Назад

Район "Надежда" обявява конкурс за назначаване на държавен служител – старши експерт „Жилищно настаняване“, отдел УОСЖФРКТД

 СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „НАДЕЖДА”  

гр.  София – 1220, ул. „Кирил Дрангов” № 55, тел. 02/495-11-40, факс: 02/837-64-65

www.so-nadejda.com; е-mail: info@so-nadejda.com

 

ОБЯВЛЕНИЕ

 

На основание чл. 10а от ЗДСл., чл. 13, ал. 1, чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от НПКДС и

Заповед № РНД19-РД56-245/16.08.2019 г. на кмета на СО – район „Надежда”

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС

за назначаване на държавен служител при следните условия:

 

1. За длъжността: старши експерт „Жилищно настаняване“, отдел УОСЖФРКТД.

Длъжностно ниво – 10, съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията.
Наименование на длъжностното ниво: експертно ниво 6.

2. Минималните и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността, са:

а) да отговарят на условията по чл. 7, ал. 1 и ал. 2 от Закона за държавни служител;
б) да притежават минимална образователна степен – бакалавър;

в) област на висшето образование – Стопански и правни науки;

г) професионален опит – 1 години  или придобит V младши ранг;

д) да притежават следните компетентности: Управленска компетентност; Работа в екип; Комуникативна компетентност; Ориентация към резултати; Фокус към клиента (вътрешен/външен); Професионална  компетентност;
е) допълнителни изисквания, носещи предимство: компютърни умения – много добро познаване и ползване на основните приложения на Microsoft Office, Еxcel.

Знания:

- да познава Закона за администрацията, Закона за държавния служител, ЗОС, НРУУРОЖТСО и др.

-  компютърни умения.

3. Начинът за провеждане на конкурса е:

а) тест за установяване на професионални знания и умения;
б) интервю – събеседване.

4. Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса, са:

а) заявление за участие в конкурса по образец съгласно Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурси за държавни служители (НПКДС);
б) декларация от лицето за неговото гражданство и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено от правото да заема длъжността, за която кандидатства (чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС);
в) копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен и допълнителни  квалификации;
г) копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит или придобития ранг като държавен служител;

д)  автобиография.

5. Документите следва да бъдат представени  в срок от 16.08.2019 г. до 26.08.2019 г.  до 17 часа в деловодството на адрес: гр. София, ж.к. „Надежда”, ул. „Кирил Дрангов” № 55.

При подаване на документите на всички кандидати ще се предоставя копие от длъжностна характеристика за конкурсната длъжност.

6. Списъците или други съобщения във връзка с конкурса ще се обявят на таблото в сградата на СО – район "Надежда", находяща се в гр. София, ж.к. „Надежда”, ул. „Кирил Дрангов” № 55, както и на сайта на района.

7. Обявата за конкурса ще бъде публикувана в специализиран сайт или портал за търсене на работа, в интернет страницата на Столична община,  в Административния регистър по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията с адрес: http://iisda.government.bg/

8. Кратко описание на длъжността съгласно длъжностната характеристика:

- Извършва проверки по документи, удостоверяващи наличието на условия за доказана жилищна нужда на граждани за картотекиране, на нуждаещи се от жилища граждани според ЗОС и НРУУРОЖТСО.

- Участва в комисията по чл. 10 от НРУУРОЖТСО.

- Подготвя проекти на настанителни заповеди и изпълнява заповедите за настаняване.

- Подготвя документи за прекратяване на наемни отношения и принудително изваждане на наематели съгласно чл. 65 от ЗОС и други задължения.

- Съставя актове за общинска собственост и др.

9. Размер на основната заплата за длъжността: не по-малко от 600.00 лв.

                         

КМЕТ НА РАЙОН "НАДЕЖДА":                  

     /ИНЖ. ДИМИТЪР ДИМОВ/

 


Електронно подаване

 

Съгласно чл. 17, ал. 6 от НПКПМДС кандидатите за заемане на длъжности за държавни служители могат да подават заявление за участие в конкурс и по електронен път.

  • чрез Система за сигурно електронно връчване, в случаите когато кандидатът е регистриран потребител на системата:
    https://edelivery.egov.bg/Account/Login
  • чрез Формата за подаване на електронни документи на Електронния портал на Столична община след еднократна регистрация:
    https://svc.sofia.bg/e-document