Назад

Район "Средец" обявява свободно работно място чрез подбор за длъжността медицинска сестра в Детска градина № 18 "Детски свят"

СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН “СРЕДЕЦ”

ОБЯВЯВА: СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО ЧРЕЗ ПОДБОР ЗА ДЛЪЖНОСТТА: МЕДИЦИНСКА СЕСТРА    ДЕТСКА ГРАДИНА № 18 ”ДЕТСКИ СВЯТ” – ДЕЙНОСТ 431 "ДЕТСКИ ЯСЛИ”

1. Цел на длъжността:

Опазване на здравето и живота на децата до 3-годишна възраст като: приема децата и извършва ежедневен контрол на здравословното им състояние като се информира за това и от родителите, наблюдава здравословното състояние на децата и оказва при необходимост първа помощ. Полага активни грижи за новопостъпилите деца през периода на адаптацията им и със съдействието (по указания) на педагога. Следи за провеждането на имунизациите съгласно имунизационния календар. Следи медицинската документация относно периодичността на провеждането на профилактични прегледи и своевременно напомня на родителите. Грижи се за правилното физическо и психическо развитие на децата. Превежда възпитателни дейности при изпълнение на плана за педагогическа работа на педагога или ЗДУД и съгласно неговите указания. Организира и осъществява дейностите по изпълнение на дневния хранителен и хигиенен режим на децата.

2. Минимални нормативни изисквания за заемане на длъжността:

Образование – висше, образователно-квалификационна степен – бакалавър, специалност – Медицинска сестра или Акушерка.

3. Вид на правоотношението – трудово.

4. Определена основна работна заплата за длъжността – 730.00 лв.

5. Начин на провеждане на подбора: По документи и интервю.

6. Необходими документи за кандидатстване:

6.1. Писмено заявление до кмета на района.
6.2. Копия от документ за придобита образователно-квалификационна степен;
6.3. Документи, удостоверяващи наличие на професионален опит: трудова книжка, служебна книжка, официален документ на български език за извършване на дейност в чужбина (легализиран по съответния ред) – оригинал и едно копие.
6.4. Автобиография – да съдържа подробна информация.

7. Място и срок за подаване на документите: лично или чрез пълномощник в район „Средец” – Столична община, София – 1000 , ул. „Леге” № 6, етаж I – деловодство, всеки работен ден от 09:00 ч. до 17:00 ч., в срок – 14 дни от публикуване на обявлението до 25.09.2019 г. включително.

Телефон за контакт: 02/ 948 43 31.

Обявата и всички съобщения във връзка с нея ще се публикуват на електронната страница на района: www.sredec-sofia.org и на информационното табло.

Дата и място на провеждане на интервю: заседателна зала, намираща се на II етаж, в сградата на СО – район „Средец“.
Датата на провеждане на интервю с допуснатите кандидати ще бъде определена допълнително.

 


Електронно подаване

 

Съгласно чл. 17, ал. 6 от НПКПМДС кандидатите за заемане на длъжности за държавни служители могат да подават заявление за участие в конкурс и по електронен път.

  • чрез Система за сигурно електронно връчване, в случаите когато кандидатът е регистриран потребител на системата:
    https://edelivery.egov.bg/Account/Login
  • чрез Формата за подаване на електронни документи на Електронния портал на Столична община след еднократна регистрация:
    https://svc.sofia.bg/e-document