Назад

Столична община обявява конкурс за длъжността главен експерт – 2 работни места, в отдел „Международна дейност и туризъм“ към направление „Европейски политики, международна дейност и туризъм“

 

Публикувано на 18.01.2021 г.

 

 

КРИТЕРИИ И ИЗИСКВАНИЯ

за оценяване  на кандидатите за длъжността ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ – 2 раб места, в отдел „Международна дейност и туризъм” към направление „Европейски политики, международна дейност и туризъм” при Столична община

 

 

Комисията изясни начина за провеждане и прие критерии за оценяване на резултатите от теста и интервюто и подготви въпроси за интервюто.
Комисията реши да бъдат подготвени 3 варианта на тест, с 25 въпроса, с по 1 верен отговор и определи изискващ се минимален резултат 20 верни отговора от теста за допускане до интервю. Времето за решаване на теста беше определено на 45 минути.
Комисията прие минимална средноаритметична  оценка „4“ за успешно издържане на интервюто по критериите от формуляра за оценка, Приложение № 5 към чл. 42, ал. 4 от НПКПМДСл. При интервюто оценяването ще се извърши по 5-степенната скала.
Комисията определи коефициент „4“ при изчисляване на крайния резултат, по който се умножава резултата от теста, и коефициент „5“, по който се умножава средноаритметичната оценка от интервюто.

І. Критерии за оценяване на интервюто:
1. Аналитична компетентност.
2. Работа в екип.
3. Комуникативна компетентност.
4. Ориентация към резултати.
5. Фокус към клиента (външен/вътрешен).
6. Професионална компетентност.
7. Дигитална компетентност.

ІІ. Оценяване на интервюто
5 – напълно отговаря на изискванията на длъжността;
4 – в голяма степен отговаря на изискванията на длъжността;
3 – в средна степен отговаря на изискванията на длъжността;
2 – в малка степен отговаря на изискванията на длъжността;
1 – не отговаря на изискванията

 


Публикувано на 11.01.2021 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Провеждането на конкурса за длъжността главен експерт в отдел „Международна дейност и туризъм“ е насрочен за 18.01.2021 г. (понеделник).

Допуснатите кандидати следва да се явят на 18.01.2021 г. от 10:00 ч. в сградата на Столична община, ул. “Московска” 33, ет. 5, зала 5.

 


Публикувано на 18.12.2020 г.

 

СПИСЪК

НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ

 

до провеждане на конкурс за длъжността главен експерт – 2 раб. места, в отдел „Международна дейност и туризъм” към направление „Европейски политики, международна дейност и туризъм” при Столична община

 

I. Допускат се до конкурс – решаване на тест и интервю (при успешно преминаване на теста), следните кандидати:

 1. П. Паскалева – СОА20-ГР94-6093/10.12.2020 г.
 2. В. Андонова – СОА20-ГР94-5893/30.11.2020 г.
 3. М. Стефанова – СОА20-ГР94-5975/03.12.2020 г.
 4. П. Камарашев – СОА20-ГР94-5949/02.12.2020 г.
 5. Цв. Господинова – СОА20-ГР94-5958/02.12.2020 г.
 6. Г. Комерджанова – СОА20-ГР94-5979/03.12.2020 г.
 7. А. Пенев – СОА20-ГР94-5998/04.12.2020 г.
 8. М. Андонова – СОА20-ГР94-6000/04.12.2020 г.
 9. Б. Живкова – СОА20-ГР94-6042/08.12.2020 г.
10. Д. Николова – СОА20-ГР94-6047/08.12.2020 г.
11. Д. Николова – СОА20-ГР94-6075/09.12.2020 г.
12. Д. Бакалова – СОА20-ГР94-6078/09.12.2020 г.
13. Д. Михайлова – СОА20-ГР94-6092/10.12.2020 г.
14. П. Вълчовски – СОА20-ГР94-6095/10.12.2020 г.
15. Кр. Манолов – СОА20-ГР94-6100/10.12.2020 г.
16. П. Павлова – СОА20-ГР94-6107/10.12.2020 г.
17. И. Илиева – СОА20-ГР94-6087/10.12.2020 г.
18. Вл. Царчински – СОА20-ГР94-6109/10.12.2020 г.
19. Ст. Сотирова – СОА20-ГР94-6129/11.12.2020 г.
20. Т. Костадинова – СОА20-ГР94-6126/11.12.2020. г
21. П. Димитрова – СОА20-ГР94-6140/11.12.2020 г.

Във връзка с усложнената епидемиологична обстановка в страната провеждането на конкурса се отлага за неопределено време.

