществено строителство“ на Столична община. Предлагане на решения по правни казуси, изготвяне на становища и тълкуване на правни норми, свързани с дейността на направлението.

Основна работна заплата за длъжността:  не по-малко от 970 лева.

Срок за подаване на документите: Документите за участие ще се приемат в 14-дневен (четиринадесетдневен) срок от публикуване на обявата за конкурса в деловодството на Столична община, ул. „Московска“ № 33, партер, всеки работен ден от 07:30 часа до 19:30 часа и събота от 07:30 часа до 15:30 часа. Документите може да бъдат подадени и по електронрн път на адрес https://svc.sofiа.bg/e-document  или  https://edelivery.egov.bg/Account/Login , като заявлението по чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл и декларацията по чл. 17, ал. 3 от НПКПМДСл. задължително се подписват от кандидатите с електронен подпис. При електронно представяне на документите в относно да се посочва длъжността, за която се кандидатства. При подаване на документите лично или чрез пълномощник, кандидатите да се запознават на място с длъжностната характеристика и пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл. При подаване на документите по електронен път кандидатите ще получават  длъжностната характеристика и информацията за пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл. на посочения в тях e-mail.

Списъците и всички съобщения, свързани с конкурса, да бъдат обявени в сградата на Столична община, на информационното табло, както и на електронната страница на СО с адрес: http//www.sofia.bg

За информация: телефон: 02/9377253 и 02/9377259 – дирекция „Човешки ресурси” при Столична община.


Електронно подаване

 

Съгласно чл. 17, ал. 6 от НПКПМДС кандидатите за заемане на длъжности за държавни служители могат да подават заявление за участие в конкурс и по електронен път.

  • чрез Система за сигурно електронно връчване, в случаите когато кандидатът е регистриран потребител на системата:
    https://edelivery.egov.bg/Account/Login
  • чрез Формата за подаване на електронни документи на Електронния портал на Столична община след еднократна регистрация:
    https://svc.sofia.bg/e-document