Назад

Столична община обявява конкурс за длъжността главен експерт – 1 работно място, в дирекция „Жилищно и обществено строителство, топлоенергетика и енергийна ефективност“

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
                  ГР. СОФИЯ, 1000, УЛ. „МОСКОВСКА” № 33

На основание чл. 10а, ал. 1 от Закона за държавния служител във връзка с чл. 13, ал. 1 и  чл. 14, ал. 1, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед  №  СОА19-РД09-1072/30.07.2019 г.

         ОБЯВЯВА КОНКУРС

За длъжността главен експерт – 1 работно място, в дирекция „Жилищно и обществено строителство, топлоенергетика и енергийна ефективност“, направление „Инвестиции и строителство“ при Столична община.
Длъжностно ниво – 9, съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията   
Наименование на длъжностното ниво: ЕН 5

1. Минимални и специфични изисквания за  длъжността:
- образователна степен – бакалавър;
- област на висшето образование – Технически науки;
- Пр. направление/Специалност – Архитектура, строителство и геодезия;
- професионален опит –2 години.

2. Конкурсът да се проведе чрез решаване на тест и провеждане на интервю.

3. Необходими документи за кандидатстване:
- заявление за участие в конкурса – Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от НПКДСл;
- декларация по чл. 17, ал. 2 от НПКДСл;
- копия от документи  за придобита образователно-квалификационна степен – копие от диплома (документи за степен на образование или професионална квалификация, издадени от друга държава се представят след преминала процедура по държавно признаване на образованието съгласно Закона за висшето образование) допълнителна квалификация и провоспособност (според изискванията за длъжността);
- копия от трудовоправни документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (трудова/служебна/осигурителна книжка или документ по утвърден образец, както и документи, удостоверяващи извършване на дейност в чужбина) или придобит ранг.

4. Кратко описание на длъжността: Подпомага дейността на дирекция „Жилищно и обществено строителство, топлоенергетика и енергийна ефективност“ за постигане на целите и приоритетите на Столична община в областта на строителството и основните ремонти на общинския сграден фонд.

5. Основна работна заплата за длъжността:  не по-малко от 750 лева.

Документите ще се приемат в 14-дневен (четиринадесетдневен) срок от публикуване на обявата за конкурса в деловодството на Столична община, ул. „Московска" № 33, партер, всеки работен ден от 09.00 часа до 18.00 часа.  При подаване на документите на всеки кандидат ще бъде предоставена длъжностна характеристика за конкурсната длъжност.

Списъците и всички съобщения, свързани с конкурса, ще бъдат обявени в сградата на Столична община, на информационното табло, както и на електронната страница на СО с адрес: https://www.sofia.bg

За информация: телефон: 9377259 – дирекция „Човешки ресурси” при Столична община.