Назад

Столична община обявява конкурс за длъжността директор на дирекция „Общински строителен контрол”, направление „Архитектура и градоустройство“

Публикувано на 16.09.2019 г.         

 

СПИСЪК

На допуснати и недопуснати кандидати

за провеждане на конкурс за длъжността директор на дирекция „Общински строителен контрол“, към направление „Архитектура и градоустройство“ при Столична община

 

I. Допуска се до конкурс следният кандидат с входящ номер на заявлението:

1. Заявление с вх. № СОА19-ГР94-4401/09.09.2019 г.

 

II. Не се допускат до конкурс следните кандидати: Няма такива. 

 

Посоченият кандидат следва да се яви на 26.09.2019 г. от 11:00 ч. в сградата на направление „Архитектура и градоустройство“ към Столична община, ул. „Сердика“ № 5А, ет. 3, зала 1 за отваряне на концепцията, след което комисията да пристъпи към нейното оценяване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА:………………………………

     /арх. Здравко Здравков/


СТОЛИЧНА ОБЩИНА

              ГР. СОФИЯ, 1000, УЛ. „МОСКОВСКА” № 33

 

На основание чл. 10а, ал. 1 от Закона за държавния служител във връзка с чл. 13, ал. 1 и чл. 14, ал. 1, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № СОА19-РД09-1179/22.08.2019 г. на кмета на Столична община

ОБЯВЯВА КОНКУРС

 

І. За длъжността директор на дирекция „Общински строителен контрол”, направление „Архитектура и градоустройство“ при Столична община.

Длъжностно ниво: 6, съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията    

Наименование на длъжностното ниво: Ръководно ниво 6А

II. Минимални и специфични изисквания за длъжността:

-  образование – висше;

-  минимална образователна степен – магистър;

-  област на завършено образование – Технически науки;  

- пр. направление/специалност – Архитектура;

- професионален опит – минимум 4 (четири) години, от които поне 3 (три) години стаж на административна или управленска длъжност или придобит минимален ранг III младши;

- кандидатите следва да отговарят на изискванията на чл. 7 от Закона за държавния служител.

III. Допълнителни изисквания и квалификации:

- да има придобита пълна проектантска правоспособност или необходимия стаж за придобиването ѝ;

- да познава нормативната уредба, регламентираща инвестиционното проектиране и осъществявания строителен контрол;

- компютърна грамотност.

IV. Конкурсът ще се проведе чрез:

• Защита на концепция за стратегическо управление на тема: „Стратегия и организация на работата в дирекция „Общински строителен контрол“ като част от общия процес по устройството на територията и строителството в Столична община“

• Провеждане на интервю.

V. Кратко описание на длъжността: Ръководи, организира, координира и отговаря за цялостната дейност на дирекция „Общински строителен контрол“. Разпределя и поставя задачи за изпълнение на служителите от дирекцията като контролира тяхното изпълнение, проверява и подписва подготвените проекти, писма, становища, заповеди, наказателни постановления и други документи с цел своевременно и законосъобразно извършване на дейностите в отделите, както и за реализиране на общите цели и задачи на Столична община. Участва в ОЕСУТ и в други междуведомствени комисии. Контролира и участва в изготвянето на анализи, експертизи и други разработки. Следи за изпълнението на вътрешните правила за финансово управление и контрол. Извършва и други дейности съгласно правомощията си по заповеди на кмета на Столична община и на главния архитект на Столична община.

VI. Необходими документи за кандидатстване:

- заявление за участие в конкурса – Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от НПКДСл;

- декларация по чл. 17, ал. 2 от НПКДСл;

- копия от документи  за придобита образователно-квалификационна степен – копие от диплома в нейната цялост; документи за степен на образование или професионална квалификация, издадени от други държави, се представят след преминала процедура по държавно признаване на образованието съгласно Закона за висшето образование; допълнителна квалификация и правоспособност (според изискванията за длъжността);

- копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (трудова/служебна/осигурителна книжка или документ по утвърден образец, както и документи, удостоверяващи извършване на дейност в чужбина) или придобит ранг;

- представена концепция в запечатан плик на тема: „Стратегия и организация на работата в дирекция „Общински строителен контрол“ като част от общия процес по устройство на територията и строителството в Столична община. Концепцията да бъде в обем до 10 страници, подписани от кандидата в 5 екземпляра.

• Минимални изисквания към съдържанието на концепцията:

1. Познаване на нормативната уредба в сферите на устройството на територията, инвестиционното проектиране и строителството;

2. Познаване на структурата и организацията на работа в Столична община;

3. Визия за оптимизиране структурата и организацията на работата на дирекция „Общински строителен контрол“ при запазване на щатната численост на дирекцията;

4. Визия за взаимодействие и контрол върху работата на главните архитекти и техническите служби в районните администрации;

5. План за развитието на електроните услуги в обхвата на дейностите, извършвани от дирекцията;

6. Визия за взаимодействие и развитие на устойчива комуникация с браншовите организации, неправителствените организации и граждани.

Основна работна заплата за длъжността: не по-малко от 900 лева.

VII. Срок и място за подаване на документи:

1. Документите ще се приемат в 14-дневен (четиринадесетдневен) срок от публикуване на обявата за конкурса в деловодството на Столична община , ул. „Московска" № 33, партер, всеки работен ден от 09.00 часа до 18.00 часа. При подаване на документите на кандидатите да бъде предоставена длъжностна характеристика.

2. Списъците и всички съобщения, свързани с конкурса, ще бъдат обявени в сградата на Столична община, на информационното табло, както и на електронната страница на СО с адрес: https://www.sofia.bg

3. Обявата за конкурса ще бъде публикувана в специализиран сайт или портал за търсене на работа, в интернет страницата на Столична община, в Административния регистър по чл.61, ал.1 от Закона за администрацията с адрес: http//www.iisda.government.bg

4. За информация: тел. 02/9377-298 – дирекция „Човешки ресурси” при Столична община.