Назад

Район "Подуяне" търси да назначи на трудов договор служител на длъжността главен специалист "Инженерна инфраструктура"

СО – район "Подуяне", търси да назначи на трудов договор служител на длъжността главен специалист "Инженерна инфраструктура"

Основни задължения:

- Изпълнява функциите на инвеститорски контрол на обекти, финансирани от СО и район „Подуяне”, свързани с ремонт на общински учебни и детски заведения;

- Изпълнява функциите на инвеститорски контрол на обекти, финансирани от СО и район „Подуяне”, свързани с ремонт на уличната водопроводна, канализационна мрежа и топлопреносна мрежа;

- Осъществява проверка и подписва актове за приемане на СМР по време на строителство;

- Разработва количествено-стойностни сметки за обекти, финансирани от СО и район „Подуяне”;

- Установява необходимостта от ремонти по инженерната инфраструктура на територията на района и контролира изпълнението им;

- Участва в разработването на програми за текущ ремонт на инженерната инфраструктура на територията на района;

- Проверява и предоставя информация за въведени в експлоатация търговски обекти на отдел УОСЖФРКТД;

- Извършва проверки, съставя и подписва констативни протоколи по молби, жалби и сигнали на физически и юридически лица и да отговаря на молби, сигнали и жалби на физически и юридически лица.

 

Минимални изисквания:

- висше образование – инженер;

- професионален опит на сходна позиция – 3 години;

- добра компютърна грамотност.

 

Кандидатите следва да представят: Автобиография по европейски формат с актуални телефон и e-mail най-късно до 17.12.2018 г. на адрес: гр. София, ул. ”Плакалница” № 51, етаж I – Център за административно и информационно обслужване.

На интервю с работодателя ще бъдат поканени само одобрените кандидати.

Личните данни, предоставени от кандидатите, са защитени по смисъла на ЗЗЛД.

За справки и контакти – главен спец. „Човешки ресурси” Иван Владимиров и главен експерт „Човешки ресурси“ Елица Стоянова, тел. 02/8146 186.


Електронно подаване

 

Съгласно чл. 17, ал. 6 от НПКПМДС кандидатите за заемане на длъжности за държавни служители могат да подават заявление за участие в конкурс и по електронен път.

  • чрез Система за сигурно електронно връчване, в случаите когато кандидатът е регистриран потребител на системата:
    https://edelivery.egov.bg/Account/Login
  • чрез Формата за подаване на електронни документи на Електронния портал на Столична община след еднократна регистрация:
    https://svc.sofia.bg/e-document