Назад

Столична община обявява конкурс за длъжността главен експерт – 3 работни места, в дирекция „Управление на отпадъците и контролни дейности“, направление „Зелена система, екология и земеползване“ при Столична община

Публикуване на 23.10.2020 г.

 

СПИСЪК

НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ

 

за провеждане на конкурс за длъжността главен експерт – 3 работни места, в дирекция „Управление на отпадъците и контролни дейности“, към направление „Зелена система, екология и земеползване“ при Столична община

 

I. Допускат се до конкурс следните кандидати с входящи номера  на заявлението:

 

1. Е. Александрова-Иванова – СОА20-ГР94-4822/03.10.2020 г.

2. С. Игнатова – СОА20-ГР94-4894/07.10.2020 г.

3. К. Калчева – СОА20-ГР94-4895/07.10.2020 г.

4. Е. Врабчева – СОА20-ГР94-4892/07.10.2020 г.

5. А. Иванов – СОА20-ГР94-4924/08.10.2020 г.

6. И. Цветкова – СОА20-ГР94-4926/09.10.2020 г.

7. С. Георгиев – СОА20-ГР94-4937/09.10.2020 г.

8. С. Захариева – СОА20-ГР94-4961/12.10.2020 г.

9. К. Божанкова – СОА20-ГР94-4999/13.10.2020 г.

10. В. Иванова – СОА20-ГР94-5004/14.10.2020 г.

11. Д. Николова – СОА20-ГР94-5050/15.10.2020 г.

12. Л. Тарасова – СОА20-ГР94-5060/15.10.2020 г.

13. М. Ковачева – СОА20-ГР94-5090/16.10.2020 г.

14. Д. Лунчева – Халачева – СОА20-ГР94-5094/16.10.2020 г.

15. Ю.Караиванова – СОА20-ГР94-5098/16.10.2020 г.

16. Д. Донков – СОА20-ГР94-5104/17.10.2020 г. подадени документи по електрона поща на 16.10.2020 г.

  

Посочените кандидати следва да се явят на 11.11.2020 г. от 10:00 ч. в сградата на Столична община, ул. „Московска“ №33, ет. 2, зала 1 за провеждане на тест и интервю (при успешно преминаване на теста).

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА:……………….
                                                                        /ПП/СТОЛИЧНА ОБЩИНА

              ГР. СОФИЯ, 1000, УЛ. „МОСКОВСКА” № 33

 

На основание чл. 10а, ал. 1 от Закона за държавния служител във връзка с чл. 13, ал. 1 и чл. 14, ал. 1, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбор при мобилност на държавни служители и Заповед № СОА20-РД09-2519/30.09.2020 г. на кмета на Столична община

 

ОБЯВЯВАМ КОНКУРС

 

за длъжността главен експерт – 3 работни места, в дирекция „Управление на отпадъците и контролни дейности“, направление „Зелена система, екология и земеползване“ при Столична община.

Длъжностно ниво – 9, съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията

Наименование на длъжностното ниво: ЕН 5

1. Минимални и специфични изисквания за длъжността:

- образователна степен – бакалавър;

- професионален опит – минимум 2 години професионален опит или придобит минимален ранг IV младши.

2. Допълнителни изисквания и квалификация:

- професионална област – Социални, стопански и правни науки; Технически науки;

- познаване на българската нормативна уредба в областта на обществените поръчки, управление на отпадъците, опазване на околната среда и др.;

- английски език и/или други езици;

- компютърна грамотност – MS Office. 

3.  Конкурсът ще се проведе чрез:

- решаване на тест;

- провеждане на интервю.

4. Необходими документи за кандидатстване:

- заявление за участие в конкурса – Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл;

- декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл;

- копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността; ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;

- копия от документи, удостоверяващи продължителността на стажа и професионалния опит (/трудова/служебна/осигурителна книжка по утвърден образец, както и документи, удостоверяващи извършване на дейност в чужбина) или придобит ранг.

5. Кратко описание на длъжността: Управление и контрол по изпълнението на сключени договори, в това число за строителство на съоръжения за третиране на отпадъци и оперативните дейности при последващата им експлоатация, както и др. договори, инициирани от дирекцията, в областта на управлението на отпадъците.

6. Основна работна заплата за длъжността: не по-малко от 950 лева.

Документите ще се приемат в 14-дневен (четиринадесетдневен) срок от публикуване на обявлението за конкурса в деловодството на Столична община, ул. “Московска“ 33, партер, всеки работен ден от 7:30 часа до 19:30 часа и събота от 7:30 часа до 15:30 часа. Документите може да се подават и по електронен път на адрес: https://svc.sofia.bg/e-document или https://edelivery.egov.bg/Account/Login, като заявлението по чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл и декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл задължително се подписват от кандидатите с електронен подпис. При електронно представяне на документите в относно да се посочва длъжността, за която се кандидатства. При подаване на документите лично или чрез пълномощник кандидатите ще се запознават на място с длъжностната характеристика на конкурсната длъжност и пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл. При подаване на документите по електронен път кандидатите ще получават длъжностната характеристика и информацията за пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл, на посочения от тях e-mail.

Списъците и всички съобщения, свързани с конкурса, ще бъдат обявени в сградата на Столична община, на информационното табло, както и на електронната страница на СО с адрес: http//www.sofia.bg.

За информация: телефон 02/9377-310 – дирекция „Човешки ресурси“ при Столична община.

 


Електронно подаване

 

Съгласно чл. 17, ал. 6 от НПКПМДС кандидатите за заемане на длъжности за държавни служители могат да подават заявление за участие в конкурс и по електронен път.

  • чрез Система за сигурно електронно връчване, в случаите когато кандидатът е регистриран потребител на системата:
    https://edelivery.egov.bg/Account/Login
  • чрез Формата за подаване на електронни документи на Електронния портал на Столична община след еднократна регистрация:
    https://svc.sofia.bg/e-document