Назад

Столична община обявява конкурс за длъжността главен експерт – 1 работно място, в отдел „Оперативна дейност и регистрация на строежи“ към дирекция „Общински строителен контрол”, направление „Архитектура и градоустройство”

Публикувано на 11.10.2019 г.

                                               

СПИСЪК

На допуснати и недопуснати кандидати

до провеждане на конкурс за длъжността главен експерт в отдел „Оперативна дейност и регистрация на строежи” към дирекция „Общински строителен контрол” направление „Архитектура и градоустройство” при Столична община

 

I. Допускат се до конкурс – провеждане на тест и интервю, следните кандидати:

1. Вх. № СОА19-ГР94-4796/30.09.2019 г.  
2. Вх. № СОА19-ГР94-4828/01.10.2019 г.

 

II. Не се допускат до конкурс следните кандидати с входящи номера:

Няма такива.

                                                                                

Посочените кандидати следва да се явят на 21.10.2019 г. от 14:00 ч. в сградата на направление „Архитектура и градоустройство“, ул. “Сердика” 5, ет. 3, зала 1, за провеждане на тест и интервю (при успешно преминаване на теста).

          

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА:             п

                                                                      /Цв. Тодоров/                                       

 


На основание чл. 10а, ал. 1 от Закона за държавния служител във връзка с чл. 13,  ал. 1 и  чл. 14, ал. 1, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед  №  СОА19-РД09-1297/19.09.2019 г. на кмета на Столична община

 

ОБЯВЯВА  КОНКУРС

 

за длъжността главен експерт  – 1 работно място,  в отдел „Оперативна дейност и регистрация на строежи“ към дирекция „Общински строителен контрол”, направление „Архитектура и градоустройство” при Столична община.

Длъжностно ниво: 9, съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията    

Наименование на длъжностното ниво: ЕН 5

1. Минимални и специфични изисквания за длъжността:

- образование – висше;

- минимална образователна степен – бакалавър;

- област на завършено образование – Технически науки;

- пр. направление/специалност – Архитектура, строителство и геодезия, Общо инженерство;

- професионален опит – минимум 2 (две) години или придобит минимален ранг IV младши.

2. Допълнителна квалификация:

- познаване на действащото законодателство, включително отменени актове, имащи пряка връзка с дейността на дирекция „Общински строителен контрол“;

- компютърна грамотност.      

3. Конкурсът да се проведе чрез решаване на тест и събеседване.

4. Кратко описание на длъжността: Осъществява контролни функции по прилагане на действащите нормативни разпоредби по устройство на територията. Изготвя становища във връзка с предвидените в закона мерки за законосъобразното ползване на строежите и предложения за решаване на конкретни задачи.

5. Необходими документи за кандидатстване:

- заявление за участие в конкурса – Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от НПКДСл;

- декларация по чл. 17, ал. 2 от НПКДСл;

- копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен, документи за степен на образование или професионална квалификация, издадени от други държави, се представят след преминала процедура по държавно признаване на образованието съгласно Закона за висшето образование; допълнителна квалификация и правоспособност (според изискванията за длъжността);

- копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (трудова/служебна/осигурителна книжка или документ по утвърден образец, както и документи, удостоверяващи извършване на дейност в чужбина) или придобит ранг.

Основна работна заплата за длъжността: не по-малко от 750,00 лева.

Документите ще се приемат в 14-дневен (четиринадесетдневен) срок от публикуване на обявата за конкурса в деловодството на Столична община , ул. „Московска" № 33, партер, всеки работен ден от 09:00 часа до 18:00 часа. При подаване на документите на всички кандидати ще се предоставя копие от длъжностната характеристика за конкурсната длъжност.

Списъците и всички съобщения, свързани с конкурса, ще бъдат обявени  в сградата на Столична община, на информационното табло, както и на електронната страница на СО с адрес: https://www.sofia.bg/

За информация: телефон: 9377259 – дирекция „Човешки ресурси” при Столична община.