Назад

Столична община обявява конкурс за длъжността главен експерт – 1 работно място, в дирекция „Инженерна инфраструктура“ към направление „Инвестиции и строителство“

СТОЛИЧНА ОБЩИНА

ГР. СОФИЯ, 1000, УЛ. „МОСКОВСКА” № 33

На основание чл. 10а, ал. 1 от Закона за държавния служител във връзка с чл. 13, ал. 1 и чл. 14, ал. 1, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № СОА19-РД09-1211/29.08.2019 г. на кмета на Столична община

ОБЯВЯВА КОНКУРС

за длъжността главен експерт – 1 работно място, в дирекция „Инженерна инфраструктура“  към направление „Инвестиции и строителство“ при Столична община.

Длъжностно ниво – 9, съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията
Наименование на длъжностното ниво: ЕН 5

1. Минимални и специфични изисквания за длъжността:
- образование – висше;
- минимална образователна степен – бакалавър;
- област на висшето образование – Технически науки;
- професионално направление/специалност – Архитектура, строителство и геодезия; Общо инженерство;
- професионален опит – минимум 2 години професионален опит или придобит минимален ранг IV младши.
2. Допълнителни изисквания и квалификация:
- добра компютърна грамотност – работа със стандартни софтуерни продукти за текстообработка и електронни таблици; работа със специализирани софтуерни продукти за административни услуги. 
3. Конкурсът ще се проведе чрез:
- решаване на тест;
- провеждане на интервю.
4. Необходими документи за кандидатстване:
- заявление за участие в конкурса – Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от НПКДСл;
- декларация по чл. 17, ал. 2 от НПКДСл;
- копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен; документи за степен на образование или професионална квалификация, издадени от други държави се представят след преминала процедура по държавно признаване на образованието съгласно Закона за висшето образование; допълнителна квалификация и правоспособност (според изискванията за длъжността);
- копия от документи, удостоверяващи продължителността на стажа и професионалния опит (трудова/служебна/осигурителна книжка по утвърден образец, както и документи, удостоверяващи извършване на дейност в чужбина) или придобит ранг.
5. Кратко описание на длъжността: Участва в изготвянето на дългосрочни и краткосрочни инвестиционни програми в областта на инженерната инфраструктура, включваща ново строителство, реконструкции и ремонти. Участва в подготовката по изпълнението на одобрената  инвестиционна програма на СО.
6. Основна работна заплата за длъжността: не по-малко от 650 лева.
Документите ще се приемат в 14-дневен (четиринадесетдневен) срок от публикуване на обявата за конкурса в деловодството на Столична община, ул. „Московска“ № 33, партер, всеки работен ден от 09:00 часа до 18:00 часа.
Списъците и всички съобщения, свързани с конкурса, ще бъдат обявени в сградата на Столична община, на информационното табло, както и на електронната страница на СО с адрес: http//www.sofia.bg.
За информация: телефон 02/9377-298 – дирекция „Човешки ресурси“ при Столична община.