Назад

Столична община обявява конкурс за длъжността главен експерт – 2 раб. места, в отдел „Международна дейност и туризъм“ към направление „Европейски политики, международна дейност и туризъм”

 

На основание чл. 10а, ал. 1 от Закона за държавния служител във връзка с чл. 13, ал. 1 и  чл. 14, ал. 1, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност за държавни служители и Заповед  №  СОА20-РД09-2219/23.07.2020г. на кмета на Столична община

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС

за   длъжността главен експерт – 2 раб. места, в отдел „Международна дейност и туризъм“ към направление „Европейски политики, международна дейност и туризъм” при Столична община

Длъжностно ниво – 9, съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията    

Наименование на длъжностното ниво: ЕН 5

Минимални изисквания за  длъжността: 
- образование – висше;
- минимална образователна степен – бакалавър;
- професионален опит – 2 години или придобит минимален ранг IV младши.

Допълнителни изисквания и квалификации:
- професионална област – Хуманитарни науки, Социални, стопански и правни науки, Политически науки;
- владеене писмено и говоримо на английски език, владеенето на втори език е предимство (немски, френски, испански и/или руски);
- необходима компютърна квалификация: познаване на основните софтуерни  продукти Windows, Word, Excel, Internet

Конкурсът ще се проведе чрез:
- тест;
- провеждане на интервю.

Необходими документи за кандидатстване:
- заявление за участие в конкурса – Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл;
- декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1от НПКПМДСл;
- копия на документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността; ако дипломата на кандидата за придобитото в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочва номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;
- копия на документи, удостоверяващи продължителността на стажа и професионалния опит (трудова/служебна/осигурителна книжка по утвърден образец, както и документи, удостоверяващи извършване на  дейност в чужбина) или придобит ранг.

Кратко описание на длъжността: Участва в организацията на протоколната дейност на ръководството на Столична община, в прилагането на политиката на сътрудничество и в организацията на международната дейност на Столична община. Осигурява връзките на Столична община с Министерство на външните работи, с чуждестранни дипломатически и търговски представителства в Република България, международни институции и организации.

Основна работна заплата за длъжността:  не по-малко от 950 лева.

Срок за подаване на документите: Документите за участие ще се приемат в 14-дневен (четиринадесетдневен) срок от публикуване на обявата за конкурса в деловодството на Столична община, ул. „Московска“ № 33, партер, всеки работен ден от 07:30 часа до 19:30 часа и събота от 07:30 часа до 15:30 часа. Документите може да бъдат подадени и по електронен път на адрес https://svc.sofiа.bg/e-document или  https://edelivery.egov.bg/Account/Login , като заявлението по чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл и декларацията по чл 17, ал. 3 от НПКПМДСл., задължително се подписват от кандидатите с електронен подпис. При електронно представяне на документите в относно да се посочва длъжността, за която се кандидатства. При подаване на документите лично или чрез пълномощник, кандидатите да се запознават на място с длъжностната характеристика и пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл. При подаване на документите по електронен път кандидатите ще получават длъжностната характеристика и информацията за пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл. на посочения в тях e-mail.

Списъците и всички съобщения, свързани с конкурса, ще бъдат обявени  в сградата на Столична община, на информационното табло, както  и на електронната страница на СО с адрес: https://www.sofia.bg

За информация: телефон: 02/9377253 и 02/9377259 – дирекция „Човешки ресурси” при Столична община.


Електронно подаване

 

Съгласно чл. 17, ал. 6 от НПКПМДС кандидатите за заемане на длъжности за държавни служители могат да подават заявление за участие в конкурс и по електронен път.

  • чрез Система за сигурно електронно връчване, в случаите когато кандидатът е регистриран потребител на системата:
    https://edelivery.egov.bg/Account/Login
  • чрез Формата за подаване на електронни документи на Електронния портал на Столична община след еднократна регистрация:
    https://svc.sofia.bg/e-document