Назад

Столична община обявява конкурс за длъжността главен експерт – 2 работни места, в дирекция „Европейски политики и програми”

Публикувано на 08.12.2021 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

В изпълнение на Заповед № СОА21-РД09-1530/17.11.2021 г. на кмета на Столична община за отмяна на Заповед № СОА21-РД09-1379/21.10.2021 г. за преустановяване на конкурсите по Закона за държавния служител и Кодекса на труда, допуснатите до участие кандидати в конкурса за длъжността главен експерт – 2 работни места в дирекция „Европейски политики и програми“ към направление „Европейски политики, международна дейност и туризъм“ при Столична община следва да се явят на 15.12.2021 г. от 11:00 ч. в сградата на Столична община, ет. 1, зала Официална за провеждане на тест и интервю (при успешно преминаване на теста).

Конкурсът ще се проведе при следните условия и при явяването си кандидатите следва да представят един от изброените документи:

а) Валиден документ за ваксинация по смисъла на  т. II, т. 1 от Заповед № РД-01-973/26.11.2021 г. на министъра на здравеопазването или

б) Валиден документ за преболедуване на COVID-19 по смисъла на  т. II, т. 2 от Заповед № РД-01-973/26.11.2021 г. на министъра на здравеопазването или

в) Цифров COVID сертификат на ЕС за изследване съгласно Заповед № РД-01-548 от 30.06.2021 г. на министъра на здравеопазването, валиден до 48 часа от проведено изследване с бърз антигенен тест или до 72 часа от проведено PCR изследване  по смисъла на  т. II, т. 3 от Заповед № РД-01-973/26.11.2021 г. на министъра на здравеопазването или

г) Удостоверение за наличие на антитела срещу SARS-CoV-2, доказано чрез лабораторен тест за количествено изследване на Anti-SARS-CoV2 IgG със стойности повече от 150 BAU/ml. по смисъла на т. II, т. 3, буква „г” от Заповед № РД-01-973/26.11.2021 г. на министъра на здравеопазването на Република България.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА:

                                                                       /Георги Петраков/


Публикувано на 08.12.2021 г.

КРИТЕРИИ И ИЗИСКВАНИЯ

за длъжността главен експерт – 2 работни места в дирекция „Европейски политики и програми” към направление „Европейски политики, международна дейност и туризъм“ при Столична община

 

Комисията изясни начина за провеждане и прие критерии за оценяване на резултатите от теста и интервюто и подготви въпроси за интервюто.
Комисията реши да бъдат подготвени 3 варианта на тест, с 30 въпроса, с по 1 верен отговор и определи изискващ се минимален резултат – 23 верни отговора от теста за допускане до интервю. Времето за решаване на теста беше определено на 45 минути.
Комисията прие минимална средноаритметична оценка „4“ за успешно издържане на интервюто по критериите от формуляра за преценка, Приложение № 5 към чл. 42, ал. 4 от НПКПМДС. При интервюто оценяването ще се извърши по 5-степенната скала.
Комисията определи коефициент „4“ при изчисляване на крайния резултат, по който се умножава  резултатът от теста и коефициент „5“, по който се умножава средноаритметичната оценка от интервюто.

І. Критерии за оценяване на интервюто:
1. Аналитична компетентност.
2. Ориентация към резултати.
3. Работа в екип.
4. Комуникативна компетентност.
5. Фокус към клиента (вътрешен/външен).
6. Професионална компетентност.
7. Дигитална компетентност.
    Други – по решение на комисията.

ІІ. Оценяване на интервюто:
5 – напълно отговаря на изискванията на длъжността;
4 – в голяма степен отговаря на изискванията на длъжността;
3 – в средна степен отговаря на изискванията на длъжността;
2 – в малка степен отговаря на изискванията на длъжността;
1 – не отговаря на изискванията.

 

 

КОМИСИЯ:
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА: ..................................

                                                                              /Г. Петраков/


Публикувано на 26.10.2021 г.


 С П И С Ъ К
НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ

за длъжността главен експерт – 2 работни места в дирекция „Европейски политики и програми” към направление „Европейски политики, международна дейност и туризъм“ при Столична община.

