Назад

Столична община обявява конкурс за длъжността "главен експерт" – 1 работно място, в отдел „Спорт“ към дирекция „Спорт и младежки дейности” при Столична община

СТОЛИЧНА ОБЩИНА

ГР. СОФИЯ, 1000, УЛ. „МОСКОВСКА” № 33

 

На основание чл. 10а, ал. 1 от Закона за държавния служител във връзка с чл. 13, ал. 1 и чл. 14, ал. 1, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед  №  СОА22-РД09-1061/15.06.2022 г. на кмета на Столична

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС

 

за  длъжността "главен експерт" – 1 работно място, в отдел „Спорт“ към дирекция „Спорт и младежки дейности”  при Столична община.

Длъжностно ниво – 9, съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията

Наименование на длъжностното ниво: ЕН 5

Минимални изисквания за длъжността:

  • образователна степен – "бакалавър";
  • професионален опит – 2 години или придобит минимален ранг IV младши.

Допълнителни изисквания и квалификация:

      - Професионална област – Социални, стопански и правни науки, Педагогически науки, Хуманитарни науки, Здравеопазване и спорт;                           

      - Компютърна грамотност – възможност за работа с основните софтуерни продукти;

      - Владеене на чужд език;

     - Познаване на следните нормативни актове: Закон за физическото възпитание и спорта; Закон за местното самоуправление и местната администрация; Закон за администрацията; Закон за достъп до обществена информация; Закон за защита на личните данни; Закон за предучилищното и училищното образование; НАРЕДБА за управление и разпореждане с общински спортни обекти и за финансово подпомагане на спортната дейност на територията на Столична община; НАРЕДБА за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби; Програма за развитие на физическото възпитание и спорта; Програма за развитие на детско-юношеския спорт;

     - На основание чл. 14, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавните служители българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.

Конкурсът ще се проведе чрез:

  • тест за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията;
  • провеждане на интервю.

Необходими документи за кандидатстване:

- заявление за участие в конкурса – Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл;
- декларация по чл. 17, ал. 3, т.1 от НПКПМДСл;
- копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността; ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;
- копия от документи, удостоверяващи продължителността на стажа и професионалния опит (трудова/служебна/осигурителна книжка по утвърден образец, както и документи, удостоверяващи извършване на дейност в чужбина) или придобит ранг.

Описание на длъжността, формиране на заплатата, информация за администрацията: 

• Съдейства за реализиране на дейности в изпълнение на общински програмни документи: Стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта, Стратегия за младите хора, Стратегия за развитие на образованието и др. Администрира дейности в областта на спортните извънкласни, извънучилищни дейности, програми за развитие на физическото възпитание и спорта, младежки дейности в Столична община. Планира, организира, координира и проследява резултати в областта на дейности и конкретни задачи в изпълнение на програми за развитие на физическото възпитание, спорта и младежките дейности в Столична община.
• Индивидуалният размер на заплатата ще бъде определен при назначаването съгласно чл. 67, ал. 4 от Закона за държавния служител, чл. 8 и чл. 9 от Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация и чл. 8 и чл. 9, ал. 1 от Вътрешните правила за заплатите и допълнителните възнаграждения на служителите в Столична община в рамките на разходите за персонал, определени в бюджета на Столична община за 2022 г. при спазване на основните нормативни изисквания.
• Столична община е административно-териториална единица, която има и статут на област. В нея се съчетава самоуправлението на нейното население с провеждането на държавната политика за развитието на столицата.

Минимален размер на основната заплата за длъжността: 1225 лева.

Адрес и електронна поща за подаване на документи:

 - Документите ще се приемат в 14-дневен (четиринадесетдневен) срок от публикуване на обявлението за конкурса в деловодството на Столична община, ул. “Московска“ 33, партер, всеки работен ден от 7:30 часа до 19:30 часа.

 - Документите може да се подават и по електронен път на адрес: https://svc.sofia.bg/e-document или https://edelivery.egov.bg/Account/Login, като заявлението по чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл и декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл, задължително се подписват от кандидатите с електронен подпис. При електронно представяне на документите в относно да се посочва длъжността, за която се кандидатства. При подаване на документите лично или чрез пълномощник на кандидатите ще се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност и пречки за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл. При подаване на документите по електронен път кандидатите ще получат длъжностната характеристика и информацията за пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл, на посочения от тях e-mail.

Списъците и всички съобщения, свързани с конкурса, ще бъдат обявени на електронната страница на СО с адрес: http//www.sofia.bg.

За информация: телефон 02/9377253 – дирекция „Човешки ресурси“ при Столична община.

 

 


Електронно подаване

 

Съгласно чл. 17, ал. 6 от НПКПМДС кандидатите за заемане на длъжности за държавни служители могат да подават заявление за участие в конкурс и по електронен път.

  • чрез Система за сигурно електронно връчване, в случаите когато кандидатът е регистриран потребител на системата:
    https://edelivery.egov.bg/Account/Login
  • чрез Формата за подаване на електронни документи на Електронния портал на Столична община след еднократна регистрация:
    https://svc.sofia.bg/e-document