Назад

Столична община обявява конкурс за длъжността главен експерт – 2 работни места, в отдел „Техническо обезпечаване“ към дирекция „Общински приходи“, направление „Финанси и здравеопазване”

Публикувано на 01.12.2020 г.

С П И С Ъ К

 

НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ

 

         за длъжността главен експерт – 2 работни места, в отдел „Техническо обезпечаване“ към дирекция „Общински приходи“, направление „Финанси и здравеопазване” при Столична община

 

     I. Допускат се до конкурс – провеждане на тест и интервю – следните кандидати:

 1. К. Владимиров – № СОА20-ГР94-5663/17.11.2020 г.

 2. Ц. Танева – СОА20-ГР94-5584/12.11.2020 г.

 3. А. Грозев – СОА20-ГР94-5660/17.11.2020 г.

 4. А. Тодоров – СОА20-ГР94-5659/17.11.2020 г.

 

 II. Не се допускат до конкурс следните кандидати:  

Няма недопуснати кандидати.

Допуснатите кандидати следва да се явят  на 16.12.2020 г. от 10:00 ч. в Столична община,  ул. “Московска” № 33, ет. 1, зала Официална, за провеждане на тест и интервю (при успешно преминаване на теста).

 

                         

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА:

                                                                       /Юлия Ценкова/


 

На основание чл. 10а, ал. 1 от Закона за държавния служител във връзка с чл. 13, ал. 1 и  чл. 14, ал. 1, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбор при мобилност на държавни служители и Заповед № СОА20-РД09-2896/06.11.2020 г. на кмета на Столична община

ОБЯВЯВА КОНКУРС

за длъжността главен експерт – 2 работни места, в отдел „Техническо обезпечаване“ към дирекция „Общински приходи“, направление „Финанси и здравеопазване” при Столична община.

Длъжностно ниво – 9, съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията
Наименование на длъжностното ниво: ЕН 5

1. Минимални изисквания за  длъжността:

 • образование – висше;
 • минимална образователна степен – бакалавър;
 • професионален опит – 2 години или придобит минимален ранг IV младши.

2. Допълнителни изисквания и квалификации:

 • професионална област – Социални, стопански и правни науки, Природни науки, математика и информатика, Технически науки; 
 • инсталира хардуер, мрежов, системен и приложен софтуер, Windows, Office, Web;
 • ползване на английски език.

3. Конкурсът да се проведе чрез:

 • тест;
 • провеждане на интервю.

4. Необходими документи за кандидатстване:

 • заявление за участие в конкурса – Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл;
 • декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1от НПКПМДСл;
 • копия на документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и провоспособност, които се изискват за длъжността; ако дипломата на кандидата за придобитото в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочва номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;
 • копия на документи, удостоверяващи продължителността на стажа и професионалния опит (трудова/служебна/осигурителна книжка по утвърден образец, както и документи, удостоверяващи извършване надейност в чужбина) или придобит ранг.

5. Кратко описание на длъжността:

 • Изготвяне на справки и анализи на данни, обработване на данни и информационни масиви. Администриране на достъпи в програмните продукти, с които работят служителите в дирекция „Общински приходи“. Инсталиране на необходимия софтуер за обработка на информационни масиви, електронна поща, електронен подпис и всички необходими приложни програми.

6. Основна работна заплата за длъжността: 

 • не по-малко от 950 лева.

7. Срок за подаване на документите: Документите за участие да се приемат в 14-дневен (четиринадесетдневен) срок от публикуване на обявата за конкурса в деловодството на Столична община, ул. „Московска“ № 33, партер, всеки работен ден от 07:30 часа до 19:30 часа. Документите може да бъдат подадени и по електронен път на адрес https://svc.sofiа.bg/e-document  или  https://edelivery.egov.bg/Account/Login, като заявлението по чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл и декларацията по чл. 17, ал. 3 от НПКПМДСл. задължително се подписват от кандидатите с електронен подпис. При електронно представяне на документите в относно да се посочва длъжността, за която се кандидатства. При подаване на документите лично или чрез пълномощник на кандидатите на място ще бъде предоставена длъжностната характеристика и пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл. При подаване на документите по електронен път кандидатите ще получат длъжностна характеристика и информацията за пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл. на посочения в тях e-mail.

8. Списъците и всички съобщения, свързани с конкурса, да бъдат обявени  в сградата на Столична община, на информационното табло, както и на електронната страница на СО с адрес: http//www.sofia.bg

За информация: телефон 02/9377-259 – дирекция „Човешки ресурси“ при Столична община.


Електронно подаване

 

Съгласно чл. 17, ал. 6 от НПКПМДС кандидатите за заемане на длъжности за държавни служители могат да подават заявление за участие в конкурс и по електронен път.

 • чрез Система за сигурно електронно връчване, в случаите когато кандидатът е регистриран потребител на системата:
  https://edelivery.egov.bg/Account/Login
 • чрез Формата за подаване на електронни документи на Електронния портал на Столична община след еднократна регистрация:
  https://svc.sofia.bg/e-document