Назад

Столична община обявява конкурс за длъжността "главен експерт" – 1 работно място, в отдел „Капиталово строителство“, дирекция „Изграждане и ремонт на уличната мрежа”, направление „Обществено строителство“

 

Публикувано на 04.10.2022 г.

СПИСЪК

НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ

за провеждане на конкурс за длъжността "главен експерт" – 1 работно място, в отдел „Капиталово строителство“, дирекция „Изграждане и ремонт на уличната мрежа“, направление „Обществено строителство“ при Столична община

 

І. Допускат се до конкурс следните кандидати с входящи номера  на заявлението:

 1. К. Балтова – СОА22-ГР94-4867/20.09.2022 г.;
 2. М. Борисова – СОА22-ГР94-4948/26.09.2022 г.

       

Посочените кандидати следва да се явят на 18.10.2022 г. от 10:00ч. в сградата на Столична община, ул. „Московска“ № 33, ет. 2, зала 2 за провеждане на тест за познание от професионална област на длъжността и относно администрацията и интервю (при успешно преминаване на теста).

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА:………………….....................………..

 /Ангел Джоргов/

                                                                                   


Публикувано на 04.10.2022 г.

 

КРИТЕРИИ И ИЗИСКВАНИЯ

 

за длъжността "главен експерт" – 1 работно място, в отдел „Капиталово строителство“, в  д-я „Изграждане и ремонт на уличната мрежа“, направление „Обществено строителство“ при Столична община.

Комисията изясни начина за провеждане и прие критерии за оценяване на резултатите от  решаване на тест за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията и интервюто и подготви въпроси за интервюто.

Комисията реши да бъдат подготвени 3 варианта на тест, с 25 въпроса, с по 1 верен отговор и определи изискващ се минимален резултат – 20 верни отговора от теста за допускане до интервю. Времето за решаване на теста беше определено на 50 минути.

Комисията прие минимална средноаритметична оценка „4“ за успешно издържане на интервюто по критериите от формуляра за преценка, приложение № 5 към чл. 42, ал. 4 от НПКПМДСл. При интервюто оценяването ще се извърши по 5-степенната скала.

Комисията определи коефициент „4“ при изчисляване на крайния резултат, по който се умножава резултата от теста и коефициент „5“, по който се умножава средноаритметичната оценка от интервюто.

                 

І. Критерии за оценяване на интервюто:

 1. Аналитична компетентност.
 2. Ориентация към резултати.
 3. Работа в екип.
 4. Комуникативна компетентност.
 5. Фокус към клиента (вътрешен/външен).
 6. Професионална компетентност.
 7. Дигитална компетентност.
 8. Други – по решение на комисията.

 

ІІ. Оценяване на интервюто:

5 – напълно отговаря на изискванията на длъжността;

4 – в голяма степен отговаря на изискванията на длъжността;

3 – в средна степен отговаря на изискванията на длъжността;

2 – в малка степен отговаря на изискванията на длъжността;

1 – не отговаря на изискванията.

 

 

КОМИСИЯ:
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА: ..............................................

                                                                                /Ангел Джоргов/

     ЧЛЕНОВЕ:

 1. ...........................................                    2.......................................................             

   /Апостол Тодоров/                        /Николина Георгиева-Станева/

 

3.………………………..                               4.………………………...

     / Мая Тодорова/                                       / Мая Бошнакова/

 


СТОЛИЧНА ОБЩИНА

ГР. СОФИЯ, 1000, УЛ. „МОСКОВСКА” № 33

На основание чл. 10а, ал. 1 от Закона за държавния служител във връзка с чл. 13, ал. 1 и чл. 14, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбор при мобилност на държавните служители и Заповед № СОА22-ВК09-1518/02.09.2022 г. на кмета на Столична община,

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС

 

за длъжността "главен експерт" – 1 работно място, в отдел „Капиталово строителство“, дирекция „Изграждане и ремонт на уличната мрежа”, направление „Обществено строителство“ при Столична община, Длъжностно ниво – 9, съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията Наименование на длъжностното ниво: ЕН 5.

