Назад

Столична община обявява конкурс за длъжността главен експерт – 1 работно място, в дирекция „Образование“

СТОЛИЧНА ОБЩИНА

              ГР. СОФИЯ, 1000, УЛ. „МОСКОВСКА” № 33

На основание чл. 10а, ал. 1 от Закона за държавния служител във връзка с чл. 13, ал. 1 и чл. 14, ал. 1, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед  №СОА19-РД09-1259/05.09.2019 г. на Кмета на Столична община

ОБЯВЯВА КОНКУРС

за длъжността Главен експерт в дирекция „Образование” към направление „Култура, образование, спорт и превенция на зависимости” при Столична община.

Длъжностно ниво - 9, съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията 
Наименование на длъжностното ниво: ЕН 5

Минимални и специфични изисквания за  длъжността:

- образование – висше;
- минимална образователна степен – бакалавър;
- област на висшето образование – Социални, стопански и правни науки;
- пр. направление/специалност – Икономика;
- професионален опит – 2 години или придобит минимален ранг IV младши;
Допълнителни умения и квалификации:
- добра компютърна грамотност
Конкурсът да се проведе чрез тест и провеждане на интервю;
Необходими документи за кандидатстване:
-
заявление за участие в конкурса – приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от НПКДСл;
- декларация по чл. 17, ал. 2 от НПКДСл;
- копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен - копие от диплома (документи за степен на образование или професионална квалификация, издадени от друга държава се представят след преминала процедура по държавно признаване на образованието, съгласно Закона за висшето образование) допълнителна квалификация и провоспособност /според изискванията за длъжността/;
- копия от трудовоправни документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (трудова/служебна/осигурителна книжка или документ по утвърден образец, както и документи, удостоверяващи извършване на дейност в чужбина) или придобит ранг.
Кратко описание на длъжността: Изготвяне на анализи, доклади, експертни оценки, становища и решения по въпроси, свързани с финансирането на общинските образователни институции. Контролира и координира дейността на ниво районни администрации, общински училища, общински детски градини и центрове за подкрепа на личностното развитие.
Основна работна заплата за длъжността:  не по-малко от 750 лева.
Документите ще се приемат в 14/четиринадесет/ дневен срок от публикуване на обявата за конкурса в деловодството на Столична община, ул. „Московска № 33, партер, всеки работен ден от 09.00 часа до 18.00 часа. При подаване на документите на всички кандидати ще бъде предоставена длъжностна характеристика за конкурсната длъжност.
Списъците и всички съобщения, свързани с конкурса ще бъдат обявени  в сградата на Столична община, на информационното табло, както  и на електронната страница на СО с адрес: http//www.sofia.bg

 За информация: телефон: 02/9377253 - Дирекция „Човешки ресурси” при Столична община.