Назад

Район "Младост" обявява конкурс за длъжността началник-отдел „Устройство на територията и кадастър“ в администрацията на СО – район „Младост“

ОБЯВА

 
СТОЛИЧНА ОБЩИНА – район „Младост”, с адрес: гр. София, ж.к. ”Младост 3”, ул. „Св. Преображение” № 1 на основание чл. 14 от НПКПМДС и Заповед № РМЛ20-РД09-111/20.05.2020 г. на кмета на район „Младост”

ОБЯВЯВА КОНКУРС

 

1. За длъжността: началник-отдел в отдел „Устройство на територията и кадастър“ в администрацията на СО – район „Младост“:

2. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжноста:

- Образователна степен: бакалавър;

- Професионална квалификация – Архитектура;

- Професионален опит: четири години или III младши ранг.

3. Кратко описание на длъжността съгласно длъжностната характеристика:

Ръководи, оганизира и контролира работата на служителите в отдела.
Процедира преписки за: издаване на визи за проектиране и скици с указан начин на поставяне; съгласуване и одобряване на идейни, технически и работни инвестиционни проекти и издаване на разрешения за строеж; издаване на разрешения за поставяне и удостоверения за въвеждане в експлоатация за преместваеми обекти; одобряване на изменения на действащите подробни устройствени планове, както и други административни услуги, регламентирани в Закона за устройство на територията и подзаконовите нормативни актове.

4. Начин за протичане на конкурса:

 - тест;
 - интервю.

5. Документи за участие в конкурсната процедура:
5.1.
Заявление по образец (Приложение № 3 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители);
5.2. Декларации от кандидата, че:
- е пълнолетен български гражданин;
- не е поставен под запрещение;
- не е осъждан на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер;
- не е лишен по съответния ред от право да заема определена длъжност.

5.3. Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност.

5.4. Копия от документи, удостоверяващи придобития професионален опит или ранг.

5.5. Други документи, свързани с изискванията за заемане на длъжността.

6. Място и срок за подаване на документите – лично или чрез пълномощник:
6.1.
Деловодството на район “Младост”: ул. “Свето Преображение” № 1;
6.2. Краен срок за подаване на документи: десет дни след датата на публикуване на обявата за провеждане на конкурсите.

7. Общодостъпно място, където ще бъдат обявени списъците или други съобщения във връзка с конкурса:
информационно табло в административната сграда;
- електронна страница на район ”Младост”.

8. Основна работна заплата за длъжността: не по-малка от 630 лв.

 

                           

ОРГАН ПО НАЗНАЧАВАНЕТО

КМЕТ  НА РАЙОН “МЛАДОСТ”:

                                                      /арх. СТЕФАН СТЕФАНОВ/


Електронно подаване

 

Съгласно чл. 17, ал. 6 от НПКПМДС кандидатите за заемане на длъжности за държавни служители могат да подават заявление за участие в конкурс и по електронен път.

  • чрез Система за сигурно електронно връчване, в случаите когато кандидатът е регистриран потребител на системата:
    https://edelivery.egov.bg/Account/Login
  • чрез Формата за подаване на електронни документи на Електронния портал на Столична община след еднократна регистрация:
    https://svc.sofia.bg/e-document