Назад

Столична община обявява конкурс за длъжността главен експерт – 1 работно място, в отдел „Поддръжка на улична мрежа и съоръжения” към дирекция „Транспортна инфраструктура“

 

СТОЛИЧНА ОБЩИНА

ГР. СОФИЯ, 1000, УЛ. „МОСКОВСКА” № 33

 

На основание чл. 10а, ал. 1 от Закона за държавния служител във връзка с чл. 13,  ал. 1 и  чл. 14, ал. 1, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед  №  СОА18-РД09-154/31.01.2019 г. на кмета на Столична община

 

ОБЯВЯВА  КОНКУРС

 

за длъжността главен експерт – 1 работно място, в отдел „Поддръжка на улична мрежа и съоръжения” към дирекция „Транспортна инфраструктура“, направление „Транспорт и транспортни комуникации” при Столична община.

Длъжностно ниво: 9 съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията.   

Наименование на длъжностното ниво: ЕН 5.

1. Минимални и специфични изисквания за  длъжността:

-  образование – висше;

-  минимална образователна степен – бакалавър;

-  област на завършено образование – Технически науки;

-  пр. направление/специалност – Архитектура, строителство и геодезия, Строителство на сгради и съоръжения (ПГС), ВиК строителство, Хидромелиоративно строителство, Хидротехническо строителство, Строителни конструкции;

-  професионален опит – минимум 2 (две) години или придобит минимален ранг IV младши.

2. Допълнителна квалификация: няма.

3. Конкурсът да се проведе чрез решаване на тест и интервю.

4. Кратко описание на длъжността: Осъществява дейността, свързана с анализ, инвестиране, поддръжка на улична мрежа и съоръженията на транспортната инфраструктура. Дава предложения и участва в изработване на програми и технически задания за поддръжката на уличната мрежа и съоръженията на транспортната инфраструктура.

5. Необходими документи за кандидатстване:

- заявление за участие в конкурса – Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от НПКДСл;

- декларация по чл. 17, ал. 2 от НПКДСл;

- копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен (документи за степен на образование или професионална квалификация, издадени от други държави, се представят след преминала процедура по държавно признаване на образованието съгласно Закона за висшето образование); допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискванията за длъжността;

- копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (трудова/служебна/осигурителна книжка или документ по утвърден образец, както и документи, удостоверяващи извършване на дейност в чужбина) или придобит ранг.

6. Основна работна заплата за длъжността: не по-малко от 750,00 лева. Документите ще се приемат в 14-дневен (четиринадесетдневен) срок от публикуване на обявата за конкурса в деловодството на Столична община , ул. „Московска" № 33, партер, всеки работен ден от 09.00 часа до 18.00 часа. При подаване на документите на всички кандидати ще се предоставя копие от длъжностната характеристика за конкурсната длъжност.

Списъците и всички съобщения, свързани с конкурса, ще бъдат обявени  в сградата на Столична община, на информационното табло, както и на електронната страница на СО с адрес: https://www.sofia.bg

 За информация: телефон: 9377259 – дирекция „Човешки ресурси” при Столична община.