1. Минимални изисквания за длъжността:

- образование – висше;

- образователна степен – "бакалавър";

- професионален опит – минимум 2 (две) години или минимален ранг за заемане на длъжността IV младши.

2.  Допълнителни изисквания и квалификация:

- професионална област – Технически науки;

- добра компютърна грамотност (Windows, Word, Excel, Internet);

- познаване на следните нормативни актове: Закон за държавния служител; Закон за местното самоуправление и местната администрация; Закон за администрацията; Кодекс на труда; Административнопроцесуалния кодекс; Закон за защита на личните данни; Закон за достъп до обществена информация; Закон за устройство на територията; Закон за обществените поръчки; Закон за движение по пътищата; Закон за пътищата; Правилник за прилагане на Закона за обществените поръчки; Правилник за прилагане на Закона за движение по пътищата; Правилник за прилагане на Закона за пътищата; Наредба за организация на движението на територията на Столична община; Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предлагани от Столична община; Наредба № РД-02-20-2 на МРРБ за планиране и проектиране на комуникационно-транспортната система на урбанизираните територии; Наредба № 2 на МРРБ от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени СМР, съоръжения и строителни обекти; Наредба № 3/31.03.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството; Наредба № 4 на МРРБ от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти;

- на основание чл. 14, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавните служители българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.

3. Конкурсът ще се проведе чрез:

- тест за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията;

- провеждане на интервю.

4. Необходими документи за кандидатстване:

- заявление за участие в конкурса – Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл;

- декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл;

- копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността; ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;

- копия от документи, удостоверяващи продължителността на стажа и професионалния опит (трудова, служебна/ осигурителна книжка по утвърден образец, както и документи, удостоверяващи извършване на дейност в чужбина) или придобит ранг; 

5. Описание на длъжността, формиране на заплатата, информация за администрацията:       

- осъществява дейността, свързана с анализ, проектиране, инвестиране, изграждане, реконструкция, основен ремонт и рехабилитация на транспортната инфраструктура.

- индивидуалният размер на заплатата ще бъде определен при назначаването съгласно чл. 67, ал. 4 от Закона за държавния служител, чл. 8 и чл. 9 от Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация и чл. 8 и чл. 9, ал. 1 от Вътрешните правила за заплатите и допълнителните възнаграждения на служителите в Столична община в рамките на разходите за персонал, определени в бюджета на Столична община за 2022 г. при спазване на основните нормативни изисквания;

- Столична община е административно-териториална единица, която има и статут на област. В нея се съчетава самоуправлението на нейното население с провеждането на държавната политика за развитието на столицата.

6. Минимален размер на основната заплата за длъжността: 1 225 лева.

7. Адрес и електронна поща за подаване на документи:

- документите ще се приемат в 14-дневен (четиринадесетдневен) срок от публикуване на обявата за конкурса в деловодството на Столична община , ул. „Московска“ № 33, партер, всеки работен ден от 07:30 часа до 19:30 часа;

- документите може да се подават и по електронен път на адрес: https://svc.sofia.bg/e-document или https://edelivery.egov.bg/Account/Login, като заявлението по чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл и декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл, задължително се подписват от кандидатите с електронен подпис. При електронно представяне на документите в относно да се посочва длъжността, за която се кандидатства. При подаване на документите лично или чрез пълномощник на кандидатите ще се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност и пречки за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл. При подаване на документите по електронен път кандидатите ще получат длъжностната характеристика и информацията за пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл, на посочения от тях e-mail.

8. Списъците и всички съобщения, свързани с конкурса, ще бъдат обявени на електронната страница на СО с адрес: http//www.sofia.bg.

9. За информация: телефон 02/9377 - 310 – дирекция „Човешки ресурси“ при Столична община.


Електронно подаване

 

Съгласно чл. 17, ал. 6 от НПКПМДС кандидатите за заемане на длъжности за държавни служители могат да подават заявление за участие в конкурс и по електронен път.

 • чрез Система за сигурно електронно връчване, в случаите когато кандидатът е регистриран потребител на системата:
  https://edelivery.egov.bg/Account/Login
 • чрез Формата за подаване на електронни документи на Електронния портал на Столична община след еднократна регистрация:
  https://svc.sofia.bg/e-document