Назад

Район "Възраждане" обявява конкурс за длъжността "старши юрисконсулт" в отдел ,,Правно-нормативно обслужване’’

СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН “ВЪЗРАЖДАНЕ”              

гр. София  1303, бул. ”Ал. Стамболийски” № 62, тел. 9814364, ф. 9870794

 

О Б Я В Л Е Н И Е

за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител

на длъжност:

 

СТАРШИ ЮРИСКОНСУЛТ  в отдел ,,Правно-нормативно обслужване’’

Столична община – район "Възраждане", със седалище и адрес: гр. София – 1303, бул. ”Ал. Стамболийски” № 62, тел. 02/9814364, факс:02/9870794, e-mail: info@so-vazrajdane.bg, на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14, ал. 1 и 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавните служители  и Заповед № РВЕ22-РД09-166 /02.08.2022 г. на кмета на СО – район "Възраждане", обявява конкурс за назначаване на държавен служител при следните условия:

1. Конкурсът се обявява за длъжността: "старши юрисконсулт" в отдел ,,Правно-нормативно обслужване’’ в  СО – район "Възраждане".

2. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:

- Вид правоотношение – служебно;

- Образователна степен – висше – "магистър";

- Минимален ранг за заемане на длъжността – V младши;

- Професионален опит –1 (една) година – стаж по специалността.

3. Допълнителни изисквания за заемане на длъжността:

- професионална област – Право;

- придобита юридическа правоспособност;

- Да познава нормативната уредба, свързана със задълженията му като държавен служител – Закон за държавния служител и подзаконовите нормативни актове по прилагането му;

- Да познава: Закон за общинската собственост; Закон за местното самоуправление и местната администрация; Административнопроцесуален кодекс; Граждански процесуален кодекс; Закон за административните нарушения и наказания; Закон за обществените поръчки; Закон за задълженията и договорите; Закон за устройство на територията и  Наредбите приети от Столичен общински съвет;

- Компютърна грамотност, Word, Excel, Internеt;

- на основание чл. 14, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавните служители българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България,  се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигане на равни резултати от проведената процедура.

4. Начин на провеждане на конкурса:
Конкурсът за заемане на длъжността ще се проведе по следния начин – чрез решаване на тест и интервю.

5. Документи за участие в конкурсната процедура:
Кандидатите за участие представят следните документи:
1. Заявление за участие, съгласно чл. 17, ал.2 от НПКПМДСл – по образец.
2. Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл – по образец;
3. Копие от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност; ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага.
4. Копие от удостоверение за придобита юридическа правоспособност.
5. Копие от документи, удостоверяващи  професионален опит и стаж (копие от трудова, служебна или осигурителна книжка).
6. Автобиография.

6. Място и срок за подаване на документите за участие:
Документите се подават в деловодството на СО – район ,,Възраждане“, бул. ,,Александър Стамболийски“ № 62 в 14-дневен срок от публикуване на обявата за провеждане на конкурса в СО – район „Възраждане“, лично от всеки кандидат или чрез упълномощен представител, всеки работен ден от 08:30 ч. до 17:00 ч.
Документите може да се подадат по електронен път, на ел.поща info@so-vazrajdane.bg, d.donova@so-vazrajdane.bg като в този случай Заявлението и Декларацията следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис. При подаване на документите лично и чрез пълномощник на кандидатите ще се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност и пречки за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл. При подаване на документите по електронен път кандидати ще получат длъжностна характеристика и информация за пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл, на посочения от тях e-mail.

7. Кратко описание на длъжността, съгласно утвърдената длъжностна характеристика:
Оказва правна помощ на ръководството на СО – район „Възраждане” за законосъобразно изпълнение на функциите му, дава мнения, съвети и справки по правни въпроси във връзка с дейността на администрацията.
Осъществяване на процесуално представителство пред органите на съдебната власт по делата срещу кмета на район СО – район “Възраждане” и по упълномощаване от Столична община.
Изготвяне на становища по проекти на вътрешни нормативни актове и измененията им, становища по тълкуване и приложението на различни правни норми, прилагане на решения по различни казуси.
Изготвя заповеди, свързани с дейността на администрацията.
Участва в работата по подготовка и провеждане на обществени поръчки. Участва във вътрешни комисии и заседания на РЕСУТ.
Консултиране на служители на районната администрация и граждани по преписки, образувани в администрацията.

8. Минимален размер на основната месечна заплата за длъжността: не по-малко от  1200 (хиляда и двеста) лв. При определяне на основната месечна заплата на спечелилия кандидат се отчитат нивото на заеманата длъжност и изискванията за нейното заемане, квалификацията и професионалния опит на кандидата, съгласно нормативните актове, определящи форматирането на възнаграждението и Вътрешните правила, прилагани в  районната администрация.

9. Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса ще бъдат обявени на информационното табло на I етаж в административната в сградата на СО – район “Възраждане”, гр. София, бул. ”Ал. Стамболийски” № 62, както и на електронната страница на района – www.so-vazrajdane.bg.

За информация: телефон 02/9804660 – Д. Донова – гл. експерт ЧР.                                            

 

 

 

КМЕТ НА РАЙОН „ВЪЗРАЖДАНЕ“……….…………… 

                                                                /САВИНА САВОВА/

 

 


Електронно подаване

 

Съгласно чл. 17, ал. 6 от НПКПМДС кандидатите за заемане на длъжности за държавни служители могат да подават заявление за участие в конкурс и по електронен път.

  • чрез Система за сигурно електронно връчване, в случаите когато кандидатът е регистриран потребител на системата:
    https://edelivery.egov.bg/Account/Login
  • чрез Формата за подаване на електронни документи на Електронния портал на Столична община след еднократна регистрация:
    https://svc.sofia.bg/e-document