Назад

Район „Люлин” обявява вакантно място за длъжността "старши специалист" в отдел "Инженерна инфраструктура, благоустройство и екология"

 

С Т О Л И Ч Н А  О Б Щ И Н А – Р А Й О Н  “Л Ю Л И Н”

 

О  Б  Я  В  А

           

Столична община – район „Люлин” обявява вакантно място за длъжността:

старши специалист в отдел "Инженерна инфраструктура, благоустройство и екология", при следните условия:

 

1. Минимални изисквания за заемане на длъжността старши специалист:

– правоотношение: трудово

– образование – средно-специално;

– професионален опит – 2 години;

– да притежава следните компетентности: работа в екип, комуникативна компетентност, ориентация към резултати, фокус към клиента (вътрешен/външен), професионална компетентност;

Допълнителни изисквания: познаване и ползване на действащото българско законодателство и компютърна грамотност: Word, Excel, специализиран деловоден софтуер.

 

2. Кратко описание на длъжността:

1. Контрол по поддържане и опазване на зелената система и социалната среда на територията на Столична община, район ”Люлин”.

2. Извършва контролна дейност на територията на района при извършени нарушения на Наредба за опазване на чистотата и издава предписания на излезли от употреба МПС.

3. Проверки на място и писмени отговори на всички постъпили молби, жалби и сигнали от граждани, институции и предприятия. 

4. Извършване и упражняване на контрол по прилагане на Регионалните програми за заетост.

 

3. Граници (от – до) на основната заплата, определени за длъжността

старши специалист ИИБЕ – 710 лв. – 1 400 лв.

 

4. Необходими документи:

1. Заявление за работа – свободен текст;

2. Автобиография;

3. Копия от документите за придобита образователно-квалификационна степен;

4. Документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит.

 

5. Място и срок за подаване на документите – до 16:30 часа на 07.10.2022 г. (петък) в деловодството на СО – район “Люлин”, гр. София, бул. „Захари Стоянов“ № 15.

Телефон за връзка: 02/9237-211 – експерт „Човешки ресурси“.


Електронно подаване

 

Съгласно чл. 17, ал. 6 от НПКПМДС кандидатите за заемане на длъжности за държавни служители могат да подават заявление за участие в конкурс и по електронен път.

  • чрез Система за сигурно електронно връчване, в случаите когато кандидатът е регистриран потребител на системата:
    https://edelivery.egov.bg/Account/Login
  • чрез Формата за подаване на електронни документи на Електронния портал на Столична община след еднократна регистрация:
    https://svc.sofia.bg/e-document