I. Допускат се до конкурс - провеждане на тест и интервю следните кандидати:

 1. Г. Тодорова – вх. № СОА21-ГР94-5305/19.10.2021 г.
 2. Д. Димитрова – вх. № СОА21-ГР94-5168/08.10.2021 г.
 3. И. Стоименова – вх. № СОА21-ГР94-5297/19.10.2021 г.
 4. Д. Димитрова – вх. № СОА21-ГР94-5274/18.10.2021 г.


II. Не се допускат до конкурс следните кандидати:

 1. А. Филипова-Пашова – вх. № СОА21-ГР94-5176/08.10.2021 г.
  липсва професионален опит, съгласно изискванията за длъжността в обявата;
 2. Е. Христова – вх. № СОА21-ГР94-5294/19.10.2021 г.
  липсва подпис на заявлението за участие в конкурс – Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл;
  липсва професионален опит, съгласно изискванията за длъжността в обявата;
 3. Р. Савова – вх. № СОА21-ГР94-5267/18.10.2021 г.
  липсва професионален опит, съгласно изискванията за длъжността в обявата;
 4. С. Димитрова – вх. № СОА21-ГР94-5291/19.10.2021 г.
  липсва професионален опит, съгласно изискванията за длъжността в обявата.

На основание заповед № СОА21-РД09-1379/21.10.2021 г. на кмета на Столична община, във връзка със заповед № РД-01-856/19.10.2021 г. на министъра на здравеопазването, предвид усложнената епидемична обстановка, провеждането на конкурса се отлага за неопределено време.

След промяна в обстоятелствата допуснатите кандидати допълнително ще бъдат уведомени за мястото, датата и часът на провеждането му.

 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА: 
                                                                       /Георги Петраков/

 СТОЛИЧНА ОБЩИНА
  ГР. СОФИЯ, 1000, УЛ. „МОСКОВСКА” № 33

 

На основание чл. 10а, ал. 1 от Закона за държавния служител във връзка с чл. 13, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и доклад № СОА21-ВК66-8528/14.09.2021 г. от заместник-кмет на направление „Европейски политики, международна дейност и туризъм“ при Столична община

ОБЯВЯВАМ КОНКУРС

за длъжността главен експерт – 2 работни места, в дирекция „Европейски политики и програми” към направление „Европейски политики, международна дейност и туризъм“ при Столична община.
Длъжностно ниво – 9, съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията
Наименование на длъжностното ниво: ЕН 5
1. Минимални изисквания за длъжността:

