Район "Връбница" обявява конкурс за длъжността юрисконсулт в отдел „Правно обслужване, контрол на търговската дейност и сигурност“

                                               

                      

О Б Я В Л Е Н И Е

 

СО – район “Връбница", гр. София, бул. “Хан Кубрат”, бл. 328, вх. Б, на основание чл. 10а, ал. 2 от ЗДСл., чл. 14 от НПКПМДС и Заповед на кмета на СО – р-н  “Връбница” № РВР22-РД56–44/23.03.2022 г.

 

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС:

 

за следната длъжност в Столична община, район “Връбница”:

Юрисконсулт в отдел „Правно обслужване, контрол на търговската дейност и сигурност“, служебно правоотношение:

- образование: висше – магистър; 

- професионален опит – не се изисква;

- ранг – V младши

- размер на основна заплата  –  710 – 1600 лв.

 

Други изисквания:

Област на висшето образование – Правни науки; Професионално направление – Административно и Гражданско право.

 

Кратко описание по длъжностна характеристика:

Осъществяване на процесуално представителство на Столична община, на кмета на район „Връбница“, изразяване на становища, разработване на предложения за решения на правни проблеми, свързани с дейността на районната администрация.

 

Начинът за провеждане на конкурса за длъжността е писмена разработка и интервю с кандидатите, чийто резултат от писмената разработка е над минималния.
За подготовка за изпита е необходимо да се познават следните нормативни документи: ЗА, ЗМСМА, АПК, ЗАНН, ЗЗЛД, ЗДОИ, СК, ДОПК, ЗДСл, както и подзаконовите им нормативни актове.

 

Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса, са:

  1. Заявление по образец;
  2. Декларация от лицето, че е пълнолетен български гражданин, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;
  3. Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация, които се изискват за длъжността;
  4. Копие от документите, удостоверяващи продължителността на трудовия стаж и професионалния опит;
  5. Автобиография.

Документите следва да бъдат представени от кандидатите в срок от 14 календарни дни от деня, следващ датата на публикуване на обявата за провеждане на конкурсите в СО – район “Връбница”, бул. “Хан Кубрат”, бл. 328, вх. Б, стая № 102 (деловодство). Документите се подават от кандидатите лично или чрез пълномощник, както и по електронен път, на ел. поща delovodstvo@vrabnitsa.bg, като в този случай заявлението и декларацията следва да бъдат подписани от кандидата с личен електронен подпис.

Списъците или други съобщения във връзка с конкурса  се обявяват на информационното табло в сградата на СО – район “Връбница”, бул. “Хан Кубрат”, бл. 328, вх. Б  и на електронната страница на района – www.vrabnitsa.bg.  

Тел. за контакти: 02/495 77 15 – Петър Калчев – главен експерт „Човешки ресурси“.

 

 

 

МЛАДЕН МЛАДЕНОВ
КМЕТ НА РАЙОН „ВРЪБНИЦА” – СО

04.04.2022