Назад

Столична община обявява конкурс за длъжността главен експерт – 1 работно място, в отдел „Контрол в инвестиционното проектиране, координация в строителството“, дирекция „Общински строителен контрол“ към направление „Архитектура и градоустройство“

Публикувано на 01.12.2020 г.
 

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ
за провеждане на конкурс за длъжността главен експерт в отдел „Контрол в инвестиционното проектиране, координация и строителство“,
дирекция „Общински строителен контрол“ към направление „Архитектура и градоустройство“ при Столична община

 

I. Допускат се до конкурс следните кандидати с входящи номера  на заявлението:

 1. П. Топалова – СОА20-ГР94-5666/17.11.2020 г.
 2. Е. Казанджиева – СОА20-ГР94-5671/17.11.2020 г.
 3. С. Ванков – СОА20-ГР94-5693/18.11.2020 г.
 4. М. Арнаудова – СОА20-ГР94-5812/24.11.2020 г.

Предвид въведените със Заповед № РД-01-677/25.11.2020 г. на министъра на здравеопазването противоепидемични мерки до 21.12.2020 г. допълнително ще бъде предоставена информация за мястото, датата и часа на провеждането на конкурса.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА:……………….
                                                                      /ПП/
 


На основание чл. 10а, ал. 1 от Закона за държавния служител във връзка с чл. 13, ал. 1 и чл. 14, ал. 1, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбор при мобилност на държавни служители и Заповед № СОА20-РД09-2877/05.11.2020 г. на кмета на Столична община
 

ОБЯВЯВАМ КОНКУРС
 

за длъжността главен експерт – 1 работно място, в отдел „Контрол в инвестиционното проектиране, координация в строителството“, дирекция „Общински строителен контрол“ към направление „Архитектура и градоустройство“ при Столична община.

Длъжностно ниво – 9, съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията
Наименование на длъжностното ниво:
ЕН 5

1. Минимални и специфични изисквания за длъжността:

 • образователна степен – бакалавър;
 • професионален опит – минимум 2 години професионален опит или придобит минимален ранг IV младши.

2. Допълнителни изисквания и квалификация:

 • професионална област – Технически науки;
 • познаване на действащото законодателство, свързано с устройството на територията, проектирането и строителството;
 • компютърна грамотност.

3.  Конкурсът ще се проведе чрез:

 • решаване на тест; 
 • провеждане на интервю.

4. Необходими документи за кандидатстване:

 • заявление за участие в конкурса – Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл;
 • декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл;
 • копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността; ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;
 • копия от документи, удостоверяващи продължителността на стажа и професионалния опит (трудова/служебна/осигурителна книжка по утвърден образец, както и документи, удостоверяващи извършване на дейност в чужбина) или придобит ранг.

5. Кратко описание на длъжността:

 • Осъществява контрол при инвестиционното проектиране и други контролни функции по прилагане на действащите нормативни разпоредби по устройство на територията. Изготвя становища по проекти относно предвидените в закона мерки за законосъобразното разрешаване и ползване на строежите и прави предложения за разрешаване на конкретни казуси. Извършва проверки на строежи, преместваеми обекти и рекламни съоръжения.

6. Основна работна заплата за длъжността:

 • не по-малко от 950 лева.

Документите ще се приемат в 14-дневен (четиринадесетдневен) срок от публикуване на обявлението за конкурса в деловодството на Столична община, ул. “Московска“ 33, партер, всеки работен ден от 7:30 часа до 19:30 часа. Документите може да се подават и по електронен път на адрес: https://svc.sofia.bg/e-document или https://edelivery.egov.bg/Account/Login, като заявлението по чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл и декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл, задължително се подписват от кандидатите с електронен подпис. При електронно представяне на документите в относно да се посочва длъжността, за която се кандидатства. При подаване на документите лично или чрез пълномощник на кандидатите ще се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност и пречки за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл. При подаване на документите по електронен път кандидатите ще получават длъжностната характеристика и информацията за пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл, на посочения от тях e-mail.

Списъците и всички съобщения, свързани с конкурса, ще бъдат обявени в сградата на Столична община, на информационното табло, както и на електронната страница на СО с адрес: http//www.sofia.bg.

За информация: телефон 02/9377-310 – дирекция „Човешки ресурси“ при Столична община.


Електронно подаване

 

Съгласно чл. 17, ал. 6 от НПКПМДС кандидатите за заемане на длъжности за държавни служители могат да подават заявление за участие в конкурс и по електронен път.

 • чрез Система за сигурно електронно връчване, в случаите когато кандидатът е регистриран потребител на системата:
  https://edelivery.egov.bg/Account/Login
 • чрез Формата за подаване на електронни документи на Електронния портал на Столична община след еднократна регистрация:
  https://svc.sofia.bg/e-document