Назад

Район "Слатина" търси да назначи служител на длъжност главен експерт в отдел „Устройство на територията, кадастър и регулация”, направление „Устройство на територията”

ОБЯВЛЕНИЕ

 

Столична община – район „Слатина”
 


ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ СЛУЖИТЕЛ НА ДЛЪЖНОСТ главен експерт в отдел „Устройство на територията, кадастър и регулация”, направление „Устройство на територията”, при следните условия:

1. Изисквания за заемане на длъжността:

- образование – висше, архитект;

- минимален професионален опит – 2 години;

- вид на правоотношението – трудово.

2. Допълнителни квалификации и умения:

Кандидатът да познава и прилага действащата законова и подзаконова нормативна уредба за устройство на територията.

3. Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите: заявление: автобиография; копие от диплома за завършено образование и допълнителна квалификация, ако има такава: копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит. Всички документи, представени в копие, следва да бъдат заверени от кандидата с гриф „Вярно с оригинала”.

4. Заявлението и документите следва да бъдат представени в район „Слатина”, гр. София, бул. „Шипченски проход" № 67, деловодство, работно време – 08.30 часа – 17.00 часа.

Телефон за контакт: 02/ 8709273 – „Човешки ресурси”.

5. Срок за подаване на заявленията – кандидатите следва да представят документи в 14-дневен срок от датата на публикуване на обявата.

 

КМЕТ НА РАЙОН „СЛАТИНА”:

НАТАЛИЯ СТОЯНОВА