Назад

Столична община обявява конкурс за длъжността главен експерт – 1 работно място, в отдел „Административни процеси, архив и ГРАО“

СТОЛИЧНА ОБЩИНА

 ГР. СОФИЯ, 1000, УЛ. „МОСКОВСКА” № 33

На основание чл. 10а, ал. 1 от Закона за държавния служител във връзка с чл. 13, ал. 1 и чл. 14, ал. 1, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед  №  СОА19-РД09-1233/04.09.2019 г.

ОБЯВЯВА КОНКУРС

За длъжността главен експерт – 1 работно място, в отдел „Административни процеси, архив и ГРАО“ към дирекция „Административно обслужване“  при Столична община.
Длъжностно ниво – 9, съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията
Наименование на длъжностното ниво: ЕН 5
 
1. Минимални и специфични изисквания за  длъжността:
- образователна степен – бакалавър;
- област на висшето образование – Социални, стопански и правни науки, Природни науки, математика и информатика;
- пр. направление – Икономика, Математика, Администрация и управление;
- професионален опит – 2 години;
- минимален ранг за заемане на длъжността – IV-ти младши;
- допълнителна квалификация: обща компютърна грамотност – работа със стандартни  софуерни продукти за текстообработка и електронни таблици; работа със специализирани софтуерни продукти за административни услуги; работа с офистехника (копирна машина, факс, скенер, принтер и др.).
2. Конкурсът да се проведе чрез решаване на тест и провеждане на интервю.
3. Необходими документи за кандидатстване:
- заявление за участие в конкурса – Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от НПКДСл;
- декларация по чл. 17, ал. 2 от НПКДСл;
- копия от документи  за придобита образователно-квалификационна степен – копие от диплома (документи за степен на образование или професионална квалификация, издадени от друга държава, се представят след преминала процедура по държавно признаване на образованието съгласно Закона за висшето образование) допълнителна квалификация и провоспособност (според изискванията за длъжността);
- копия от трудовоправни документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (трудова/служебна/осигурителна книжка или документ по утвърден образец, както и документи, удостоверяващи извършване на дейност в чужбина) или придобит ранг.
4. Кратко описание на длъжността: Осигуряване на законосъобразни процедури и изпълнение на проекти, касаещи направление „Общинска администрация“. Създаване и поддържане в актуално състояние на регистри в отдел „Административни процеси, архив и ГРАО“, дирекция „Административно обслужване“, направление „Общинска администрация“. Разработване на експертни анализи и становища, свързани с дейностите на дирекция „Административно обслужване“.
5. Основна работна заплата за длъжността:  не по-малко от 750 лева.
6. Документите да се приемат в 14-дневен (четиринадесетдневен) срок от публикуване на обявата за конкурса в деловодството на Столична община, ул. „Московска" № 33, партер, всеки работен ден от 09:00 часа до 18:00 часа.  При подаване на документите на всеки кандидат ще бъде предоставена длъжностна характеристика за конкурсната длъжност.
7. Списъците и всички съобщения, свързани с конкурса, да бъдат обявени  в сградата на Столична община, на информационното табло, както  и на електронната страница на СО с адрес: http//www.sofia.bg

За информация: телефон: 9377259 – дирекция „Човешки ресурси” при Столична община.