Назад

Столичната община обявява конкурс за длъжността "главен експерт" – 1 работно място, в отдел „Климат и енергия“ към дирекция „Климат, енергия и въздух“, направление „Зелена система, екология и земеползване“ при Столична община

Публикувано на 5.12.2022 г.

 СПИСЪК

НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ

 

до провеждане на конкурс за длъжността „главен експерт“ – 1 работно място, в отдел „Климат и енергия“ към дирекция „Климат, енергия и въздух“, направление „Зелена система, екология и земеползване“   при Столична община.

  

I. Въз основа на преценката конкурсната комисия реши:

а) Допуска до конкурс – решаване на тест за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията, следните кандидати:  

1. Л. Лазарова – заявление с вх. № СОА22-ГР94-5936/21.11.2022;

2.  В. Докторова – заявление с вх. № СОА22-ГР94-5965/22.11.2022;

3. Г. Ставрева-Цонкова – заявление с вх. № СОА22-ГР94-6062/25.11.2022;

4. С. Петрова – заявление с вх. № СОА22-ГР94-6064/25.11.2022;

5. Н. Димитрова – заявление с вх. № СОА22-ГР94-6045/25.11.2022;

6. Ел. Ценова-Юрукова – заявление с вх. № СОА22-ГР94-6065/25.11.2022.

 

Посочените допуснати кандидати трябва да се явят за решаване на теста на 16.12.2022 г. (петък) от 13:30 часа в сградата на Столична община, ул. „Московска” № 33, "Официална" зала, етаж 1.

 

б) Не се допускат до конкурс следните кандидати:

Няма такива.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА: ............./п/.......................

                                                                    ЦОНКА ХАРИЗАНОВА

 


Публикувано на 5.12.2022 г.

 

КРИТЕРИИ И ИЗИСКВАНИЯ

 

ЗА ОЦЕНЯВАНЕ  НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ДЛЪЖНОСТТА "ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ" – 1 РАБОТНО МЯСТО, В ОТДЕЛ „КЛИМАТ И ЕНЕРГИЯ“, ДИРЕКЦИЯ „КЛИМАТ, ЕНЕРГИЯ И ВЪЗДУХ“, КЪМ  НАПРАВЛЕНИЕ „ЗЕЛЕНА СИСТЕМА, ЕКОЛОГИЯ И ЗЕМЕПОЛЗВАНЕ“ ПРИ СТОЛИЧНА ОБЩИНА

                                               

 

Комисията изясни начина за провеждане и прие критерии за оценяване на резултатите от теста за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията и интервюто и подготви въпроси за интервюто.

Комисията реши да бъдат подготвени 3 варианта на тест, с 25 въпроса от затворен тип, с по 1 верен отговор и определи изискващ се минимален резултат 18 верни отговора от теста за допускане до интервю. Времето за решаване на теста е определено на 45 минути.

Комисията прие минимална средноаритметична  оценка „4“ за успешно издържане на интервюто по критериите от формуляра за оценка, Приложение № 5 към чл. 42, ал. 4 от НПКПМДС. При интервюто оценяването ще се извърши по 5-степенната скала.

Комисията определи коефициент „4“ при изчисляване на крайния резултат, по който се умножава резултатът от теста и коефициент „5“, по който се умножава средноаритметичната оценка от интервюто.

 

І. Критерии за оценяване на интервюто:

1. Аналитична компетентност.
2. Ориентация към резултати.
3. Работа в екип.
4. Комуникативна компетентност.
5. Фокус към клиента (външен/вътрешен).
6. Професионална компетентност
7. Дигитална компетентност.

 

ІІ. Оценяване на интервюто:

5 – напълно отговаря на изискванията на длъжността;
4 – в голяма степен отговаря на изискванията на длъжността;
3 – в средна степен отговаря на изискванията на длъжността;
2 – в малка степен отговаря на изискванията на длъжността;
1 – не отговаря на изискванията.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА: ............./п/.......................

