Назад

Район „Средец" обявява конкурс за длъжността началник на отдел „Устройство на територията, кадастър и регулация"

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител и чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № РСЦ19-РД09-123/27.06.2019 г. на кмета на район „Средец"

ОБЯВЯВА КОНКУРС

За длъжността началник на отдел „Устройство на територията, кадастър и регулация"
 

Брой работни места, за които се обявява конкурса – 1 работно място.

1. Кратко описание на длъжността:

Ръководи, планира и осъществява контрол по постъпили преписки в района. Подготвя за обществени обсъждания градоустройствени проекти. Подготвя и контролира одобряването на инвестиционни проекти. Подготвя визи за проучване и проектиране, отговори на преписки, жалби, заявления като прилага действащите законови и нормативни разпоредби и дадените правомощия по ЗУТ.

Ръководи методически и административно служителите в отдела като координира дейността и контролира изпълнението на поставените задачи, разпоредени от главния архитект, заместник-кмета и кмета на района.

2. Минимални изисквания за заемане на длъжността:

2.1. Образование – висше, образователно-квалификационна степен – бакалавър.
2.2. Област на висше образование – Технически науки съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления; направление – Архитектура, строителство и геодезия; специалности: „Архитектура" и/или „Строителство и архитектура на сгради и съоръжения", и/или „Строителство на сгради и съоръжения".
2.3. Минимален професионален опит за заемане на длъжността: 4 години в съответната област и/или в администрация или
2.4. Минимален ранг: III младши.
2.5. Придобита пълна проектантска правоспособност или да притежава необходимия стаж за придобиването ѝ съгласно чл. 5, ал. 2 от Закона за устройство на територията.
2.6. Кандидатът трябва да отговаря на изискванията на чл. 7 от Закона за държавния служител.

3. Допълнителни умения и квалификация, носещи предимство на кандидатите:

3.1. Отлично познаване на нормативната уредба, свързана с дейността по устройственото планиране, инвестиционно проектиране и строителство; контрол на дейността по устройство на територията, кадастър и регулация, включително ЗМСМА, ЗУТ, ЗКИР, ЗУЕС, НПОРИМДЕРДТСО, ЗС, АПК и други специализирани законови нормативни актове.
3.2. Компютърни умения: да познава основните софтуерни продукти, които се използват в процеса на работа в рамките на длъжността: работа с WORD, EXCEL и други специализирани програмни продукти (като Аутокад, Архикад, Ревит и др.).

4. Минимален размер на основната заплата: от 630 лв. (при назначаване индивидуалната основна месечна заплата ще бъде определена съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация).

5. Начин на провеждане на конкурса – чрез:

5.1. Решаване на тест
5.2. Провеждане на интервю.

6. Необходими документи за кандидатстване:

6.1. Заявление за участие в конкурса (Приложение № 2) към чл. 17, ал. 1 от НПКДС
6.2. Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС
6.3. Копие от документи за придобито образование и образователно-квалификационна степен (ако дипломата е издадена в чужбина, е необходимо да се представи и удостоверение за легализация от МОН)
6.4. Копие от документ за придобита пълна проектантска правоспособност, ако има такъв.
6.5. Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионален опит: трудова книжка, служебна книжка, официален документ на български език за извършване на дейност в чужбина (легализиран по съответния ред) – оригинал и едно копие
6.6. Сертификати, удостоверения или други документи, свързани с допълнителни обучения в областта на професионалната област, ако има такива
6.7. Автобиография – да съдържа подробна информация.

7. Място и срок за подаване на документи:

Документи се подават лично или чрез пълномощник в сградата на СО – район „Средец" – гр. София, 1000 , ул. „Леге" № 6, етаж I – деловодство, всеки работен ден от 09.00 ч. до 17.00 ч. в срок – 14 дни от публикуване на обявлението.

Образци за заявление за участие в конкурса и декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС могат да се изтеглят от следния интернет адрес: http://iisda.government.bg/

8. Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса -–информационното табло, намиращо се на партера в район „Средец" и интернет страница на СО – район „Средец" /http://sredec-sofia.org/.

9. Длъжностна характеристика за конкурсната длъжност се предоставя на кандидатите при подаване на документите.

 

 


Електронно подаване

 

Съгласно чл. 17, ал. 6 от НПКПМДС кандидатите за заемане на длъжности за държавни служители могат да подават заявление за участие в конкурс и по електронен път.

  • чрез Система за сигурно електронно връчване, в случаите когато кандидатът е регистриран потребител на системата:
    https://edelivery.egov.bg/Account/Login
  • чрез Формата за подаване на електронни документи на Електронния портал на Столична община след еднократна регистрация:
    https://svc.sofia.bg/e-document