Назад

Столична община обявява конкурс за длъжността главен експерт в дирекция „Аварийна помощ и превенция“ при Столична община – 1 работно място

Публикувано на 25.11.2020 г.

 

СПИСЪК

На  КЛАСИРАНИТЕ кандидати

от конкурс за длъжността главен експерт – 1 работно място в дирекция „Аварийна помощ и превенция“ при Столична община

 

 

Допуснат до решаване на тест, интервю и класиран:

 

Първо място

М. Тенева – 140,5 т. /тест-29 коефиц. за умнож. -„4“ и интервю- 4,9 т. коефиц. за умнож. -„5“/;

 

Второ място:

Д. Божков -113,5т. /тест-23 коефиц. за умнож. -„4“ и интервю- 4,3 т. коефиц. за умнож. -„5“/;

                                                                                              

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА                

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА: .............пп..........................

                                                                     /Красимир Димитров/


Публикувано на 17.11.2020 г.

         КРИТЕРИИ И ИЗИСКВАНИЯ

 

за длъжността главен експерт – 1 работно място в д-я „Аварийна помощ и превенция“ при Столична община

 

 

Комисията изясни начина за провеждане и прие критерии за оценяване на резултатите от теста и интервюто и подготви въпроси за интервюто.

Комисията реши да бъдат подготвени 3 варианта на тест, с 30 въпроса, с по 1 верен отговор и определи изискващ се минимален резултат – 23 верни отговора от теста за допускане до интервю. Времето за решаване на теста беше определено на 60 минути.

Комисията прие минимална средноаритметична оценка „4“ за успешно издържане на интервюто по критериите от формуляра за преценка, Приложение № 5 към чл. 42, ал. 4 от НПКПМДСл. При интервюто оценяването ще се извърши по 5-степенната скала.

Комисията определи коефициент „4“ при изчисляване на крайния резултат, по който се умножава резултатът от теста, и коефициент „5“, по който се умножава средноаритметичната оценка от интервюто.

                 

І. Критерии за оценяване на интервюто:
1. Аналитична компетентност.
2. Ориентация към резултати.
3. Работа в екип.
4. Комуникативна компетентност.
5. Фокус към клиента (вътрешен/външен).
6. Професионална компетентност.
7. Дигитална компетентност.
8. Други – по решение на комисията.

ІІ. Оценяване на интервюто:
5 – напълно отговаря на изискванията на длъжността;
4 – в голяма степен отговаря на изискванията на длъжността;
3 – в средна степен отговаря на изискванията на длъжността;
2 – в малка степен отговаря на изискванията на длъжността;
1 – не отговаря на изискванията.

 

КОМИСИЯ:
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА: ................пп....................

                                                                    /Красимир Димитров/

                                    


Публикувано на 10.11.2020 г.
 

СПИСЪК

НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ

 

за провеждане на конкурс за длъжността главен експерт – 1 работно място, в дирекция „Аварийна помощ и превенция“, при Столична община.

I. Допускат се до конкурс следните кандидати с входящи номера на заявлението:

1. А. Касабова – СОА20-ГР94-5169/21.10.2020 г.

2. М. Тенева – СОА20-ГР94-5195/22.10.2020 г.

3. Г. Стратиев – СОА20-ГР94-5212/23.10.2020 г.

4. А. Иванов – СОА20-ГР94-5273/27.10.2020 г.

5. Д. Божков – СОА20-ГР94-5308/30.10.2020 г.

6. К. Колева – СОА20-ГР94-5352/02.11.2020 г.

7. Й. Манчев – СОА20-ГР94-5377/03.11.2020 г.

II. Не се допускат до конкурс следните кандидати: Няма такива. 

Посочените кандидати следва да се явят на 18.11.2020 г. (сряда) от 10:00 ч. в сградата на Столична община, ул. „Московска“ № 33, ет. 2,  зала 1 за провеждане на тест и интервю (при успешно преминаване на теста).

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА:…………пп…………….. 
                                         /Красимир Димитров/                                                                                                                        


 

На основание чл. 10а, ал. 1 от Закона за държавния служител във връзка с чл. 13, ал. 1 и чл. 14, ал. 1, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбор при мобилност на държавни служители и Заповед № СОА20-РД09-2643/15.10.2020 г. на кмета на Столична община

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС

 

І. За длъжността главен експерт  в дирекция „Аварийна помощ и превенция“ при Столична община – 1 работно място.

Длъжностно ниво – 9, съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията

Наименование на длъжностното ниво: ЕН 5

II. Минимални и специфични изисквания за длъжността:

- образователна степен – бакалавър;

- професионален опит – 2 години професионален опит или придобит минимален ранг IV младши.

III. Допълнителни изисквания и квалификация:

- професионална област – Сигурност и отбрана, Природни науки, математика и информатика, Технически науки;

- компютърна грамотност.

IV.  Конкурсът ще се проведе чрез:

- решаване на тест;

- провеждане на интервю.

V. Необходими документи за кандидатстване:

- заявление за участие в конкурса – Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл;

- декларация по чл. 17, ал. 3, т.1от НПКПМДСл;

- копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен; допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността; ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;

- копия от документи, удостоверяващи продължителността на стажа и професионалния опит (трудова/служебна/осигурителна книжка по утвърден образец, както и документи, удостоверяващи извършване на дейност в чужбина) или придобит ранг.

VI. Кратко описание на длъжността: провеждане на дейности по осигуряване на защита на живота и здравето на населението, опазване на околната среда и общинското имущество при бедствия, аварии и инциденти на територията на Столична община и провеждане на превантивни мерки за недопускане или намаляване на последиците от бедствия, аварии и инциденти.

Провеждане на аварийно-спасителни и неотложни възстановителни работи след бедствия, аварии и инциденти и провеждане на обучения за начините на поведение и действия за изпълнение на необходимите защитни мерки при бедствия.

VII. Основна работна заплата за длъжността: не по-малко от 950 лева.

VIII. Документите ще се приемат в 14-дневен (четиринадесетдневен) срок от публикуване на обявлението за конкурса в деловодството на Столична община, ул. “Московска“ 33, партер, всеки работен ден от 7:30 часа до 19:30 часа. Документите може да се подават и по електронен път на адрес: https://svc.sofia.bg/e-document или https://edelivery.egov.bg/Account/Login, като заявлението по чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл и декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл задължително се подписват от кандидатите с електронен подпис. При електронно представяне на документите в относно да се посочва длъжността, за която се кандидатства. При подаване на документите лично или чрез пълномощник кандидатите  ще се запознават на място с длъжностната характеристика на конкурсната длъжност и пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл. При подаване на документите по електронен път кандидатите ще получават длъжностната характеристика и информация за пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл, на посочения от тях e-mail.

Списъците и всички съобщения, свързани с конкурса, ще бъдат обявени в сградата на Столична община, на информационното табло, както и на електронната страница на СО с адрес: http//www.sofia.bg.

За информация: телефон 02/9377-298 – дирекция „Човешки ресурси“ при Столична община.


Електронно подаване

 

Съгласно чл. 17, ал. 6 от НПКПМДС кандидатите за заемане на длъжности за държавни служители могат да подават заявление за участие в конкурс и по електронен път.

  • чрез Система за сигурно електронно връчване, в случаите когато кандидатът е регистриран потребител на системата:
    https://edelivery.egov.bg/Account/Login
  • чрез Формата за подаване на електронни документи на Електронния портал на Столична община след еднократна регистрация:
    https://svc.sofia.bg/e-document