                                                                   ЦОНКА ХАРИЗАНОВА


СТОЛИЧНА ОБЩИНА
ГР. СОФИЯ, 1000, УЛ. „МОСКОВСКА” № 33

На основание чл. 10а, ал. 1 и 2 от Закона за държавния служител във връзка с чл. 13, ал. 1 и  чл. 14, ал. 1, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед № СОА22-РД09-1996/11.11.2022 г. на кмета на Столична община

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС

 

за длъжността "главен експерт" – 1 работно място, в отдел „Климат и енергия“ към дирекция „Климат, енергия и въздух“, направление „Зелена система, екология и земеползване“ при Столична община.
Длъжностно ниво – 9, съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията,
Наименование на длъжностното ниво:
ЕН 5.

1. Минимални и специфични изисквания за длъжността:
- образование – висше;
- образователна степен – "бакалавър";
- професионален опит/минимален ранг за заемане на длъжността – 2 години професионален опит или придобит IV младши ранг.

2. Допълнителни изисквания и квалификация:
- професионална област – Технически науки; Социални, стопански и правни науки; Природни науки, математика и информатика;
- компютърна грамотност – MS Office, Internet;
- познаване на следните нормативни актове: Закон за енергийната ефективност; Закон за енергията от възобновяеми източници; Закон за ограничаване изменението на климата; Закон за държавния служител.
- на основание чл. 14, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавните служители българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.

3. Конкурсът ще се проведе чрез:
- тест за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията;
- провеждане на интервю.

4. Необходими документи за кандидатстване:
- заявление за участие в конкурса – Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл;
- декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл;
- копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността; ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;
- копия от документи, удостоверяващи продължителността на стажа и професионалния опит (трудова, служебна/осигурителна книжка по утвърден образец, както и документи, удостоверяващи извършване на дейност в чужбина) или придобит ранг.

5. Описание на длъжността, формиране на заплатата, информация за администрацията:
- Координира, организира и участва в подготовката, актуализацията, изпълнението и мониторинга на планове, програми, стратегии и наредби на Столична община, насочени към енергийното планиране и ефективност, както и към ограничаване, справяне с последиците от и адаптация към климатичните промени. Извършва контрол за изпълнението на сключените договори, свързани с дейността на отдела. Изготвя справки, анализи, доклади, становища, проекти на заповеди, писма, протоколи и др.
- Индивидуалният размер на заплатата ще бъде определен при назначаването съгласно чл. 67, ал. 4 от Закона за държавния служител, чл. 8 и чл. 9 от Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация и чл. 8 и чл. 9, ал. 1 от Вътрешните правила за заплатите и допълнителните възнаграждения на служителите в Столична община в рамките на разходите за персонал, определени в бюджета на Столична община за 2022 г. при спазване на основните нормативни изисквания;
- Столична община е административно-териториална единица, която има и статут на област. В нея се съчетава самоуправлението на нейното население с провеждането на държавната политика за развитието на столицата.

6. Минимален размер на основната заплата за длъжността: 1 225 лева.

7. Адрес и електронна поща за подаване на документи:
Документите ще се приемат в 14-дневен (четиринадесетдневен) срок от публикуване на обявата за конкурса
в деловодството на Столична община , ул. „Московска“ № 33, партер, всеки работен ден от 07:30 часа до 19:30 часа.
Документите може да се подават и по електронен път на адрес: https://svc.sofia.bg/e-document или https://edelivery.egov.bg/Account/Login, като заявлението по чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл и декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл, задължително се подписват от кандидатите с електронен подпис. При електронно представяне на документите в относно да се посочва длъжността, за която се кандидатства.
При подаване на документите лично или чрез пълномощник на кандидатите ще се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност и пречки за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл. При подаване на документите по електронен път кандидатите ще получат длъжностната характеристика и информацията за пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл, на посочения от тях e-mail.

8. Списъците и всички съобщения, свързани с конкурса, ще бъдат обявени на електронната страница на СО с адрес: http://www.sofia.bg.

9. За информация: телефон 02/9377-259 – дирекция „Човешки ресурси“ при Столична община.

     

 

 

 


Електронно подаване

 

Съгласно чл. 17, ал. 6 от НПКПМДС кандидатите за заемане на длъжности за държавни служители могат да подават заявление за участие в конкурс и по електронен път.

  • чрез Система за сигурно електронно връчване, в случаите когато кандидатът е регистриран потребител на системата:
    https://edelivery.egov.bg/Account/Login
  • чрез Формата за подаване на електронни документи на Електронния портал на Столична община след еднократна регистрация:
    https://svc.sofia.bg/e-document