Назад

Столична община обявява конкурс за длъжността главен експерт – 2 работни места, в отдел „Изграждане и поддръжка на улична мрежа“, дирекция „Строителство“


                                         

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
                           ГР. СОФИЯ, 1000, УЛ. „МОСКОВСКА” № 33

На основание чл. 10а, ал. 1 от Закона за държавния служител във връзка с чл. 13, ал.1  и чл. 14, ал. 1 от Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Доклад с вх. № СОА20-ВК66-5047/24.06.2020 г. от инж. Цветан Божинов – заместник-кмет Столична община

ОБЯВЯВА КОНКУРС

за длъжността главен експерт – 2 работни места, в отдел „Изграждане и поддръжка на улична мрежа“, дирекция „Строителство“ към направление „Обществено строителство“ при Столична община.

Длъжностно ниво – 9, съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията
Наименование на длъжностното ниво: ЕН 5

1. Минимални и специфични изисквания за длъжността:
- образователна степен – бакалавър;
- професионален опит – 2 години трудов стаж по специалността или придобит минимален ранг IV младши.
2. Допълнителни изисквания и квалификация:
-  професионална област – Технически науки;
- допълнителна квалификация: MS Office, други компютърни и автоматизирани системи за извършване на административна дейност.
3. Конкурсът да се проведе чрез:
-  решаване на тест;
-  провеждане на интервю.
4. Необходими документи за кандидатстване:
- заявление за участие в конкурса – Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл;
- декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1  от НПКПМДСл;
- копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен; допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността; ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома  не се прилага;
- копия от документи, удостоверяващи продължителността на стажа и професионалния опит (трудова/служебна/осигурителна книжка по утвърден образец, както и документи, удостоверяващи извършване на дейност в чужбина) или придобит ранг.
5. Кратко описание на длъжността: осъществява дейността, свързана с анализ, поддръжка на улична мрежа и съоръженията на транспортната инфраструктура. Дава предложения и участва в изработване на програми и технически задания за поддръжка на уличната мрежа и съоръженията на транспортна инфраструктура.
6. Основна работна заплата за длъжността: не по-малко от 950 лева.
Документите да се приемат в 14-дневен (четиринадесетдневен срок) от публикуване на обявлението за конкурса в деловодството на Столична община, ул. „Московска“ № 33, партер, всеки работен ден от 07:30 часа до 19:30 часа и събота от 07:30 часа до 15:30 часа. Документите може да бъдат подадени и по електронен път на адрес https://svc.sofia.bg/e-document или https://edelivery.egov.bg/Account/Login, като заявлението по чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл и декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл, задължително се подписват от кандидатите с електронен подпис. При електронно представяне на документите в относно да се посочва длъжността, за която се кандидатства. При подаване на документи лично или чрез пълномощник кандидатите да се запознават на място с длъжностната характеристика на конкурсната длъжност и пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл. При подаване на документите по електронен път кандидатите да получават длъжностната характеристика и информацията за пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл, на посочения от тях e-mail.
Списъците и всички съобщения, свързани с конкурса, да бъдат обявени в сградата на Столична община, на информационното табло, както и на електронната страница на СО с адрес: https://www.sofia.bg.
За информация: телефон 02/9377-259 – дирекция „Човешки ресурси“ при Столична община.

 

 


Електронно подаване

 

Съгласно чл. 17, ал. 6 от НПКПМДС кандидатите за заемане на длъжности за държавни служители могат да подават заявление за участие в конкурс и по електронен път.

  • чрез Система за сигурно електронно връчване, в случаите когато кандидатът е регистриран потребител на системата:
    https://edelivery.egov.bg/Account/Login
  • чрез Формата за подаване на електронни документи на Електронния портал на Столична община след еднократна регистрация:
    https://svc.sofia.bg/e-document