Назад

Столична община обявява конкурс за длъжността "главен инспектор" – 6 работни места, в отдел „Ревизии и събиране на вземания“ към дирекция „Общински приходи”, направление „Финанси и здравеопазване“

Публикувано на 11.11.2022 г.СПИСЪК

НА КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ

 

от проведен конкурс за длъжността „главен инспектор“ – 6 работни места, в отдел „Ревизии и събиране на вземания“, дирекция „ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ“, направление „Финанси и здравеопазване” при Столична община

 

Допуснати до тест, интервю и класирани:

Първо място

П. Соколова – СОА22-ГР94-5235/13.10.2022 г. – 106,30 точки (тест – 21; коефиц. за умнож. – 4; интервю – 4,46; коефиц. за умнож. – 5)

М. Пейчева – СОА22-ГР94-5270/14.10.2022 г. – 105,85 точки (тест – 21; коефиц. за умнож. – 4; интервю – 4,37; коефиц. за умнож. – 5)

К. Божилова – СОА22-ГР94-5169/07.10.2022 г. – 105,45 точки (тест – 21; коефиц. за умнож. – 4; интервю – 4,29; коефиц. за умнож. – 5)

Ив. Спасов – СОА22-ГР94-5070/04.10.2022 г. – 105,00 точки (тест – 20; коефиц. за умнож. – 4; интервю – 5,00; коефиц. за умнож. – 5)

М. Николова – СОА22-ГР94-5173/10.10.2022 г. – 102,45 точки (тест – 20; коефиц. за умнож. – 4; интервю – 4,49; коефиц. за умнож. – 5)

Ив. Рударски – СОА22-ГР94-5055/03.10.2022 г. – 102,15 точки (тест – 20; коефиц. за умнож. – 4; интервю – 4,43; коефиц. за умнож. – 5).

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА: ............п.................

                                                                      /М. Мутафчиев/

 

 


Публикувано на 24.10.2022 г.
 СПИСЪК

НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ

 

до провеждане на конкурс за длъжността „главен инспектор“ – 6 работни места, в отдел „Ревизии и събиране на вземания“, дирекция „Общински приходи“, направление „Финанси и здравеопазване“ при Столична община

 

I. Допускат се до конкурс – решаване на тест и интервю (при успешно преминаване на теста) следните кандидати:

1. И. Рударски – СОА22-ГР94-5055/03.10.2022 г.
2. И. Спасов – СОА22-ГР94-5070/04.10.2022 г.
3. Г. Лесова – СОА22-ГР94-5125/06.10.2022 г.
4. З. Янакиев – СОА22-ГР94-5168/07.10.2022 г.
5. К. Божилова – СОА22-ГР94-5169/07.10.2022 г.
6. М. Николова – СОА22-ГР94-5173/10.10.2022 г.
7. П. Соколова – СОА22-ГР94-5235/13.10.2022 г.
8. М. Пейчева – СОА22-ГР94-5270/14.10.2022 г.
9. Т. Губерова – СОА22-ГР94-5277/14.10.2022 г.

 

II. Не се допускат до конкурс следните кандидати:

 

           Име, фамилия:                                             Основание за недопускане:

 

Д. Казаков – заявление                                        - предоставената декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от

с вх. № СОА22-ГР94-5164/07.10.2022 г.          НПКПМДСл е неподписана от кандидата.

                                                                                                                                             

Посоченият кандидат следва да се яви на 04.11.2022 г. от 10:00 ч. в Столична община,  ул. “Московска” № 33, ет. 2, зала 1, за провеждане на тест и интервю (при успешно преминаване на теста).

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА: ....................п...................

                                                                         /М. Мутафчиев/

 


Публикувано на 24.10.2022 г.

 КРИТЕРИИ И ИЗИСКВАНИЯ

 

ЗА ОЦЕНЯВАНЕ  НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ДЛЪЖНОСТТА "главен инспектор" – 6 работни места, в отдел „Ревизии и събиране на вземания“, дирекция „Общински приходи“, направление „Финанси и здравеопазване“ при Столична община

 

 Комисията изясни начина за провеждане и прие критерии за оценяване на резултатите от тест за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията и интервюто и подготви въпроси за интервюто.

Комисията реши да бъдат подготвени 3 варианта на тест с 21 въпроса, с по 1 верен отговор, и определи изискващ се минимален резултат – 17 верни отговора от теста за допускане до интервю. Времето за решаване на теста беше определено на 45 минути.

Комисията прие минимална средноаритметична оценка 4, при която кандидатът се счита за успешно издържал интервюто по критериите от формуляра за преценка, съгласно Приложение № 5 към чл. 42, ал. 4 от НПКПМДС.

Комисията определи коефициент 4 при изчисляване на крайния резултат, по които се умножава резултатът от теста, и коефициент 5 за умножаване на  средноаритметичната оценка от интервюто.

           

І. Критерии и изисквания:

1. Професионална компетентност.
2. Аналитична компетентност.
3. Дигитална компетентност.
4. Комуникативна компетентност.
5. Фокус към клиента.
6. Умения за работа в екип.
7. Ориентация към резултати.

 

ІІ. Оценяване:

5 – напълно отговаря на изискванията на длъжността;
4 – в голяма степен отговаря на изискванията на длъжността;
3 – в средна степен отговаря на изискванията на длъжността;
2 – в малка степен отговаря на изискванията на длъжността;
1 – не отговаря на изискванията.

