Назад

Район „Средец” обявява конкурс за длъжността началник-отдел „Управление на общинската и етажна собственост и жилищно настаняване”

 

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител и чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите подбора при мобилност на държавни служители и Заповед № РСЦ20-РД09-88/26.06.2020 г. на кмета на район „Средец”
 

ОБЯВЯВА КОНКУРС

За длъжността:  началник-отдел „Управление на общинската и етажна собственост и жилищно настаняване

 

Брой работни места, за които се обявява конкурса – 1 работно място.

1. Кратко описание на длъжността:

Организира работата на отдела. Изпълнява ръководни и контролни функции. Оказва методическа помощ по прилагане на действащите нормативни разпоредби относно изясняване на статута и собствеността на недвижими имоти, актуване и процедура по утвърждаване на актове за общинска собственост, стопанисване на жилищен фонд и осигуряване на компетентно обслужване на гражданите и юридически лица, включително по прилагането на Закон за управление на етажната собственост, Закон за собствеността, Закон за общинската собственост, Закон за държавната собственост, Закон за кадастъра и имотния регистър.

2. Минимални изисквания за заемане на длъжността:

2.1. Образование – висше, образователно-квалификационна степен – бакалавър.

2.2. Област на висше образование съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления  – направление: Стопански и правни науки, Технически науки, Икономика.

2.3. Минимален професионален опит за заемане на длъжността – 4  години в съответната  област и/или в държавната администрация или минимален ранг – ІІІ младши.

2.4. Кандидатът трябва да отговаря на изискванията на чл. 7 от Закона за държавния служител.

3. Допълнителни умения и квалификация, носещи предимство на кандидатите:

3.1. Отлично познаване и способности за прилагане на нормативната уредба в областта на общинската и етажна собственост и жилищно настаняване.

3.2. Компютърни умения: да познава основните софтуерни продукти, които се използват в процеса на работа в рамките на длъжността.

4. Минимален размер на основната заплата: от 630 лв. (при назначаване индивидуалната основна месечна заплата ще бъде определена съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация).  

5. Начин на провеждане на конкурса, чрез:

5.1.  Решаване на тест

5.2.  Провеждане на интервю.
 

6. Необходими документи за кандидатстване:

6.1.  Писмено заявление за участие в конкурса (Приложение № 2) към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДС;

6.2. Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС;

6.3. Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност; (ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага).

6.4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионален опит: трудова книжка, служебна книжка, официален документ на български език за извършване на дейност в чужбина (легализиран по съответния ред).

6.5. Сертификати, удостоверения или други документи, свързани с допълнителни обучения в областта на професионалната област, ако има такива.

6.6. Автобиография – да съдържа подробна информация.

7. Място и срок за подаване на документи:

Документи се подават лично или чрез пълномощник в сградата на СО – район „Средец” – гр. София, 1000 , ул. „Леге” № 6,  етаж І – деловодство, всеки работен ден от 09:00 ч. до 17:00 ч. в срок – 14 дни от публикуване на обявлението.

7.1. Документите може да се подават по електронен път, като в този случай писменото заявление и декларацията по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.

Образци за писменото заявление за участие в конкурса (Приложение № 2) към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДС  и декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС могат да се изтеглят от следния интернет адрес: http://iisda.government.bg/competitions/competitions_list

8. Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса – информационното табло, намиращо се на партера, район „Средец”, и интернет страница на СО – район „Средец” www.sredec-sofia.org.

9. Длъжностна характеристика за конкурсната длъжност се предоставя на кандидатите при подаване на документите.

 

 

ТРАЙЧО  ТРАЙКОВ /П/

Кмет на район  “Средец”

 

 

 


Електронно подаване

 

Съгласно чл. 17, ал. 6 от НПКПМДС кандидатите за заемане на длъжности за държавни служители могат да подават заявление за участие в конкурс и по електронен път.

  • чрез Система за сигурно електронно връчване, в случаите когато кандидатът е регистриран потребител на системата:
    https://edelivery.egov.bg/Account/Login
  • чрез Формата за подаване на електронни документи на Електронния портал на Столична община след еднократна регистрация:
    https://svc.sofia.bg/e-document