Назад

Столична община обявява конкурс за длъжността главен експерт – 1 работно място, в отдел „ИТ сервиз и телефония“ към дирекция „Информационно обслужване и технологии“, направление „Общинска администрация“

СТОЛИЧНА ОБЩИНА

 

На основание чл. 10а, ал. 1 от Закона за държавния служител, чл. 13,  ал. 1 и  чл. 14, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № СОА19-РД09-156/31.01.2019 г. на кмета на Столична община

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС:

 

І. За длъжността главен експерт – 1 работно място, в отдел „ИТ сервиз и телефония“ към дирекция „Информационно обслужване и технологии“, направление „Общинска администрация“ при Столична община.

 

Длъжностно ниво: 9 съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията.    

Наименование на длъжностното ниво: експертно ниво 5.

 

II. Минимални и специфични изисквания за длъжността:

    - образование – висше;

    - минимална образователна степен – бакалавър;

    - област на завършено образование – Природни науки, математика и информатика; Технически науки;

    - професионално направление/специалност – Информатика и компютърни науки; Електротехника, електроника и автоматика; Комуникационна и компютърна техника;

     - професионален опит – минимум 2 (две) години или придобит минимален ранг IV младши;

     - кандидатите следва да отговарят на изискванията на чл.7 от Закона за държавния служител;

• Допълнителни квалификации:

- Опит в поддръжката на компютърната техника. Завършени курсове и специализации. Познания по ЗЗКИ и умения за работа с класифицирана информация.

III. Конкурсът ще се проведе чрез:

     - Решаване на тест.

     - Провеждане на интервю.

IV. Кратко описание на длъжността: Изпълнение на дейности по осигуряване на ефективна сервизна поддръжка (гаранционна и извънгаранционна) на информационната, комуникационната, офис техника и приложен софтуер, ползвани от Столична община.

V. Необходими документи за кандидатстване:

- заявление за участие в конкурса – Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от НПКДСл;

- декларация по чл. 17, ал. 2 от НПКДСл;

- копия от документи  за придобита образователно-квалификационна степен – копие от диплома с приложението; документи за степен на образование или професионална квалификация, издадени от други държави, се представят след преминала процедура по държавно признаване на образованието съгласно Закона за висшето образование; допълнителна квалификация и правоспособност (според изискванията за длъжността);

- копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит или придобит ранг (трудова/служебна/осигурителна книжка или документ по утвърден образец, както и документи, удостоверяващи извършване на дейност в чужбина – легализирани по съответния ред).

• Основна работна заплата за длъжността: не по-малко от 750 лева.

VI. Срок и място за подаване на документи:

1. Документите ще се приемат в 14-дневен (четиринадесетдневрн) срок от публикуване на обявата за конкурса в деловодството на Столична община, ул. „Московска" № 33, партер, всеки работен ден от 09:00 часа до 18:00 часа. При подаване на документите на кандидатите ще бъде предоставена длъжностна характеристика.

2. Списъците и всички съобщения, свързани с конкурса, ще бъдат обявени в сградата на Столична община, на информационното табло, както и на електронната страница на СО с адрес: https://www.sofia.bg/

3. Обявата за конкурса ще бъде публикувана в специализиран сайт или портал за търсене на работа, в интернет страницата на Столична община, в Административния регистър по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията с адрес: http://iisda.government.bg/

4. За информация: тел. 9377259 – дирекция „Човешки ресурси” при Столична община.