Назад

Район “Връбница” обявява конкурс за длъжността главен юрисконсулт в отдел „Правно обслужване, контрол на търговската дейност и сигурност“

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

СО – район “Връбница", гр. София, бул. “Хан Кубрат”, бл. 328, вх. Б, на основание чл. 10а, ал. 2 от ЗДСл., чл. 14 от НПКПМДС и Заповед на кмета на СО – р-н  “Връбница” № РВР22-РД56–43/23.03.2022 г.

 

       ОБЯВЯВА КОНКУРС:

 

за следната длъжност в Столична община, район “Връбница”:

Главен юрисконсулт в отдел „Правно обслужване, контрол на търговската дейност и сигурност“, служебно правоотношение:

- образование: висше – магистър; 

- професионален опит – минимум 3 години;

- ранг – четвърти младши;

- размер на основна заплата  –  730 – 1850 лв.

 

Други изисквания:

Юридическа правоспособност.

 

Кратко описание по длъжностна характеристика:

Осъществяване на процесуално представителство на Столична община, изразяване на становища, разработване на предложения за решения на правни проблеми, свързани с дейността на районната администрация.

Кандидатите следва да отговарят на изискванията, отразени в длъжностната характеристика.

 

Начинът за провеждане на конкурса за длъжността е писмена разработка и интервю с кандидатите, чийто резултат от писмената разработка е над минималния.
За подготовка за изпита е необходимо да се познават следните нормативни документи: ЗА, ЗМСМА, ЗОП, АПК, ЗАНН, ЗЗЛД, ЗДОИ, СК, ДОПК, ЗДСл, КТ, подзаконовите им нормативни актове, Наредби и Правилници на СОС,  цялостната нормативна уредба, уреждаща административноправните, гражданскоправните и наказателноправните отношения.

 

Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса, са:

 1. Заявление по образец;
 2. Декларация от лицето, че е пълнолетен български гражданин, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;
 3. Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация, които се изискват за длъжността;
 4. Копие от документите, удостоверяващи продължителността на трудовия стаж и професионалния опит;
 5. Автобиография.

Документите следва да бъдат представени от кандидатите в срок от 14 календарни дни от деня, следващ датата на публикуване на обявата за провеждане на конкурсите в СО – район “Връбница”, бул. “Хан Кубрат”, бл. 328, вх. Б, стая № 102 (деловодство). Документите се подават от кандидатите лично или чрез пълномощник, както и по електронен път, на ел. поща delovodstvo@vrabnitsa.bg, като в този случай заявлението и декларацията следва да бъдат подписани от кандидата с личен електронен подпис.

Списъците или други съобщения във връзка с конкурса  се обявяват на информационното табло в сградата на СО – район “Връбница”, бул. “Хан Кубрат”, бл. 328, вх. Б  и на електронната страница на района – www.vrabnitsa.bg.  

Тел. за контакти: 02/495 77 15 – Петър Калчев – главен експерт „Човешки ресурси“.

 

 

 

МЛАДЕН МЛАДЕНОВ
КМЕТ НА РАЙОН „ВРЪБНИЦА” – СО


Електронно подаване

 

Съгласно чл. 17, ал. 6 от НПКПМДС кандидатите за заемане на длъжности за държавни служители могат да подават заявление за участие в конкурс и по електронен път.

 • чрез Система за сигурно електронно връчване, в случаите когато кандидатът е регистриран потребител на системата:
  https://edelivery.egov.bg/Account/Login
 • чрез Формата за подаване на електронни документи на Електронния портал на Столична община след еднократна регистрация:
  https://svc.sofia.bg/e-document