Назад

Столична община обявява конкурс за длъжността главен експерт в дирекция „Управление и анализ на трафика” към направление „Транспорт и градска мобилност” при Столична община

Публикувано на 20.01.2021 г.

СПИСЪК

НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ

до провеждане на конкурс за длъжността ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ в дирекция  „Управление и анализ на трафика” към направление „Транспорт и градска мобилност” при Столична община

 

I. Допускат се до конкурс – решаване на тест и интервю (при успешно преминаване на теста), следните кандидати:

1. П. Тодорова – СОА21-ГР94-32/05.01.2021 г.

2. Ат. Примов – СОА21-ГР94-115/11.01.2021 г.

3. Ал. Гутев – СОА21-ГР94-125/11.01.2021 г.

 

II. Не се допуска до конкурс следният кандидат:

1. Б. Кръстев – СОА21-ГР94-145/12.01.2021 г.

Основание за недопускане: не са представени  документи,  удостоверяващи необходимия професионален опит.

 

Посочените кандидати следва да се явят на 03.02.2021 г. от 09:30 ч. в Столична община,  ул. “Московска” № 33, ет. 2, зала. 1  за провеждане на тест и интервю (при успешно преминаване на теста).

           

                                                                                              

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА: ..................................

                                                                           /Д. Петров/

 


СТОЛИЧНА ОБЩИНА

ГР. СОФИЯ, 1000, УЛ. „МОСКОВСКА” № 33

На основание чл. 10а, ал. 1 от Закона за държавния служител във връзка с чл. 13, ал. 1 и  чл. 14, ал. 1, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбор при мобилност на държавни служители и Заповед № СОА20-РД09-5141/29.12.2020 г. на кмета на Столична община

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС

 

за   длъжността главен експерт в дирекция „Управление и анализ на трафика” към направление „Транспорт и градска мобилност” при Столична община.

Длъжностно ниво – 9, съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията
Наименование на длъжностното ниво: ЕН 5

1. Минимални изисквания за  длъжността:
образование – висше;
- минимална образователна степен – бакалавър;
- професионален опит – 2 години или придобит минимален ранг IV младши.

2. Допълнителни изисквания и квалификации:
- Професионална област – Технически науки;
- Допълнителна квалификация – Word, Excel, Internet, Познания за работата на общинската администрация.   

3. Конкурсът да се проведе чрез:
- тест;
- провеждане на интервю.

4. Необходими документи за кандидатстване:
- заявление за участие в конкурса – Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл;
- декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1от НПКПМДСл;
- копия на документиза придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и провоспособност, които се изискват за длъжността; ако дипломата на кандидата за придобитото в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочва номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;
- копия на документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (трудова/служебна/осигурителна книжка или документ по утвърден образец, както и документи, удостоверяващи извършване на дейност в чужбина) или придобит ранг.

5. Кратко описание на длъжността: Участва в подготовката и реализацията на програми за изграждане, реконструкция, основен ремонт и поддръжка на системата за публичното осветление на територията на Столична община.

6. Основна работна заплата за длъжността:  не по-малко от 950 лева.

7. Документите ще се приемат в 14-дневен (четиринадесетдневен) срок от публикуване на обявлението за конкурса в деловодството на Столична община, ул. „Московска“ № 33, партер, всеки работен ден от 07:30 часа до 19:30 часа. Документите може да бъдат подадени и по електронен път на адрес https://svc.sofiа.bg/e-document  или  https://edelivery.egov.bg/Account/Login, като заявлението по чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл и декларацията по чл 17, ал. 3 от НПКПМДСл. задължително се подписват от кандидатите с електронен подпис. При електронно представяне на документите в относно да се посочва длъжността, за която се кандидатства. При подаване на документите лично или чрез пълномощник на кандидатите да се предостави длъжностна характеристика и пречки за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл. При подаване на документите по електронен път кандидатите да получат длъжностната характеристика и информацията за пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл. на предоставения от тях e-mail. Списъците и всички съобщения, свързани с конкурса, ще бъдат обявени в сградата на Столична община, на информационното табло, както и на електронната страница на СО с адрес: http//www.sofia.bg.

За информация: телефон 02/9377-259 – дирекция „Човешки ресурси“ при Столична община.

 


Електронно подаване

 

Съгласно чл. 17, ал. 6 от НПКПМДС кандидатите за заемане на длъжности за държавни служители могат да подават заявление за участие в конкурс и по електронен път.

  • чрез Система за сигурно електронно връчване, в случаите когато кандидатът е регистриран потребител на системата:
    https://edelivery.egov.bg/Account/Login
  • чрез Формата за подаване на електронни документи на Електронния портал на Столична община след еднократна регистрация:
    https://svc.sofia.bg/e-document