Назад

Район "Младост" обявява конкурс за началник-отдел в отдел “Екология”

 

ОБЯВА
Столична община – район „Младост”, адрес: гр. София,
ж.к. ”Младост 3”, ул. „Св. Преображение” № 1, на основание чл. 14 от НПКДС и Заповед № РМЛ19-РД09-326/26.09.2019 г. на кмета на район
„Младост”


ОБЯВЯВА КОНКУРС:


1. За длъжността: началник-отдел в отдел “Екология”.
2. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжноста:
-
 образователно-квалификационна степен: бакалавър;
- професионален опит: четири години или III младши ранг;
- област на завършено образование: Природни, Технически и Аграрни науки.
3. Кратко описание на длъжността съгласно длъжностната характеристика:
Осъществява политиката на района в областта на екологията, чистотата и поддържането и изграждането на зелени площи за широко обществено ползване (активен и пасивен отдих) и детски площадки, нерегламентирани сметища, излезли от употреба моторни превозни средства.
Извършва инвеститорски контрол на дейностите по чистота, косене, кастрене, рязане и премахване на храстова и дървесна растителност, извършвана от сформираното звено.
Контролира и съгласува изготвянето на графици и възлагането на дейности на външни фирми, наети от районната администрация за почистване на междублокови пространства, косене на зелени площи, кастрене, рязане и отсичане на храстова и дървесна растителност.
4. Начин за протичане на конкурса:
- тест;
- интервю.
5. Документи за участие в конкурсната процедура:
5.1. Заявление по образец (Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители);
5.2. Декларации от кандидата, че:
- е пълнолетен български гражданин;
- не е поставен под запрещение;
- не е осъждан на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер;
- не е лишен по съответния ред от право да заема определена длъжност;
5.3. Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен;
5.4. Копия от документи, удостоверяващи придобития професионален опит или ранг;
5.5. Други документи, свързани с изискванията за заемане на длъжността.
6. Място и срок за подаване на документите – лично или чрез пълномощник:
6.1. Деловодството на район “Младост”: ул. “Свето Преображение” № 1;
6.2. Краен срок за подаване на документи: десет дни след датата на публикуване на обявата за провеждане на конкурсите.
7. Общодостъпно място, където ще бъдат обявени списъците или други съобщения във връзка с конкурса:
- информационно табло в административната сграда;
- електронна страница на район ”Младост”: www.so-mladost.com
8. Основна работна заплата за длъжността не по-малка от 630 лв.

 

ОРГАН ПО НАЗНАЧАВАНЕТО

ВрИД КМЕТ НА РАЙОН МЛАДОСТ:

/АРХ. РУМЕН РУСЕВ/


Електронно подаване

 

Съгласно чл. 17, ал. 6 от НПКПМДС кандидатите за заемане на длъжности за държавни служители могат да подават заявление за участие в конкурс и по електронен път.

  • чрез Система за сигурно електронно връчване, в случаите когато кандидатът е регистриран потребител на системата:
    https://edelivery.egov.bg/Account/Login
  • чрез Формата за подаване на електронни документи на Електронния портал на Столична община след еднократна регистрация:
    https://svc.sofia.bg/e-document