Назад

Столична община обявява конкурс за длъжността главен експерт – 1 работно място, в отдел „Оперативна дейност и регистрация на строежи“ на дирекция „Общински строителен контрол” към направление „Архитектура и градоустройство” при Столична община

На основание чл. 10а, ал. 1 от Закона за държавния служител във връзка с чл. 13,  ал. 1 и  чл. 14, ал. 1, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед № СОА20-РД09-2140/07.07.2020 г. на кмета на Столична община

              
ОБЯВЯВА КОНКУРС

 

за длъжността главен експерт – 1 работно място, в отдел „Оперативна дейност и регистрация на строежи“ на дирекция „Общински строителен контрол” към направление „Архитектура и градоустройство” при Столична община.

Длъжностно ниво – 9, съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията

Наименование на длъжностното ниво: ЕН 5

Минимални  изисквания за  длъжността:

- образование – висше;

- минимална образователна степен – бакалавър;

- професионален опит – 2 години или придобит минимален ранг IV младши.

Допълнителни изисквания и квалификации:

-професионална област – Технически науки;

- познаване на действащото законодателство, включително отменени актове, имащи пряка връзка с дейността на дирекция „Общински строителен контрол“; компютърна грамотност.

Конкурсът ще се проведе чрез:

- решаване на тест;

- провеждане на интервю.

Необходими документи за кандидатстване:

- заявление за участие в конкурса – Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл;

- декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл;

- копия на документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността; ако дипломата на кандидата за придобитото в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на  Националния център за информация и документация, в заявлението се посочва номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;

- копия на документи, удостоверяващи продължителността на стажа и професионалния опит (трудова/служебна/осигурителна книжка по утвърден образец, както и документи, удостоверяващи извършване на  дейност в чужбина) или придобит ранг.

Кратко описание на длъжността: Даване на становища по преписки, свързани с регистрация на строежите от четвърта и пета категория, регистрация на преместваеми обекти. Издаване на удостоверения по отношение на търпимите строежи. Дава становища за заварени строежи и по приложимостта на ЗУТ и подзаконовите нормативни актове.

Основна работна заплата за длъжността:  не по-малко от 950 лева.

Документите ще се приемат в 14-дневен (четиринадесетдневен) срок от публикуване на обявата за конкурса в деловодството на Столична община, ул. „Московска“ № 33, партер, всеки работен ден от 07:30 часа до 19:30 часа и събота от 07:30 часа до 15:30 часа. Документите може да бъдат подадени и по електронен път на адрес https://svc.sofiа.bg/e-document или  https://edelivery.egov.bg/Account/Login, като заявлението по чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл и  декларацията по чл 17, ал. 3 от НПКПМДСл. задължително се подписват от кандидатите с електронен подпис. При електронно представяне на документите в относно да се посочва длъжността, за която се кандидатства. При подаване на документите лично или чрез пълномощник, кандидатите да се запознават на място с длъжностната характеристика и пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл. При подаване на документите по електронен път кандидатите да получават длъжностната характеристика и информацията за пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл. на посочения в тях e-mail.

Списъците и всички съобщения, свързани с конкурса, ще бъдат обявени  в сградата на Столична община, на информационното табло, както  и на електронната страница на СО с адрес: http//www.sofia.bg

 За информация: телефон 02/9377496 – дирекция „Човешки ресурси” при Столична община.


Електронно подаване

 

Съгласно чл. 17, ал. 6 от НПКПМДС кандидатите за заемане на длъжности за държавни служители могат да подават заявление за участие в конкурс и по електронен път.

  • чрез Система за сигурно електронно връчване, в случаите когато кандидатът е регистриран потребител на системата:
    https://edelivery.egov.bg/Account/Login
  • чрез Формата за подаване на електронни документи на Електронния портал на Столична община след еднократна регистрация:
    https://svc.sofia.bg/e-document