Назад

Район „Изгрев” обявява конкурс за длъжността главен юрисконсулт в отдел "Правно-нормативно, административно-информационно обслужване и човешки ресурси"

О Б Я В Л Е Н И Е

 

СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН ”ИЗГРЕВ”, ГР. СОФИЯ, УЛ. „АТАНАС ДАЛЧЕВ” № 12,

на основание  чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС) и Заповед № РИВ19-РД09-228/ 04.12.2019 г. на кмета на СО – район „Изгрев”

 

ОБЯВЯВА  КОНКУРС

 

ЗА ДЛЪЖНОСТТА ГЛАВЕН ЮРИСКОНСУЛТ В ОТДЕЛ „ПРАВНО-НОРМАТИВНО, АДМИНИСТРАТИВНО-ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ И ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ” НА СО – РАЙОН „ИЗГРЕВ” ПРИ СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

 

1. Минимални изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:

• Образование – висше;

• Степен на образование – магистър;

• Професионален опит – 3 години или ранг IV младши;

• Специалност, по която е придобито образованието – Право.

2. Допълнителни изисквания – няма.

3. Кратко описание на длъжността:

Изготвя правни становища и юридически консултации по проблеми, касаещи законосъобразното функциониране на дейността на СО – район „Изгрев“. Изпълнява и контролира дейности, свързани с отдела. Осъществява процесуално представителство на Столична община и районна администрация „Изгрев“.

4. Размер на основната месечна заплата при минимален опит: минимален 610 (шестстотин и десет) лева – максимален 1 850 (хиляди осемстотин и петдесет) лева.

5. Начин на провеждане  на конкурса: решаване на писмен тест и интервю.

6. Необходими документи за участие в конкурсната процедура:

• Заявление за участие по образец  (чл. 17, ал. 1 от НПКДС);

• Декларация за обстоятелствата по чл. 17, ал. 2 от НПКДС от лицето, че е пълнолетен български гражданин, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определената длъжност;

• Копия на документи за придобита образователно-квалификационна степен, която се изисква за длъжността.

• Копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит/придобит ранг;

• Копие на Удостоверение за юридическа правоспособност.

7. Документите да се подават в стая № 5 в сградата на СО – район „Изгрев” – гр. София, ул. ”Атанас Далчев” № 12.

8. Срокът за подаване на документите за участие е 14 дни след датата на публикуване на обявата.

9. Мястото, на което ще се обявят списъците и всички съобщения във връзка с конкурса, е интернет страницата на СО – район „Изгрев“ и информационното табло на централния вход на сградата на районната администрация, гр. София, ул. „Атанас Далчев” № 12.

 

 КМЕТ НА СО – РАЙОН „ИЗГРЕВ”:  /п /

 


Електронно подаване

 

Съгласно чл. 17, ал. 6 от НПКПМДС кандидатите за заемане на длъжности за държавни служители могат да подават заявление за участие в конкурс и по електронен път.

  • чрез Система за сигурно електронно връчване, в случаите когато кандидатът е регистриран потребител на системата:
    https://edelivery.egov.bg/Account/Login
  • чрез Формата за подаване на електронни документи на Електронния портал на Столична община след еднократна регистрация:
    https://svc.sofia.bg/e-document