След промяна в обстоятелствата допуснатите кандидати допълнително ще бъдат уведомени за датата, часа и мястото на провеждането му.

II. Не се допускат до конкурс следните кандидати:

1. В. Азарова – СОА20-ГР94-6040/08.12.2020 г.:
Основание за недопускане: представените копия от документи не удостоверяват изисквания  професионален опит съгласно обявата

2. Кр. Кръстев – СОА20-ГР94-6096/10.12.2020 г.:
Основание за недопускане: представените копия от документи не удостоверяват изисквания  професионален опит съгласно обявата

3. Ел. Божкова – СОА20-ГР94-6125/11.12.2020 г.:
Основание за недопускане: представените копия от документи не удостоверяват изисквания  професионален опит съгласно обявата.

                                                                                                                                            

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА: ..............п.................

                                                                           /Т. Цветанова/


СТОЛИЧНА ОБЩИНА
ГР. СОФИЯ, 1000, УЛ. „МОСКОВСКА” № 33

 

На основание чл. 10а, ал. 1 от Закона за държавния служител във връзка с чл. 13, ал. 1 и чл. 14, ал. 1, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбор при мобилност на държавни служители и Заповед № СОА20-ВК66-8192/06.10.2020 г. на Кмета на Столична община
 

ОБЯВЯВАМ КОНКУРС
 

за длъжността главен експерт - 2 работни места в отдел „Международна дейност и туризъм“
към направление „Европейски политики, международна дейност и туризъм“ при Столична община
.


Длъжностно ниво - 9, съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията
Наименование на длъжностното ниво: ЕН 5

1. Минимални и специфични изисквания за длъжността:

 • образователна степен – бакалавър;
 • професионален опит – минимум 2 години професионален опит или придобит минимален ранг IV младши.

2. Допълнителни изисквания и квалификация:

 • професионална област – Хуманитарни науки, Социални, стопански и правни науки, Политически науки.
 • владеене на английски език – писмено и говоримо.
 • компютърна грамотност – WORD, EXCEL, WINDOWS. 

3.  Конкурсът ще се проведе чрез:

 • решаване на тест;
 • провеждане на интервю.

4. Необходими документи за кандидатстване:

 • заявление за участие в конкурса – приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл;
 • декларация по чл. 17, ал. 3, т.1 от НПКПМДСл;
 • копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността; акодипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образовани е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;
 • копия от документи, удостоверяващи продължителността на стажа и професионалния опит /трудова/служебна/осигурителна книжка по утвърден образец, както и документи, удостоверяващи извършване на дейност в чужбина/ или придобит ранг.

5. Кратко описание на длъжността:

 • Участва в провеждането на политиката на общината, съгласно дейността и функциите на отдела, свързани с международната дейност и туризма. Осигурява и поддържа връзките на Столична община с Министерство на туризма, Министерство на външните работи, с чуждестранните дипломатически и търговски представителства в Република България, международни институции и организации, Общинско предприятие „Туризъм“ и др.

 6. Основна работна заплата за длъжността:

 • не по-малко от 950 лева.

Документите ще се приемат в 14 (четиринадесет) дневен срок от публикуване на обявлението за конкурса в деловодството на Столична община, ул.“Московска“33, партер, всеки работен ден от 7.30 часа до 19.30 часа. Документите може да се подават и по електронен път на адрес: https://svc.sofia.bg/e-document или https://edelivery.egov.bg/Account/Login, като заявлението по чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл и декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл, задължително се подписват от кандидатите с електронен подпис. При електронно представяне на документите в относно да се посочва длъжността за която се кандидатства. При подаване на документите лично или чрез пълномощник на кандидатите ще се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност и пречки за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл. При подаване на документите по електронен път кандидатите ще получават длъжностната характеристика и информацията за пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл, на предоставения от тях e-mail.

Списъците и всички съобщения, свързани с конкурса ще бъдат обявени в сградата на Столична община, на информационното табло, както и на електронната страница на СО с адрес: https://www.sofia.bg.

За информация: телефон 02/9377-310 - Дирекция „Човешки ресурси“ при Столична община. 

 


Електронно подаване

 

Съгласно чл. 17, ал. 6 от НПКПМДС кандидатите за заемане на длъжности за държавни служители могат да подават заявление за участие в конкурс и по електронен път.

 • чрез Система за сигурно електронно връчване, в случаите когато кандидатът е регистриран потребител на системата:
  https://edelivery.egov.bg/Account/Login
 • чрез Формата за подаване на електронни документи на Електронния портал на Столична община след еднократна регистрация:
  https://svc.sofia.bg/e-document