Назад

Столична община обявява конкурс за длъжността директор на дирекция „Дигитализация, иновации и инвестиции“ към направление „Дигитализация, иновации и икономическо развитие“

     СТОЛИЧНА ОБЩИНА
ГР. СОФИЯ, 1000, УЛ. „МОСКОВСКА” № 33

 

На основание чл. 10а, ал. 1 от Закона за държавния служител във връзка с чл. 13, ал. 1 и чл. 14, ал. 1, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбор при мобилност на държавни служители и Заповед № СОА20-РД09-3078/13.11.2020 г. на кмета на Столична община

ОБЯВЯВАМ КОНКУРС

за длъжността директор на дирекция „Дигитализация, иновации и инвестиции“ към направление „Дигитализация, иновации и икономическо развитие“ при Столична община – 1 работно място.

Длъжностно ниво – 6, съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията
Наименование на длъжностното ниво: РН 6А

1. Минимални и специфични изисквания за длъжността:

 • образователна степен – магистър;
 • професионален опит – минимум 4 години професионален опит или придобит минимален ранг III младши.

2. Допълнителни изисквания и квалификация:

 • професионална област – Природни науки, математика и информатика; Технически науки; Социални, стопански и правни науки;
 • добра компютърна грамотност;
 • владеене на английски език.                                                                                                                    

3. Конкурсът ще се проведе чрез:

 • защита на концепция за стратегическо управление на тема:  „Дигитална трансформация“;
 • провеждане на интервю.

4. Необходими документи за кандидатстване:

 • заявление за участие в конкурса – Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл;
 • декларация по чл. 17, ал. 3, т.1 от НПКПМДСл;
 • копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността; ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;
 • копия от документи, удостоверяващи продължителността на стажа и професионалния опит (трудова/служебна/осигурителна книжка по утвърден образец, както и документи, удостоверяващи извършване на дейност в чужбина) или придобит ранг;
 • представена концепция в запечатан плик на тема: „Дигитална трансформация“. Концепцията да бъде в обем до 12 страници, подписани от кандидата в 5 екземпляра.

5. Кратко описание на длъжността:

 • Осъществява административно ръководство, контрол и управление на дейността на дирекция „Дигитализация, иновации и инвестиции“ към направление „Дигитализация, иновации и икономическо развитие“ при Столична община. Извършва контролни и координационни функции, свързани с дейностите по дигитализация, приложение на иновации и привличане на инвестиции на територията на Столична община. 

6. Основна работна заплата за длъжността:

 • не по-малко от 1100 лева.

Документите ще се приемат в 14-дневен (четиринадесетдневен) срок от публикуване на обявлението за конкурса в деловодството на Столична община, ул. “Московска“ 33, партер, всеки работен ден от 7:30 часа до 19:30 часа. Документите (с изключение на концепцията) може да се подават и по електронен път на адрес: https://svc.sofia.bg/e-document или https://edelivery.egov.bg/Account/Login, като заявлението по чл.17, ал. 2 от НПКПМДСл и декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл задължително се подписват от кандидатите с електронен подпис. При електронно представяне на документите в относно да се посочва длъжността, за която се кандидатства. При подаване на документите лично или чрез пълномощник на кандидатите ще се предоставя длъжностна характеристика на конкурсната длъжност и пречки за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл. При подаване на документите по електронен път кандидатите ще получат длъжностната характеристика и информацията за пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл, на посочения от тях e-mail.

Списъците и всички съобщения, свързани с конкурса, ще бъдат обявени в сградата на Столична община, на информационното табло, както и на електронната страница на СО с адрес: https://www.sofia.bg.

За информация: телефон 02/9377310 – дирекция „Човешки ресурси“ при Столична община.


Електронно подаване

 

Съгласно чл. 17, ал. 6 от НПКПМДС кандидатите за заемане на длъжности за държавни служители могат да подават заявление за участие в конкурс и по електронен път.

 • чрез Система за сигурно електронно връчване, в случаите когато кандидатът е регистриран потребител на системата:
  https://edelivery.egov.bg/Account/Login
 • чрез Формата за подаване на електронни документи на Електронния портал на Столична община след еднократна регистрация:
  https://svc.sofia.bg/e-document