Назад

Столична община обявява конкурс за длъжността директор на ОП "Гробищни паркове"

                       СТОЛИЧНА ОБЩИНА                           


На основание чл. 89 и чл. 91 от Кодекса на труда и Заповед № СОА20-РД09-2668/23.10.2020 г. на кмета на СО

                                                                                              
ОБЯВЯВА КОНКУРС

 

Наименование на длъжността: директор на Общинско предприятие „ГРОБИЩНИ ПАРКОВЕ”.

1. Адрес на ОП „ГРОБИЩНИ ПАРКОВЕ”: гр. София, 1202, кв. „Орландовци“, ул. „Завoдска“ 14.

2. Кратко описание на длъжността: Организира, ръководи, координира, контролира и отговаря за цялостната дейност на Предприятието, както и връзките му с други органи и организации, в съответствие с действащото законодателство, приетите от Столичен общински съвет програми, наредби и решения, Правилника за организацията на дейността на ОП „Гробищни паркове“ и Вътрешните правила на Предприятието.

3. Изисквания за заемане на длъжността:

- образование – висше;

- минимална образователна степен – магистър;

- област на завършено образование:

• Социални, стопански и правни науки – всички професионални направления;
• Хуманитарни науки – всички професионални направления;
• Природни науки – всички професионални направления;
• Технически науки – всички професионални направления;

- професионален опит – административен опит в управление на екип, опит на ръководна длъжност, или като член на управителен орган – минимум 5 години.

4. Вид правоотношение: трудово (по Кодекса на труда);     

5. Начин на провеждане на конкурса:

- защита на подробно разработена концепция на тема: „Оптимизиране и развитие на дейността на  ОП "Гробищни паркове".

Насоки за разработване на концепцията:

- познаване на проблемите и анализ на настоящото състояние на гробищните паркове на територията на Столична община;

- формулиране на основни цели и задачи, с оглед решаването на съществуващите проблеми;

- финансово планиране и управление на дейността;

-  събеседване;

6. Основна работна заплата за длъжността:  не по-малко от 1000 лева.

7. Необходими документи за кандидатстване:

- заявление за участие в конкурса (свободен текст);

- професионална автобиография;

- копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен; документи за степен на образование или професионална квалификация, издадени от други държави се представят след преминала процедура по държавно признаване на образованието съгласно Закона за висшето образование и допълнителна квалификация;

- копия от документи, удостоверяващи продължителността на стажа и професионалния опит (трудова, служебна, осигурителна книжка по утвърден образец, както и документи, удостоверяващи извършване на дейност в чужбина).

- концепция на тема: „Оптимизиране и развитие на дейността на  ОП "Гробищни паркове", която се предоставя в обем до 10 (десет) страници, 7 (седем) екземпляра, подписани от кандидата, в затворен непрозрачен плик.   

8. Срок за подаване на документите: в едномесечен срок от публикуване на обявата за конкурса.   

9.  Място за подаване на документите: Столична община, ул. „Московска" № 33, в деловодството, партер, всеки работен ден от 09:00 часа до 18:00 часа. При подаването на документите на всички кандидати ще се предоставя копие от длъжностната характеристика за конкурсната длъжност.

10. Начин на обявяване на конкурса: обява в специализиран сайт или портал за търсене на работа, в електронната страница на Столична община: ул. ”Московска” № 33, партера, и на електронната страница на СО с адрес: http//www.sofia.bg.

За информация: телефон – 02/9377496 – дирекция „Човешки ресурси” при Столична община.

 


Електронно подаване

 

Съгласно чл. 17, ал. 6 от НПКПМДС кандидатите за заемане на длъжности за държавни служители могат да подават заявление за участие в конкурс и по електронен път.

  • чрез Система за сигурно електронно връчване, в случаите когато кандидатът е регистриран потребител на системата:
    https://edelivery.egov.bg/Account/Login
  • чрез Формата за подаване на електронни документи на Електронния портал на Столична община след еднократна регистрация:
    https://svc.sofia.bg/e-document