- образование – висше;
- минимална образователна степен – бакалавър;
- професионален опит – 2 години;
- минимален ранг за заемане на длъжността – IV младши.
2. Допълнителни изисквания и квалификации:
- Професионална област – Хуманитарни науки, Социални, стопански и правни науки;
- Владеене – писмено и говоримо – на английски език на минимум ниво В2 по Европейската квалификационна рамка. Владеенето на втори език е предимство (немски, френски или испански език) (писмено и говоримо);
- Необходима компютърна квалификация – WORD, EXCEL, POWER POINT, Интернет и други специализирани програми;
- Познаване на действащото законодателство: Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 година за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета Регламент за изпълнение на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.; Кодекс на труда; Закон за местното самоуправление и местната администрация; Закон за държавния служител; Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове; Закон за обществените поръчки и Правилник за прилагане на Закона за обществените поръчки; Закон за регионалното развитие и Правилник за прилагане на Закона за регионалното развитие; Закон за държавните помощи и Правилник за прилагане на Закона за държавните помощи;Закон за общинския дълг; Закон за общинската собственост и Правилник за прилагане на Закона за общинската собственост; Закон за публичните финанси; ПМС № 189 от 28 юли 2016 г. за определяне на национални правила за допустимост на разходите по програмите, съфинансирани от европейските структурни и инвестиционни фондове, за програмен период 2014 – 2020 г.; ПМС № 162 от 5.07.2016 г. за определяне на детайлни правила за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмите, финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014 – 2020 г.; Наредба за условията и реда за провеждане на обществено обсъждане на проекти по чл. 4 и чл. 5 от Закона за общинския дълг; Наредба за определяне на условията, реда и механизма за функциониране на Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ИСУН) и за провеждане на производства пред управляващите органи посредством ИСУН; Наредба за посочване на нередности, представляващи основания за извършване на финансови корекции, и процентните показатели за определяне размера на финансовите корекции по реда на Закона за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове; Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Столична община; Наредба за условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в държавната администрация; Наредба за общинската собственост; Наредба за провеждане на обществени консултации на територията на Столична община; Устройствен правилник на Столична община; Правилник за организацията и дейността на Столичния общински съвет.
Български граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.
3. Конкурсът да се проведе чрез:
- решаване на тест;
- провеждане на интервю.
4. Необходими документи за кандидатстване:
- заявление за участие в конкурса – Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл;
- декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1от НПКПМДСл;
- копия на документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и провоспособност, които се изискват за длъжността; ако дипломата на кандидата за придобитото в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на  Националния център за информация и документация, в заявлението се посочва номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;
- копия на документи, удостоверяващи продължителността на стажа и професионалния опит (трудова/служебна/осигурителна книжка или документ по утвърден образец, както и документи, удостоверяващи извършване на  дейност в чужбина) или придобит ранг.
5. Кратко описание на длъжността: Координира подготовката, разработването и представянето на общински проекти за финансиране по оперативните програми, програмите за трансгранично и транснационално сътрудничество на ЕС, и от други европейски, национални и международни програми и проекти. Инициира създаването и участва в работни групи за подготовка на проектни предложения за кандидатстване за финансиране, като координира дейността им и оказва методическа помощ, във връзка с изискванията на съответната програма.
6. Основна работна заплата за длъжността:  не по-малко от 1225 лева.
Индивидуалният размер на заплатата ще бъде определен при назначаването съгласно чл. 67, ал. 4 от Закона за държавния служител, чл. 8 и чл. 9 от Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация и чл. 8 и чл. 9, ал. 1 от Вътрешните правила за заплатите и допълнителните възнаграждения на служителите в Столична община в рамките на разходите за персонал, определени в бюджета на Столична община за 2021 г. при спазване на следните нормативни изисквания:
• Индивидуалните основни месечни заплати на служителите, които постъпват за първи път в общинската администрация и притежават определения с КДА минимален професионален опит, се определят в рамките на степен 1 от нивото на основната месечната заплата за длъжността.
• Индивидуалните основни месечни заплати на служителите, които постъпват за първи път в общинската администрация и имат професионален опит, надвишаващ минималния за длъжността, се определят, както следва:
- при професионален опит, надвишаващ минималния за длъжността с от 1 до 3 години – в рамките на степен 2 на нивото на основната месечна заплата за длъжността;
- при професионален опит, надвишаващ минималния за длъжността с от 3 до 7 години – в рамките на степен 3 на нивото на основната месечна заплата за длъжността;
- при професионален опит, надвишаващ минималния за длъжността с над 7 години – в рамките на степен 4 на нивото на основната месечна заплата за длъжността.
Срок за подаване на документите: Документите за участие да се приемат в 14-дневен (четиринадесетдневен) срок от публикуване на обявата за конкурса в деловодството на Столична община , ул. „Московска“ № 33, партер, всеки работен ден от 07:30 часа до 19:30 часа. Документите може да бъдат подадени и по електронен път на адрес https://svc.sofiа.bg/e-document  или  https://edelivery.egov.bg/Account/Login, като заявлението по чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл и декларацията по чл 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл., задължително се подписват от кандидатите с електронен подпис. При електронно представяне на документите в относно да се посочва длъжността, за която се кандидатства. При подаване на документите лично или чрез пълномощник, на кандидатите на място да бъде предоставена длъжностната характеристика и пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл. При подаване на документите по електронен път кандидатите да получават длъжностната характеристика и информацията за пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл., на посочения в тях e-mail.
Списъците и всички съобщения, свързани с конкурса, да бъдат обявени  в сградата на Столична община, на информационното табло, както и на електронната страница на СО с адрес: https//www.sofia.bg.
За информация: телефон 02/9377-259 – дирекция „Човешки ресурси“ при Столична община.

 


Електронно подаване

 

Съгласно чл. 17, ал. 6 от НПКПМДС кандидатите за заемане на длъжности за държавни служители могат да подават заявление за участие в конкурс и по електронен път.

 • чрез Система за сигурно електронно връчване, в случаите когато кандидатът е регистриран потребител на системата:
  https://edelivery.egov.bg/Account/Login
 • чрез Формата за подаване на електронни документи на Електронния портал на Столична община след еднократна регистрация:
  https://svc.sofia.bg/e-document