Назад

Район „Слатина” търси да назначи служител на длъжност главен експерт ОМП и ЗБ

 

ОБЯВЛЕНИЕ
Столична община – район „Слатина”

 

ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ служител на длъжност главен експерт ОМП и ЗБ при следните условия:

1. Изисквания за заемане на длъжността:

- образование – висше;

- степен – бакалавър;

- област на завършено образование – Сигурност и отбрана; Социални, стопански и правни науки; Хуманитарни науки; Технически науки;  
- професионално направление/специалност – Национална сигурност; Военно дело; Икономика; Право; Филология; Химични технологии; Комуникационна и компютърна техника; Транспорт; Електротехника, електроника и автоматика; Архитектура, строителство и геодезия;
- минимален професионален опит –  4 (четири) години;
- да имат или да получат разрешение за достъп до класифицирана информация с ниво на класификация „Секретно“ по Закона за защита на класифицираната информация. Кандидатите, които нямат такова разрешение, следва да отговарят на изискванията по чл. 40, ал. 1 във връзка с чл. 45 от ЗЗКИ.

- вид на правоотношението – трудово.

2. Допълнителни квалификации и умения:
Кандидатът да познава и прилага действащата законова и подзаконова нормативната уредба, свързана с дейността; добри компютърни умения.

3. Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите: заявление; автобиография; копие от диплома за завършено образование и допълнителна квалификация, ако има такава; копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит. Копие от разрешение за достъп до класифицирана информация с ниво на класификация „Секретно“ или писмено съгласие за предоставяне на лични данни за издаването му (декларация свободен текст).
Всички документи, представени в копие, следва да бъдат заверени от кандидата с гриф „Вярно с оригинала”.

4. Заявлението и документите следва да бъдат представени в район „Слатина”, гр. София, бул. „Шипченски проход" № 67, деловодство, работно време – 08.30 часа – 17.00 часа.
Телефон за контакт: 02/ 8709273 – „Човешки ресурси”

5. Срок за подаване на заявленията – кандидатите следва да представят документи в 14-дневен срок от датата на публикуване на обявата

 


Електронно подаване

 

Съгласно чл. 17, ал. 6 от НПКПМДС кандидатите за заемане на длъжности за държавни служители могат да подават заявление за участие в конкурс и по електронен път.

  • чрез Система за сигурно електронно връчване, в случаите когато кандидатът е регистриран потребител на системата:
    https://edelivery.egov.bg/Account/Login
  • чрез Формата за подаване на електронни документи на Електронния портал на Столична община след еднократна регистрация:
    https://svc.sofia.bg/e-document