Назад

Район “Връбница" обявява конкурс за главен експерт в отдел „Устройство на територията и контрол по строителството“

О Б Я В Л Е Н И Е

СО – район “Връбница", гр. София, бул. “Хан Кубрат”, бл. 328, вх. Б, на основание чл. 10а, ал. 2 от ЗДСл., чл. 14 от НПКДС и Заповед на кмета на СО р-н “Връбница” № РВР18-РД56-197/07.12.2018 г.


ОБЯВЯВА КОНКУРС
за следната длъжност в Столична община, район “Връбница”:

1. Главен експерт в отдел „Устройство на територията и контрол по строителството“
- образование: висше – бакалавър; 
- професионален опит: 2 години;
- ранг: IV младши;
- размер на осн. заплата: 510 – 1400 лв.
Допълнителни изисквания:
Предимство – опит на подобна позиция и образование в професионалното направление „Архитектура, строителство и геодезия“.
Подготвя и изпълнява дейността, свързана с одобряването на проекти и издаването на разрешения за строежи, разрешения за поставяне, прилагане на устройствени планове, издаване на схеми с указан начин на поставяне и визи за проучване и проектиране и други.
Кандидатите следва да отговарят на изискванията, отразени в длъжностната характеристика.
Начинът за провеждане на конкурса за  длъжността е тест и интервю с кандидатите, чийто резултат от теста е над минималния.
За подготовка за изпита е необходимо да се познават следните нормативни документи:
ЗОС, ЗУТ, ЗМСМА, ЗВСОНИ, ЗСПЗЗ, ЗАНН, АПК ЗА, ЗУЗСО и подзаконовите им нормативни актове.

Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса, са:
1. заявление по образец;
2. декларация от лицето, че е пълнолетен български гражданин, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;
3. копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация, които се изискват за длъжността;
4. копие от документите, удостоверяващи продължителността на трудовия стаж и професионалния опит;
5. автобиография.
Документите следва да бъдат представени от кандидатите в срок  от 10 календарни дни от деня, следващ датата на публикуване на обявата за провеждане на конкурсите, в СО – район “Връбница”, бул. “Хан Кубрат”, бл. 328, вх. Б, стая № 102 (деловодство).
Списъците или други съобщения във връзка с конкурса да се обявят на информационното табло в сградата на СО – район “Връбница”, бул. “Хан Кубрат”, бл. 328, вх. Б  и на електронната страница на района – www.vrabnitsa.bg.
Тел. за контакти: 495 77 38 – В. Манчева.


МЛАДЕН МЛАДЕНОВ
КМЕТ НА РАЙОН „ВРЪБНИЦА”– СО