Назад

Район "Връбница" обявява конкурс за длъжността юрисконсулт в отдел „Правно обслужване, контрол на търговската дейност и сигурност“

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

СО – район “Връбница, гр. София, бул. “Хан Кубрат”, бл. 328, вх. Б, на основание чл. 10а, ал. 2 от ЗДСл., чл. 14 от НПКПМДС и Заповед на кмета на СО – р-н  “Връбница” № РВР20-РД56-161/08.10.2020 г.

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС:

 

На основание чл. 10-а, ал. 1 от Закона за държавния служител и чл. 13, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители

за следната длъжност в Столична община, район “Връбница”:

1. Юрисконсулт в отдел „Правно обслужване, контрол на търговската дейност и сигурност“, служебно правоотношение:
- образование: висше – магистър;
- професионален опит – не се изисква;
- ранг – V младши;
- размер на основната заплата  –  610 – 1600 лв.

Други изисквания:

Кратко описание по длъжностна характеристика:

Осъществяване на процесуално представителство на Столична община, на кмета на район "Връбница", изразяване на становища, разработване на предложения за решения на правни проблеми, свързани с дейността на районната администрация.

Кандидатите следва да отговарят на изискванията, отразени в длъжностната характеристика.

Начинът за провеждане на конкурса за длъжността е писмена разработка и интервю с кандидатите, чийто резултат от писмената разработка е над минималния.
За подготовка за изпита е необходимо да се познават следните нормативни документи:
ЗА,  ЗМСМА, АПК, ЗАНН ЗЗЛД, ЗДОИ, СК, ДОПК, ЗДСл, както и подзаконовите им нормативни актове.

Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурсите, са:

 1. Заявление по образец;
 2. Декларация от лицето, че е пълнолетен български гражданин, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;
 3. Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация, които се изискват за длъжността – правоспособност по ЗСВ;
 4. Копие от документите, удостоверяващи продължителността на трудовия стаж и професионалния опит;
 5. Автобиография.

Документите следва да бъдат представени от кандидатите в срок  от 14 календарни дни от деня, следващ датата на публикуване на обявата за провеждане на конкурсите в СО – район “Връбница”, бул. “Хан Кубрат”, бл. 328, вх. Б, стая № 102 (деловодство). Документите се подават от кандидатите лично или чрез пълномощник. Документите може да се подават и по електронен път, на ел поща delovodstvo@vrabnitsa.bg, като в този случай заявлението и декларацията следва да бъдат подписани от кандидата с личен електронен подпис.

Списъците или други съобщения във връзка с конкурса да се обявят на интернет страницата на администрацията –http://www.vrabnitsa.bg/ и на информационното табло в сградата на СО – район “Връбница”, бул. “Хан Кубрат”, бл. 328, вх. Б.

Съгласно чл. 18, ал. 1 от НПКПМДС – При подаване на заявленията кандидатите да се уведомяват от служителите в деловодството за пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от Закона за държавния служител и в други нормативни актове. На кандидатите задължително да се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната  длъжност.

Петър Калчев – главен експерт в отдел  ФСДЧ” да организира публикуването на  обявлението за конкурса в регистъра по чл. 61, ал. 1 от ЗА, в  централизиран сайт или портал за търсене на работа, на интернет страницата на СО – район “Връбница”  и на Столична община и на информационното табло в сградата.

Изпълнението на заповедта възлагам на  Петър Калчев – главен експерт „Човешки ресурси“ в отдел ФСДЧР.

Контролът по изпълнението на настоящата заповед ще осъществявам лично.

Тел. за контакти: 02/495 77 15 – Петър Калчев.

 

КМЕТ НА СО – РАЙОН ВРЪБНИЦА:
МЛАДЕН МЛАДЕНОВ


Електронно подаване

 

Съгласно чл. 17, ал. 6 от НПКПМДС кандидатите за заемане на длъжности за държавни служители могат да подават заявление за участие в конкурс и по електронен път.

 • чрез Система за сигурно електронно връчване, в случаите когато кандидатът е регистриран потребител на системата:
  https://edelivery.egov.bg/Account/Login
 • чрез Формата за подаване на електронни документи на Електронния портал на Столична община след еднократна регистрация:
  https://svc.sofia.bg/e-document