Назад

Столична община обявява конкурс за длъжността главен експерт – 1 работно място, в отдел „Сборен бюджет” към дирекция „Финанси“, направление „Финанси и стопанска дейност”

Публикувано на 12.09.2019 г.                                                 

СПИСЪК

НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ

 

до провеждане на конкурс за длъжността главен експерт – 1 работно място,

в отдел „Сборен бюджет“

към дирекция „Финанси“,

направление „Финанси и стопанска дейност”

при Столична община

 

I. Допускат се до конкурс – провеждане на тест и интервю – следните кандидати с входящи номера, както следва:

1. Вх. № СОА19-ГР94-4229/27.08.2019 г.
2. Вх. № СОА19-ГР94-4370/05.09.2019 г.
3. Вх. № СОА19-ГР94-4379/05.09.2019 г.

II. Не се допускат до конкурс следните кандидати с входящи номера:

Няма такива.

Посочените кандидати следва да се явят на 26.09.2019 г. от 10:00 ч. в сградата на Столична община,  ул. “Париж” 3, ет. 1, зала 109, за провеждане на тест и интервю (при успешно преминаване на теста).

         

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА:              п

                                                                      /М. Симеонова/

 


СТОЛИЧНА ОБЩИНА
ГР. СОФИЯ, 1000, УЛ. „МОСКОВСКА” № 33


На основание чл. 10а, ал. 1 от Закона за държавния служител във връзка с чл. 13,  ал. 1 и  чл. 14, ал. 1, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № СОА19-РД09-1164/20.08.2019 г. на кмета на Столична община

ОБЯВЯВА  КОНКУРС

за длъжността главен експерт – 1 работно място, в отдел „Сборен бюджет” към дирекция „Финанси“, направление „Финанси и стопанска дейност” при Столична община.
Длъжностно ниво: 9, съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията   
Наименование на длъжностното ниво: ЕН 5
1. Минимални и специфични изисквания за  длъжността:

- образование – висше;
- минимална образователна степен – бакалавър;
- област на завършено образование – Социални, стопански и правни науки;
- пр. направление/специалност – Икономика, Финанси;
- професионален опит – минимум 2 (две) години или придобит минимален ранг IV младши.
2. Допълнителна квалификация:
 - професионален опит в областта на общинските финанси;
 - работа с компютър – Word, Excel, Windows, Internet. 
3. Конкурсът да се проведе чрез решаване на тест и интервю.
4. Кратко описание на длъжността:
Изпълнява експертни функции, анализира и разработва предложения при съставяне и изпълнение на бюджета на общината. Необходими са познания в областта на публичните финанси, законите и нормативните документи в областта на общинските финанси.
5. Необходими документи за кандидатстване:
- заявление за участие в конкурса – Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от НПКДСл;
- декларация по чл. 17, ал. 2 от НПКДСл;
- копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен (документи за степен на образование или професионална квалификация, издадени от други държави, се представят след преминала процедура по държавно признаване на образованието съгласно Закона за висшето образование); допълнителна квалификация и правоспособност според изискванията за длъжността;
- копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (трудова/служебна/осигурителна книжка или документ по утвърден образец, както и документи, удостоверяващи извършване на дейност в чужбина) или придобит ранг.
Основна работна заплата за длъжността: не по-малко от 750,00 лева.
Документите ще се приемат в 14-дневен (четиринадесетдневен) срок от публикуване на обявата за конкурса в деловодството на Столична община, ул. „Московска" № 33, партер, всеки работен ден от 09.00 часа до 18.00 часа. При подаване на документите на всички кандидати ще се предоставя копие от длъжностната характеристика за конкурсната длъжност.
Списъците и всички съобщения, свързани с конкурса, ще бъдат обявени  в сградата на Столична община, на информационното табло, както  и на електронната страница на СО с адрес: https://www.sofia.bg
За информация: телефон: 9377259 – дирекция „Човешки ресурси” при Столична община.