Назад

Столична община обявява конкурс за длъжността "главен експерт" (Архитектура) – 1 работно място, в отдел „Устройствено планиране“, дирекция „Териториално планиране“ към направление „Архитектура и градоустройство“

Публикувано на 28.09.2022 г.
 

 


СПИСЪК

НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ

 

за провеждане на конкурсза длъжността "главен експерт" (Архитектура) – 1 работно място, в отдел „Устройствено планиране“,  д-я „Териториално планиране“, направление „Архитектура и градоустройство“ при Столична община.

 

I. Допускат се до конкурс следните кандидати с входящи номера на заявлението:

1. С. Тодорова – СОА22-ГР94-4692/09.09.2022 г.
2. Т.  Кънчев – СОА22-ГР94-4880/21.09.2022 г.

 

II. Не се допускат до конкурс следните кандидати:

Няма такива.

 

Посочените кандидати следва да се явят на 19.10.2022 г. (сряда) от 10:00 ч. в сградата на направление „Архитектура и градоустройство“ при  Столична община, гр. София, ул. "Сердика" 5А, ет. 3, зала "Конферентна", за провеждане на тест за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията и интервю (при успешно преминаване на теста).

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА:…………пп…………
                                                                  /Златко Терзиев/


СТОЛИЧНА ОБЩИНА

ГР. СОФИЯ, 1000, УЛ. „МОСКОВСКА” № 33

 

На основание чл. 10а, ал. 1 от Закона за държавния служител във връзка с чл. 13, ал. 1 и чл. 14, ал. 1, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбор при мобилност на държавни служители и Заповед № СОА22-РД09-1499/01.09.2022 г. на кмета на Столична община

 

ОБЯВЯВАМ КОНКУРС

за длъжността главен експерт – 1 работно място, в отдел „Устройствено планиране“, дирекция „Териториално планиране“ към направление „Архитектура и градоустройство“ при Столична община.

Длъжностно ниво – 9, съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията

Наименование на длъжностното ниво: ЕН 5

1. Минимални изисквания за длъжността:

- образователна степен – "бакалавър";

- професионален опит – минимум 2 (две) години професионален опит или придобит минимален ранг IV младши.

2. Допълнителни изисквания и квалификация:

- Професионална област: Технически науки (Архитектура);

- Допълнителна квалификация:

- практически познания и опит в работата с Windows и Microsoft Оffice;

- Познаване на следните нормативни актове: Закон за устройство на територията, Закон за устройството и застрояването на Столична община, Закон за общинската собственост, Закон за държавната собственост, Закон за регионалното развитие, Закон за държавния служител, Закон за достъп до обществена информация, Закон за опазване на земеделските земи, Закон за кадастъра и имотния регистър, Наредба № 7 от 22 декември 2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, Наредба № 8 от 14 юни 2001 г. за обема и съдържанието на устройствените планове, Наредба № РД-02-20-2 от 20 декември 2017 г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортната система на урбанизираните територии, Наредба за изграждане, поддържане и опазване на зелената система на Столична община, Наредба № РД-02-20-5 от 15 декември 2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, Наредба № 19 от 25 октомври 2012 г. за строителство в земеделските земи без промяна на предназначението им;

- На основание чл. 14, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавните служители българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.        

3.  Конкурсът ще се проведе чрез:

-  тест за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията;

-  провеждане на интервю.

4. Необходими документи за кандидатстване:

- заявление за участие в конкурса – Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл;

- декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл;

- копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността; ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образовани е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;

- копия от документи, удостоверяващи продължителността на стажа и професионалния опит (трудова/служебна/осигурителна книжка по утвърден образец, както и документи, удостоверяващи извършване на дейност в чужбина) или придобит ранг.

5. Описание на длъжността, формиране на заплата, информация за администрацията:

- да извършва проверка на резолираните към него преписки с цел установяване основателността, целесъобразността и законосъобразността на описаното в тях искане като изготвя мотивирано становище, при съобразяване с актуалните действащи нормативни актове;

- да извършва проверка на проекти, резолирани към него, като изготвя мотивирано становище за обема, съдържанието и законосъобразността им. Да извършва всички дейности, свързани с процедирането им. Да подготвя съвместно с други отдели в направлението заповеди на главния архитект на Столична община и проекторешения на СОС за одобряване на подробни устройствени планове и устройствени схеми в зависимост от специалността на експерта.

- Индивидуалният размер на заплатата ще бъде определен при назначаването съгласно чл. 67, ал. 4 от Закона за държавния служител, чл. 8 и чл. 9 от Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация и чл. 8 и чл. 9, ал. 1 от Вътрешните правила за заплатите и допълнителните възнаграждения на служителите в Столична община в рамките на разходите за персонал, определени в бюджета на Столична община за 2022 г., при спазване на основните нормативни изисквания;

- Столична община е административно-териториална единица, която има и статут на област. В нея се съчетава самоуправлението на нейното население с провеждането на държавната политика за развитието на столицата.

6. Минимален размер на основната заплата за длъжността: не по-малко от 1 225 лева.

7. Документите ще се приемат в 14-дневен (четиринадесетдневен) срок от публикуване на обявлението за конкурса в деловодството на Столична община, ул. “Московска“ 33, партер, всеки работен ден от 7:30 часа до 19:30 часа.

8. Адрес и електронна поща за подаване на документи: Документите може да се подават и по електронен път на адрес: https://svc.sofia.bg/e-document или https://edelivery.egov.bg/Account/Login, като заявлението по чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл и декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл задължително се подписват от кандидатите с електронен подпис. При електронно представяне на документите в относно да се посочва длъжността, за която се кандидатства. При подаване на документите лично или чрез пълномощник на кандидатите ще се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност и пречки за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл. При подаване на документите по електронен път кандидатите ще получат длъжностната характеристика и информацията за пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл, на посочения от тях e-mail.

9. Списъците и всички съобщения, свързани с конкурса ще бъдат обявени на електронната страница на СО с адрес: https://www.sofia.bg.

10. За информация: телефон 02/9377 - 298 – дирекция „Човешки ресурси“ при Столична община.

Подаване на документи до 21.09.2022 г. вкл.


Електронно подаване

 

Съгласно чл. 17, ал. 6 от НПКПМДС кандидатите за заемане на длъжности за държавни служители могат да подават заявление за участие в конкурс и по електронен път.

  • чрез Система за сигурно електронно връчване, в случаите когато кандидатът е регистриран потребител на системата:
    https://edelivery.egov.bg/Account/Login
  • чрез Формата за подаване на електронни документи на Електронния портал на Столична община след еднократна регистрация:
    https://svc.sofia.bg/e-document