Назад

Столична община обявява конкурс за длъжността експерт „Логистика и информация“ на Областен информационен център София-град и София-област за популяризиране на ЕСИФ в България през периода 2019 – 2021 г.

СТОЛИЧНА ОБЩИНА

ОБЯВЯВА КОНКУРС

 

За избор на експерт „Логистика и информация“ на Областен информационен център София-град и София-област за популяризиране на ЕСИФ в България през периода 2019 – 2021 г., при следните условия:

1. Минимални и специфични изисквания за длъжността:

- висше образование – степен „бакалавър”;

- професионален опит – минимум 1 година в разработването, изпълнението, мониторинга, контрола и/или реализацията на поне един проект с донорско финансиране от предприсъединителните и/или Структурните и Кохезионния фондове (СКФ) и/или Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) и/или по други програми, и опит в организирането и провеждането на информационни събития, логистично осигуряване на мероприятия и/или работа, свързана с протоколни прояви.

2. Допълнителна квалификация:

- компютърна грамотност – MS Office, Internet, други софтуерни продукти;

- владеене на най-малко един работен език на Европейския съюз (английски език, френски език и/или немски език) (доказва се с диплома или сертификат за владеене на определено ниво); ползването на друг от официалните езици на ЕС на работно ниво е предимство.

3. Основни задачи:

- извършва информационни и експертни дейности в сътрудничество с останалите членове на екипа на ОИЦ, възложени му пряко от управителя на центъра, от ръководителя на проекта, или от ЦИКО, след съгласуване с управителя на ОИЦ;

- предоставя необхидимата информация за Споразумението за партньорство (СП) и програмите, финансирани от ЕСИФ, и информира потенциалните бенефициенти за възможностите за кандидатстване по програмите, съ-финансирани от ЕСИФ;

- логистично и административно подсигурява предоставянето на информационни, комуникационни и експертни дейности от ОИЦ в сътрудничество с останалите членове на екипа, възложени пряко от управителя на ОИЦ, от работодателя и/или от ЦИКО/ЦИО;

- разпространява информационни материали, събира, обобщава и предоставя информация за добри практики и други в съответствие с длъжностната характеристика;

- осигурява логистиката: транспорт, техника, зала, покани и др. при организирането на специални събития за популяризиране на Кохезионната политика и на Оперативните програми (информационни дни, семинари, посещения, лекции и др.) на територията на областта.

- участва в координационни срещи, обучения, обучителни пътувания и други инициативи.

4. Провеждане на конкурса:

1. Всеки кандидат подава документи лично или чрез пълномощник.

2. Конкурсна комисия преценява дали са представени изискуемите документи и дали те удостоверяват изпълнението на минималните изисквания за заемане на длъжността. До участие в конкурса се допускат само лица, представили всички необходими документи.

3. Конкурсът ще се проведе на два етапа – писмен тест и интервю.

5. Необходими документи:

- професионална автобиография на български език, в Europass формат;

- документи, доказващи образователна степен: копие от диплома и приложенията към нея;

- документи, доказващи квалификация и умения: копия от трудови/граждански договори, трудови/служебни/осигурителни книжки/сертификати/удостоверения/референции и др. документи, доказващи изпълненията на изискванията;

- документи, доказващи минимален експертен опит: копия от трудова/служебна или осигурителна книжка, копия от договори/длъжностни характеристики за работа по проект(и) и др. документи, доказващи изпълнения на изискванията.

6. Срок на договора: до 31.12.2021 г.

7. Брутна заплата: до 2 424,00 лв. (две хиляди четиристотин двадесет и четири лева).

8. Документите се приемат в едномесечен срок от публикуване на обявата за конкурса в деловодството на Столична община, ул. „Московска“ № 33, партер, всеки работен ден от 09.00 до 18.00 часа.

Длъжностната характеристика е на разположение на заинтересованите лица в деловодството на Столична община: гр. София, ул. „Московска“ № 33.

9. Списъците и всички съобщения, свързани с конкурса, ще бъдат публикувани на информационното табло в сградата на Столична община, гр. София, ул. „Московска“ № 33, на електронната страница: www.sofia.bg, както и на Единния портал: www.eufunds.bg.

За информация: тел.02/ 9377208 – дирекция „Човешки ресурси“ при Столична община.