Назад

Столична община обявява конкурс за длъжността директор на „Софийска градска художествена галерия“

На основание чл. 89 и чл. 91 от Кодекса на труда, чл. 8, ал. 5 от Закона за закрила и развитие на културата и във връзка с чл. 28, ал. 6 от Закона за културното наследство и Заповед № СОА19-РД09-1055/30.07.2019 г. на кмета на Столична община

 

ОБЯВЯВА  КОНКУРС

       за длъжността директор на „Софийска градска художествена галерия“

 

Наименование на длъжността: директор на „Софийска градска художествена галерия“

Вид правоотношение: трудово, по Кодекса на труда за срок от 5 (пет) години, съгласно чл. 28, ал. 6 от Закона за културното наследство

Място на работа: „Софийска градска художествена галерия“, адрес: гр. София, 1000, ул. „Ген. Гурко“ № 1.

Характер на работа – организация, ръководство и контрол на цялостната работа в "Галерията".

1. Минимални и специфични изисквания за длъжността:

- образование – висше;
- образователно-квалификационна степен – магистър;
- област на висшето образование – Изкуства;
- Професионално направление – Теория на изкуствата и/или Изобразително изкуство;
- професионален опит – 3 години по специалността.

2. Допълнителни изисквания и квалификация: Като предимство се счита:

- присъдени научни степени;
- опит в областта на музейното дело и опазване на културното наследство;
- участие в разработването и реализацията на програми и проекти;
- чуждоезикова подготовка;
- компютърна грамотност;
- организационни умения, нагласа за работа в екип, адаптивност, комуникативност.

3. Начин на провеждане на конкурса:

3.1. Разработване на концепция на тема: "Развитие на „Софийска градска художествена галерия“ за период от 5 години", подробно разработена за първата от тях.
3.2. Събеседване.

4. Необходими документи за кандидатстване:

- заявление за участие в конкурса (свободен текст);
- професионална автобиография;
- копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен; документи за степен на образование или професионална квалификация, издадени от други държави, се представят след преминала процедура по държавно признаване на образованието съгласно Закона за висшето образование и допълнителна квалификация;
- копия от документи, удостоверяващи продължителността на стажа и професионалния опит (трудова/служебна/осигурителна книжка по утвърден образец, както и документи, удостоверяващи извършване на дейност в чужбина).
- разработена концепция в обем до 10 (десет) страници, 13 екземпляра, в запечатани и ненадписани пликове.

Концепцията да съдържа:

- анализ и оценка на състоянието на "Галерията"; основни проблеми на функционирането ѝ;
- тенденции и възможности за развитието на "Галерията" като културен и научен институт и мястото ѝ в музейната мрежа;
- определяне на целите, приоритетните области, очакваните резултати в управлението, финансирането, структурата и организацията на дейността на "Галерията", пътищата за постигането им;
- мерки за реализиране на конкретни проекти по комплектуването, опазването и представянето на музейните фондове, научно-изследователската, образователната и популяризаторската дейност на "Галерията";
- етапи на реализация на концепцията.

5. Кратко описание на длъжността: директорът на „Софийска градска художествена галерия“ планира, организира и ръководи цялостната дейност на "Галерията". Контролира и отговаря за изпълнението на нормативните документи в областта на организацията и управлението на културата.

6. Основна работна заплата за длъжността: не по-малко от 950 лева.

Срок и място за подаване на документите: в едномесечен срок от публикуване на обявата за конкурса в деловодството на Столична община, ул. „Московска“ № 33, партер, всеки работен ден от 09.00 часа до 18.00 часа. При подаването на документите на всички кандидати ще се предоставя копие от длъжностната характеристика за конкурсната длъжност.

Списъците и всички съобщения, свързани с конкурса, ще бъдат обявени  в сградата на Столична община, на информационното табло, както и на електронната страница на СО с адрес: https://www.sofia.bg/.

За информация: телефон 9377298 – дирекция „Човешки ресурси“ при Столична община.