Назад

Столична община обявява конкурс за длъжността "главен експерт" – 1 работно място, в дирекция „Сигурност” при Столична община

СТОЛИЧНА ОБЩИНА

             

На основание чл. 10а, ал. 1 от Закона за държавния служител във връзка с чл. 13, ал. 1 и чл. 14, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбор при мобилност на държавните служители и Заповед № СОА22-ВК09-1233/21.07.2022 г. на кмета на Столична община,

 

ОБЯВЯВАМ КОНКУРС

 

за длъжността "главен експерт" – 1 работно място, в дирекция „Сигурност” при Столична община, Длъжностно ниво – 9, съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията. Наименование на длъжностното ниво: ЕН 5.

1. Минимални изисквания за длъжността:

- образование – висше;

- образователна степен – "бакалавър";

- професионален опит – минимум 2 (две) години или минимален ранг за заемане на длъжността IV младши.

2. Допълнителни изисквания и квалификация:

- професионална област – Сигурност и отбрана; Социални, стопански и правни науки; Хуманитарни науки; Технически науки;

- компютърна грамотност – добра компютърна грамотност.

- познаване на следните нормативни актове: Закона за държавния служител; Закона за местното самоуправление и местната администрация; Закона за събранията, митингите и манифестациите; Закона за защита при бедствия; Закона за частната охранителна дейност; Закон за защита от шума в околната среда; Закон за опазване на обществения ред при провеждането на спортни мероприятия; Закон за противодействие на тероризма; Наредба за обществения ред на територията на Столична община; Наредба за организация на движението на територията на Столична община; Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община; Наредба за изграждане, поддържане и опазване на зелената система на Столична община; Наредба за преместваемите обекти, за рекламните, информационните и монументално-декоративните елементи и за рекламната дейност на територията на Столична община; Стратегията за сигурност на Столична община 2021 – 2027 г.; Други, свързани с дейността на дирекцията.

- на основание чл. 14, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавните служители българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.

3. Конкурсът ще се проведе чрез:

- тест за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията;

- провеждане на интервю.

4. Необходими документи за кандидатстване:

- заявление за участие в конкурса – Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл;

- декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл;

- копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността; ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;

- копия от документи, удостоверяващи продължителността на стажа и професионалния опит (трудова, служебна/ осигурителна книжка по утвърден образец, както и документи, удостоверяващи извършване на дейност в чужбина) или придобит ранг; 

5. Описание на длъжността, формиране на заплатата, информация за администрацията:       

- осигуряване на обществен ред, защита при бедствия, аварии и извънредни ситуации, поддържане на мобилизационна готовност чрез прилагане на съответните законови, подзаконови и общински нормативни актове; Участва в изготвянето на анализи, оценки, становища, методологии, методики, механизми и методически указания по прилагането на нормативните и административните актове във връзка с обществения ред, сигурността и защита при бедствия – при необходимост;

- индивидуалният размер на заплатата ще бъде определен при назначаването съгласно чл. 67, ал. 4 от Закона за държавния служител, чл. 8 и чл. 9 от Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация и чл. 8 и чл. 9, ал. 1 от Вътрешните правила за заплатите и допълнителните възнаграждения на служителите в Столична община в рамките на разходите за персонал, определени в бюджета на Столична община за 2022 г. при спазване на основните нормативни изисквания;

- Столична община е административно-териториална единица, която има и статут на област. В нея се съчетава самоуправлението на нейното население с провеждането на държавната политика за развитието на столицата.

6. Минимален размер на основната заплата за длъжността: 1 225 лева.

7. Адрес и електронна поща за подаване на документи:

- документите ще се приемат в 14-дневен (четиринадесетдневен) срок от публикуване на обявата за конкурса в деловодството на Столична община , ул. „Московска“ № 33, партер, всеки работен ден от 07:30 часа до 19:30 часа;

- документите може да се подават и по електронен път на адрес: https://svc.sofia.bg/e-document или https://edelivery.egov.bg/Account/Login, като заявлението по чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл и декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл задължително се подписват от кандидатите с електронен подпис. При електронно представяне на документите в относно да се посочва длъжността, за която се кандидатства. При подаване на документите лично или чрез пълномощник на кандидатите ще се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност и пречки за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл. При подаване на документите по електронен път кандидатите да получат длъжностната характеристика и информацията за пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл, на посочения от тях e-mail.

8. Списъците и всички съобщения, свързани с конкурса, ще бъдат обявени на електронната страница на СО с адрес: http//www.sofia.bg.

9. За информация: телефон 02/9377-310 – дирекция „Човешки ресурси“ при Столична община.


Електронно подаване

 

Съгласно чл. 17, ал. 6 от НПКПМДС кандидатите за заемане на длъжности за държавни служители могат да подават заявление за участие в конкурс и по електронен път.

  • чрез Система за сигурно електронно връчване, в случаите когато кандидатът е регистриран потребител на системата:
    https://edelivery.egov.bg/Account/Login
  • чрез Формата за подаване на електронни документи на Електронния портал на Столична община след еднократна регистрация:
    https://svc.sofia.bg/e-document