 

КОМИСИЯ:
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА: .................п.................

                                                                   / Методи Мутафчиев /

 


СТОЛИЧНА ОБЩИНА
ГР. СОФИЯ, 1000, УЛ. „МОСКОВСКА” № 33

На основание чл. 10а, ал. 1 от Закона за държавния служител във връзка с чл. 13, ал. 1 и чл. 14, ал. 1, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбор при мобилност на държавни служители и Заповед № СОА22-РД09-1652/26.09.2022 г. на кмета на Столична община

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС

 

за длъжността "главен инспектор" – 6 работни места, в отдел „Ревизии и събиране на вземания“ към дирекция „Общински приходи”, направление „Финанси и здравеопазване“ при Столична община,
Длъжностно ниво – 9, съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията,
Наименование на длъжностното ниво: ЕН 5.

1. Минимални изисквания за длъжността:

- образование – висше;

- образователна степен – "бакалавър";

- професионален опит – 2 (две) години или минимален ранг за заемане на длъжността IV младши.

2. Допълнителни изисквания и квалификация:

- професионална област – Социални, стопански и правни науки;

- компютърна грамотност – MS Office;

- познаване на действащото законодателство в областта на: Закон за местните данъци и такси (ЗМДТ); Данъчно-осигурителен процесуален кодекс (ДОПК); Граждански процесуален кодекс (ГПК); Административнопроцесуален кодекс (АПК); Търговски закон;  Закон за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА); Закон за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания; Закон за устройството на територията; Закон за устройството и застрояването на Столична община; Закон за държавната собственост; Закон за общинската собственост; Наредба за определяне и администриране  на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община; Наредба за определяне на местните данъци на Столичен общински съвет; Устройствен правилник за организацията и дейността на Столичната общинска администрация.

- на основание чл. 14, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавните служители българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.

3. Конкурсът да се проведе чрез:

- тест за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията;

- провеждане на интервю.

4. Необходими документи за кандидатстване:

- заявление за участие в конкурса – Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл;

- декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл;

- копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността; ако  дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;

- копия от документи, удостоверяващи продължителността на стажа и професионалния опит (трудова, служебна/ осигурителна книжка по утвърден образец, както и документи, удостоверяващи извършване на дейност в чужбина) или придобит ранг;

5. Описание на длъжността, формиране на заплатата, информация за администрацията:

- установяване, обезпечаване и събиране на задължения за местни данъци и такси, съобразно действащото законодателство и утвърдените вътрешни документи в Столична община. Извършване на преценка относно необходимостта от обезпечаване на публични общински вземания с цел предотвратяване извършването на сделки и действия с имущество, в следствие на които събирането на задълженията за местни данъци и такси ще бъде невъзможно или значително ще се затрудни, съобразно действащото законодателство и утвърдените вътрешни документи  в Столична община.

- индивидуалният размер на заплатата ще бъде определен при назначаването съгласно чл. 67, ал. 4 от Закона за държавния служител, чл. 8 и чл. 9 от Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация и чл. 8 и чл. 9, ал. 1 от Вътрешните правила за заплатите и допълнителните възнаграждения на служителите в Столична община в рамките на разходите за персонал, определени в бюджета на Столична община за 2022 г. при спазване на основните нормативни изисквания;

- Столична община е административно-териториална единица, която има и статут на област. В нея се съчетава самоуправлението на нейното население с провеждането на държавната политика за развитието на столицата.

6. Основна работна заплата за длъжността: не по-малко от 1225 лева.

7. Документите да се приемат в 14-дневен (четиринадесетдневен) срок от публикуване на обявата за конкурса в деловодството на Столична община , ул. „Московска“ № 33, партер, всеки работен ден от 07:30 часа до 19:30 часа.

8. Адрес и електронна поща за подаване на документи:

- документите да се приемат в  14-дневен (четиринадесетдневен) срок от публикуване на обявата за конкурса в деловодството на Столична община , ул. „Московска“ № 33, партер, всеки работен ден от 07:30 часа до 19:30 часа;

- документите може да се подават и по електронен път на адрес: https://svc.sofia.bg/e-document или https://edelivery.egov.bg/Account/Login, като заявлението по чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл и декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл, задължително се подписват от кандидатите с електронен подпис. При електронно представяне на документите в относно да се посочва длъжността, за която се кандидатства. При подаване на документите лично или чрез пълномощник на кандидатите да се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност и пречки за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл. При подаване на документите по електронен път кандидатите да получат длъжностната характеристика и информацията за пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл, на посочения от тях e-mail.

9. Списъците и всички съобщения, свързани с конкурса, ще бъдат обявени на електронната страница на СО с адрес: https://www.sofia.bg.

За информация: телефон 02/9377-259 – дирекция „Човешки ресурси“ при Столична община.


Електронно подаване

 

Съгласно чл. 17, ал. 6 от НПКПМДС кандидатите за заемане на длъжности за държавни служители могат да подават заявление за участие в конкурс и по електронен път.

  • чрез Система за сигурно електронно връчване, в случаите когато кандидатът е регистриран потребител на системата:
    https://edelivery.egov.bg/Account/Login
  • чрез Формата за подаване на електронни документи на Електронния портал на Столична община след еднократна регистрация:
    https://svc.sofia.bg/e-document